EWCS 2010 – Painotus

Edellisten EWCS-tutkimusten tavoin tässäkin tutkimuksessa sovelletaan kolmentyyppisiä painotuksia sen varmistamiseksi, että viidennen EWCS-tutkimuksen tietoihin perustuvat tulokset edustavat Euroopan työntekijöitä.

  1. Poimintatodennäköisyyspainot
    Otantaprosessin luonteen vuoksi sellaisissa kotitalouksissa asuvilla henkilöillä, joissa on vähemmän työssäkäyviä henkilöitä, on suuremmat mahdollisuudet tulla valituksi otokseen kuin sellaisissa kotitalouksissa asuvilla henkilöillä, joissa useampi käy työssä. Esimerkiksi yhden työssäkäyvän henkilön kotitaloudessa kyseisen henkilön todennäköisyys tulla valituksi on 100 prosenttia. Todennäköisyys alenee 50 prosenttiin, jos henkilö elää kotitaloudessa, jossa on kaksi työssäkäyvää henkilöä. Tämän korjaamiseksi lasketaan poimintatodennäköisyyspainot (tai asetelmapainot).
  2. Jälkiosituspainot
    Koska henkilöiden halukkuudessa ja valmiudessa osallistua tutkimukseen on eroja, tietyt ryhmät ovat yliedustettuja ja toiset aliedustettuja EWCS:n otoksessa. Sen varmistamiseksi, että tulokset kuvaavat asianmukaisesti kunkin maan työntekijäväestöä, tarvitaan jälkiosituspainotusta. Painot lasketaan vertaamalla EWCS:ää työvoimatutkimukseen (Eurostat) vastaajien sukupuolen, iän, alueen, ammatin ja taloudellisen toiminta-alan osalta. 
  3. Ylikansalliset painot
    Maiden eroja työvoiman koossa ei oteta (täysimääräisesti) huomioon kunkin maan otoskoossa. EU:n tasolla tehtävissä analyyseissa on sovellettava ylikansallisia painoja, jotta varmistetaan suurten maiden voimakkaampi painotus EU:ta koskevissa tuloksissa.

Lisätietoa saa raportista Weighting Report, [.pdf, 3.7MB, saatavilla ainoastaan englanniksi].