Euroopan työolotutkimus 2021

Eurofound toteutti vuonna 2021 Euroopan työolotutkimuksen (EWCS) uuden kenttätyökierroksen. Vastaajiin otettiin ensimmäistä kertaa yhteyttä tietokoneavusteisella puhelinhaastattelulla (CATI).

Tietoa tutkimuksesta

Kyselyä on laajennettu siten, että se kattaa yli 70 000 työntekijää 36:ssa Euroopan maassa. Maat ovat EU:n jäsenvaltiot, Yhdistynyt kuningaskunta, Norja, Sveitsi, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Montenegro, Pohjois-Makedonia ja Serbia. Kyselytavan muuttaminen CATI-tutkimukseksi vastaa muita vastaavia covid-19-pandemian yhteydessä tehtyjä kyselytutkimuksia.

Euroopan työolotutkimuksen vuoden 2021 ylimääräinen versio antaa Eurofoundille vertailukelpoista ja edustavaa tietoa työn laadusta aikana, jolloin työelämässä on tapahtunut huomattavia muutoksia ja työtä tekevien ihmisten kyky edistää elpymistä on ratkaisevan tärkeää. Haastattelutavan muuttumisen vuoksi vertailu aiempiin kyselyihin ei kuitenkaan ole mahdollista, ja ajan kuluessa tapahtuneiden kehityssuuntien analysointimahdolliset ovat rajalliset.

Menetelmät

Eurofoundin tutkimuskumppani Ipsos ja sen kansalliset kumppanit tekivät puhelinhaastatteluja kunkin maan kansallisilla kielillä: tutkimus kattoi 54 kieliversiota mukaan luettuna mukautukset kansallisiin kielivariantteihin. Tutkimus on alan eettisten normien ja yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen. Vastaajat valittiin käyttämällä satunnaisia suoria puheluvalintoja matkapuhelinnumeroihin. Kunkin maan otanta vaihtelee 1 000:sta 4 200:aan haastatteluun. Tämä mahdollistaa laadukkaat Euroopan tason arviot, joista on hyötyä aihekohtaisten moduulien analysoinnissa ja perusteellisten sekundaarianalyysien kehittämisessä. Samalla voidaan myös raportoida ja analysoida työn laatua kansallisella tasolla.

Kyselylomake on saatavilla kaikilla kielillä, ja ensimmäiset tulokset (englanniksi) ja mikrotason tiedot julkaistaan joulukuussa 2022. Tietojen saatavuudesta ja käyttötavoista ilmoitetaan lähempänä julkaisupäivää.

Taustaa

Covid-19-pandemian vuoksi Eurofound joutui lopettamaan EWCS 2020 -tutkimuksen henkilökohtaiset haastattelut jo seitsemän viikon kuluttua. Myöhemmin julkaistaan joitakin tausta-asiakirjoja, kuten menetelmäraportit ja kyselylomake.

Lisätiedot

Lisätietoja Euroopan työolotutkimuksesta antaa Sophia MacGoris (puh. +353 1 204 3100, sähköposti: smg@eurofound.europa.eu).

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti