Muutosvaikutusten ennakointi ja hallinta

26 toukokuu 2021

Muutosvaikutusten ennakointi ja hallinta on yksi Eurofoundin kuudesta tärkeimmästä toimesta sen työohjelmassa kaudelle 2021–202Read more

Muutosvaikutusten ennakointi ja hallinta on yksi Eurofoundin kuudesta tärkeimmästä toimesta sen työohjelmassa kaudelle 2021–2024. Eurofound tarjoaa tietoja EU:n talouteen ja työmarkkinoihin vaikuttavasta rakenteellisesta kehityksestä, joka perustuu suurelta osindigitalisaatioon ja hiilineutraaliin talouteen siirtymiseen, mutta myös covid-19-kriisiin. Tutkimuksella on tarkoitus auttaa päätöksentekijöitä ennakoimaan näitä muutoksia ja valmistamaan eurooppalaisia työmarkkinoita ja työpaikkoja näihin muutoksiin.

Eurofound tarjoaa vuodesta 2021 alkaen tietoa näiden megatrendien vaikutuksesta elin- ja työoloihin EU:ssa. Digitalisaation alalla tutkimukset keskittyvät työllisyyteen ja työoloihin sekä työmarkkinoihin kohdistuviin vaikutuksiin. Tarkasteltaviin aloihin kuuluvat työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu ja sen merkitys kulttuurisen muutoksen muovaamisessa, sääntelykehykset, sosiaaliturva ja tekoäly. Aiempaan alustatyötä koskevaan tutkimukseen perustuen kaudella 2021–2024 tarjoutuu mahdollisuus keskittyä alustatyön haasteisiin liittyvien politiikka-aloitteiden vaikuttavuuden kartoittamiseen ja arvioimiseen.

Eurofound pyrkii myös tukemaan EU:n siirtymistä hiilineutraaliin talouteen, myös kiertotalouteen ja Next Generation EU -elpymisvälineen täytäntöönpanoon, tutkimalla sosioekonomisia vaikutuksia. Tällaisia ovat muun muassa työpaikkojen siirtymiset ja työpaikkojen sekä työehtojen muuttuminen ja ilmastonmuutosta koskevien politiikkojen jakaumavaikutukset. Osa työstä perustuu Eurofoundin toteuttaman teollisen tuotannon tulevaisuutta koskevan pilottihankkeen tuloksiin.

Jatkaakseen tätä työtä kaudella 2021–2024 Eurofound tekee yhteistyötä kansainvälisten organisaatioiden ja EU:n virastojen, esimerkiksi Euroopan ympäristökeskuksen (EEA), kanssa ilmastomuutosta koskevien politiikkojen sosiaalisten vaikutusten alalla. Lisäksi vahvistetaan nykyistä yhteistyötä muiden digitaalialan tutkimustoimijoiden – Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC), Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) – kanssa. Uutta kumppanuutta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) kanssa suunnitellaan aiheesta ”muuttuva työelämä”.

”Megatrendeillä on EU:n talouteen ja työmarkkinoihin leimallinen vaikutus. Näitä megatrendejä ovat erityisesti digitalisaatio ja siirtyminen hiilineutraaliin talouteen. On tärkeää tutkia, miten nämä siirtymät täsmälleen tapahtuvat, mikä muuttuu ja miten tämä vaikuttaa sekä yrityksiin että työvoimaan ja yhteiskuntaan.”

Irene Mandl, yksikönpäällikkö, työllisyys

Read less

Viimeisimmät muutokset

Back to the future: Policy pointers from platform work scenarios

Platform work– the matching of supply and demand for paid labour through an online platform – is still small in scale...

Game-changing technologies: Transforming production and employment in Europe

Innovation and technological advancement are natural features of developed economies, and they are necessary to...

Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age

Advances in ICT have opened the door to new ways of organising work. We are shifting from a regular, bureaucratic and ‘...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Muutosvaikutusten ennakointi ja hallinta

Tilaa

Sidosryhmien prioriteettien käsittely

Top

Eurofoundin tutkimuksella pyritään tukemaan politiikkatoimia hiilineutraaliin talouteen ja digitaaliaikaan siirtymisessä covid-19-pandemian jälkeen. Tavoitteena on myös auttaa ymmärtämään näiden muutosten vaikutuksia EU:n tasolla ja kansallisella tasollaRead more

Eurofoundin tutkimuksella pyritään tukemaan politiikkatoimia hiilineutraaliin talouteen ja digitaaliaikaan siirtymisessä covid-19-pandemian jälkeen. Tavoitteena on myös auttaa ymmärtämään näiden muutosten vaikutuksia EU:n tasolla ja kansallisella tasolla. Esimerkiksi näiden muutoksenaiheuttajien vaikutusta työpaikkojen tasolla koskevalla tutkimuksella tarjotaan tietoa siitä, miten työnantajia ja työntekijöitä voidaan parhaiten tukea, jotta nämä voivat tarttua mahdollisuuksiin ja lieventää kehitykseen liittyviä haasteita. Eurofoundin tutkimuksella pyritään myös tukemaan yrityksiä niiden pyrkiessä mukautumaan alati muuttuvaan maailmanlaajuiseen talouteen. Lisäksi ilmastonmuutosta koskevien politiikkojen jakautumisvaikutuksen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden varmistamistoimenpiteiden tarkastelu tarjoaa tietoa, josta on hyötyä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston täytäntöönpanossa. Uudistusten ja viimeaikaisen rahoitustuen seuranta mahdollistaa myös poliittisten lähestymistapojen ja saatujen kokemusten vaihdon.

Eurofoundin työsuunnitelma on Euroopan komission kauden 2021–2024 poliittisten suuntaviivojen mukainen. Se tuottaa tietoja suoraan monille keskeisille politiikanaloille, joiden tavoitteena on vahvan sosiaalisen Euroopan luominen. Tutkimuksella tuetaan erityisesti seuraavia komission painopistealoja:

Read less

Keskeiset poliittiset viestit

Top

Päätöksentekijät voivat käyttää Eurofoundin tutkimuksesta saatavia tärkeimpiä havaintoja tiettyihin alan keskeisiin ongelmiin vastaamisessa.

Read more

Päätöksentekijät voivat käyttää Eurofoundin tutkimuksesta saatavia tärkeimpiä havaintoja tiettyihin alan keskeisiin ongelmiin vastaamisessa.

  • Ratkaisevan tärkeää on tukea sekä työnantajia että työntekijöitä rinnakkaisissa siirtymissä digitaaliaikaan ja hiilineutraaliin talouteen. Näiden rakenteellisten kehitysten lisäksi viimeaikainen covid-19-pandemia muodostaa Euroopan taloudelle ja työmarkkinoille valtavan haasteen.
  • Euroopan työmarkkinoilla esiintyy yhä enemmän uusia työnteon muotoja, kuten alustatyö ja tieto- ja viestintätekniikkaan perustuva liikkuva työ. Uudet työnteon muodot perustuvat tieto- ja viestintätekniikan käyttöön, niille ovat ominaista työantajan ja työntekijän väliset uudenlaiset työsuhteet, työn muuttuva organisointi ja työskentelymallit. Näistä seuraa EU:n työmarkkinoille sekä mahdollisuuksia että riskejä siirryttäessä hiilineutraaliin talouteen ja digitaaliseen muutokseen covid-19-pandemian jälkeen.
  • Digitaaliteknologiat muuttavat työtä ja työpaikkoja, johtavat työmarkkinoilla rakenneuudistuksiin ja työpaikkojen menetyksiin, mutta myös uusia toimenkuvia ilmaantuu. Tehtävät työpaikoilla mukautuvat tuotannon ja palvelutarjonnan digitalisoituessa. Tämä johtaa erilaisten taitojen kysyntään.
  • On tärkeää tutkia digitalisaation ja hiilineutraaliin talouteen siirtymisen yhteisiä vaikutuksia covid-19-pandemian jälkeen sekä sitä, miten ne vahvistavat toisiaan tai miten toisesta saatavat hyödyt voivat tasoittaa toisen kielteisiä vaikutuksia.
  • Teknologiaan perustuvat mahdollisuudet tuottaa, kerätä ja käyttää suurta datamäärää voivat parantaa eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja työpaikkojen laatua. Sen varmistaminen, että tietojen omistajuuden ja tietosuojan kaltaiset seikat selvennetään, niitä säännellään hyvin ja pannaan täytäntöön, on kuitenkin ratkaisevan tärkeää hyväksikäytön ja epäeettisen toiminnan torjumiseksi.
Read less

Nykyinen ja jatkuva tutkimus

Top

Vuonna 2021 Eurofound tutkii, missä määrin covid-19-kriisi on johtanut väliaikaisiin tai kestävämpiin muutoksiin ja mikä tehtävä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulla on rakenteellisen ja kriisiin liittyvän muutoksen muovaamisessRead more

Vuonna 2021 Eurofound tutkii, missä määrin covid-19-kriisi on johtanut väliaikaisiin tai kestävämpiin muutoksiin ja mikä tehtävä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulla on rakenteellisen ja kriisiin liittyvän muutoksen muovaamisessa. Lisäksi kartoitetaan vaikutuksia esimerkiksi työllisyyteen, toimenkuviin, tehtäviin ja osaamisvaatimuksiin.

Jatkona Eurofoundin aiemmalle digitaaliaikaa koskevalle tutkimukselle nyt jatketaan digitalisaation työllisyystasoon, työehtoihin ja -oloihin ja työsuhteisiin kohdistuvien vaikutusten kartoittamista. Erityisesti käyttöön otetaan digitalisaatiota koskeva lippulaivaresurssi verkossa . Sillä kartoitetaan digitalisaatioon Euroopassa liittyviä merkittäviä suuntauksia ja toimintapolitiikan kehitystä sekä automaation, digitoinnin ja alustatalouden käyttöönottoa ja vaikutusta työhön ja työllisyyteen.

Lisäksi Eurofound jatkaa digitalisaation työelämään kohdistuvien vaikutusten tutkimusta. Erityistä huomiota kiinnitetään digitalisaation yritystason käytön vaikutuksiin työehtoihin ja työoloihin (myös sosiaaliturvaan). Myös automaation ja digitoinnin (esimerkiksi robotisaation, puettavien laitteiden, tekoälyn ja työpaikan massadatan) inhimillisiä ja eettisiä vaikutuksia tutkitaan. Alustatyön osalta toteutetaan valikoitujen uusien aloitteiden arviointi. Nämä koskevat esimerkiksi alustatalouden työntekijöiden edustusta, työehtoneuvotteluja, vakuutustarjontaa ja sosiaaliturvaa tai verotusta. Myös alustatalouden kehityksen seurantaa jatketaan Eurofoundin verkkohakemiston avulla.

Eurofound tutkii vuonna 2020 esitetyn ad hoc -pyynnön perusteella hiilineutraaliin talouteen siirtymisen jakaumavaikutuksia siirtymän vaikutuksia koskevaa tutkimustaan varten. Lisäksi Eurofound toteuttaa siirtymän työhön ja työllisyyteen kohdistuvien vaikutusten osalta kirjallisuuskatsauksen kerätäkseen saatavilla olevia tietoja nykytilanteen ymmärtämiseksi. Hiilineutraaliin talouteen siirtymisen yhteiskuntiin ja kansalaisiin kohdistuvien vaikutusten tutkimuksessa selvitetään, mihin väestöryhmiin ja alueisiin todennäköisimmin kohdistuu kielteisiä vaikutuksia. Eurofound kerää tietoja siitä, miten asiaa käsitellään jäsenvaltioiden tasolla. Tutkimustulosten perusteella toteutetaan hanke, jossa kartoitetaan hiilineutraaliin talouteen siirtymisen sosioekonomisia vaikutuksia.

Rinnakkaisia hiilineutraaliin talouteen siirtymistä ja digitaaliaikaan siirtymistä yhdistävää Euroopan rakenneuudistuksen seurantavälineen (ERM) tapahtumatietokantaa mukautetaan siten, että on mahdollista havaita digitalisaatioon ja hiilineutraaliin talouteen siirtymiseen liittyviä suurimittaisia rakenneuudistuksia. Tukivälineitä ja oikeustietokantaa laajennetaan kattamaan näihin muutostekijöihin liittyvät kansalliset toimet.

Jäljempänä olevissa osissa voit tarkastella erilaisia aihetta käsitteleviä julkaisuja, tietoja ja meneillään olevaa työtä.

Read less
  • Publications (134)
  • Data
  • Ongoing work (7)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Muutosvaikutusten ennakointi ja hallinta

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.