Eurooppalaisen yritystutkimuksen (ECS) 2009 menetelmät

ECS 2009 -tutkimus on toinen Eurofoundin toteuttama laaja organisaatiotutkimus, jota edelsi 21 jäsenvaltiossa vuosina 2004–2005 toteutettu Eurooppalainen tutkimus työajasta sekä työn ja yksityiselämän tasapainosta (ESWT).

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteita olivat:

  • kartoittaa, arvioida ja kvantifioida eurooppalaisia yrityspolitiikkoja ja -käytäntöjä koskevia tietoja yhdenmukaiselta pohjalta;
  • analysoida yrityskäytäntöjen ja niiden vaikutusten välisiä suhteita sekä analysoida käytäntöjä yritystason rakenteiden näkökulmasta painottaen etenkin työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua;
  • seurata suuntauksia;
  • edistää Lissabonin strategiaa siltä osin kuin kyse on yrityspolitiikoista ja -käytännöistä ja niiden vaikutuksesta työpaikkojen laatuun sekä edistää työmarkkinamarkkinaosapuolten vuoropuhelua yrityksissä. Tutkimuksen avulla voidaan kehittää tällaisia aiheita koskevat yhdenmukaiset osoittimet eurooppalaiselle kohdeyleisölle.

Suunnittelu ja menetelmät

Eurooppalainen yritystutkimus 2009 toteutettiin 30 maassa: EU:n 27 jäsenvaltiossa, Kroatiassa, Turkissa ja entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi TNS Infratest Sozialforschung, München (Saksa), yhteistyössä asiantuntijaryhmän ja kenttätyön tehneiden kansallisten toimijoiden kanssa.

Tutkimus tehtiin tietokoneavusteisena puhelinhaastatteluna (computer assisted telephone interviews, CATI). Haastateltavat yritykset valittiin satunnaisesti kussakin maassa vähintään 10 työntekijää työllistävien yritysten joukosta.

Jokaisessa yrityksessä haastateltiin johdon ja mahdollisuuksien mukaan työntekijöiden edustajia. Johdon edustajien haastattelut kestivät keskimäärin 20 minuuttia ja työntekijöiden edustajien haastattelut 15 minuuttia. Kyselyt ovat nyt saatavilla.

Tutkimuksen ulkopuolelle jäivät maatalouden ja kalatalouden toimialat, yksityiset kotitaloudet ja maan rajojen ulkopuolelle sijoittuneet organisaatiot. Julkishallinto oli mukana otoksessa.

Vuoden 2009 lopussa toteutettiin täydentävä tutkimus, jossa kerättiin lisätietoa yksityissektorin yritysten taloudellisesta suorituskyvystä. Lisätietoja kerättiin erilaisia hyvinvointijärjestelmiä edustavien viiden maan eli Suomen, Saksan, Puolan, Espanjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan yksityissektorin yritysten suorituskyvystä.

Laadunvarmistus

Eurofound on kartuttanut useiden vuosien aikana merkittävästi asiantuntemustaan tutkimusten toteuttajana ja laatinut laadunvarmistusta koskevia parhaita käytäntöjä. Eurooppalaisen yritystutkimuksen 2009 laadunvarmistusjärjestelmä  koostuu neljästä pilarista:

  • Suunnittelu: koko tutkimusprosessin järjestelmällinen suunnittelu ja kartoitus;
  • Kuuleminen: asiantuntijoita, sidosryhmiä ja tutkimuksen käyttäjiä kuullaan kyselyn laadinnan ja keskeisten tutkimiskäsitteiden ja menetelmästrategian määrittämisen yhteydessä;
  • Avoimuus: koko tutkimusmenettely on avoin sekä sisäisesti että ulkoisesti;
  • Dokumentointi: kaikki hankkeeseen liittyvät eri vaiheet, päätökset ja tapahtumat dokumentoidaan, millä varmistetaan, että jokainen vaihe voidaan jäljittää helposti.

Tutkimuksen laadun varmistamiseksi ja Eurofoundin käytäntöjen mukaisesti on katsottu aiheelliseksi ottaa asiantuntijat ja tutkimuksen käyttäjät, kuten johtokunnan jäsenten edustamat Eurofoundin sidosryhmät, jo varhaisessa vaiheessa mukaan ECS 2009 -tutkimusta käsittelevään kolmikantarakenteiseen neuvoa-antavaan komiteaan.

Raportissa Quality Assessment of the 2nd European Company Survey arvioidaan tutkimuksen kaikkien eri vaiheiden laatua alkaen otanta-asetelmasta lopullisten tietojen levittämiseen.

Lisätietoa saa yhteyshenkilöltä: Camilla Galli da Bino, Puh. 00 353 1 2043125, sähköposti: gdb@eurofound.europa.eu