Eurooppalainen yritystutkimus (ECS) 2009 – taloudellinen suorituskyky

Eurooppalaista yritystutkimusta 2009 koskeva kenttätyö toteutettiin puhelimitse, ja se saatettiin loppuun vuonna 2009. Tutkimukseen osallistuneiden noin 30 000 eurooppalaisen yrityksen antamilla tiedoilla parannetaan merkittävästi Euroopan unionin päätöksentekoa tulevaisuudessa.

Eurofound ja sen keskeiset sidosryhmät katsoivat hyödylliseksi laatia tutkimukseen osallistuvien yritysten taloudellista suorituskykyä koskevia osoittimia. Taloudellista suorituskykyä voidaan käyttää mielenkiintoisena taustamuuttujana, jonka avulla on helpompi arvioida yritysten toimintapolitiikkoja ja käytäntöjä joustavuuden, henkilöstöhallinnan ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kaltaisissa kysymyksissä.

Sovellettu menettely oli kaksiosainen.

  • Ensinnäkin monet eurooppalaisen yritystutkimuksen pääkyselyn kysymykset koskivat haastateltujen johtajien arviota yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn ja työvoiman tuottavuuteen liittyvistä subjektiivisista toimista.
  • Toisessa osassa (taloudellinen suorituskyky) arvioitiin näitä subjektiivisia toimia ja laajennettiin kerättyjen tietojen tarjoamia analyysimahdollisuuksia. Lisätietoja kerättiin erilaisia hyvinvointijärjestelmiä edustavien viiden maan eli Suomen, Saksan, Puolan, Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yksityissektorin yritysten suorituskyvystä.

Seuranta

Varsinaisen puhelinhaastattelun lopussa ilmoitettiin, että TNS Infratest Socialforschung GmbH palaa asianomaisten maiden yksityissektorin yrityksiin esittääkseen muutamia lisäkysymyksiä. Tämän suppean kyselyn tarkoituksena oli täydentää puhelinhaastattelussa kerättyjä vastauksia ja hyödyntää tietoaineistoa tehokkaammin tieteellisissä analyyseissa. Sen yhteydessä esitettiin muutama kysymys taloudellisesta suorituskyvystä. Joissakin tapauksissa tarkkojen vastausten saaminen on edellyttänyt yrityksen asiakirjoihin tutustumista.

Taloudellista suorituskykyä koskevan osion tulokset julkaistaan ...