Työllisyys ja työmarkkinat

20 heinäkuu 2021

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on työllisyys ja työmarkkinat. Eurofound jatkaa työtään asiantuntijakeskuksena, joka seuraa ja analysoi työmarkkinoilla tapahtuvaa kehitRead more

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on työllisyys ja työmarkkinat. Eurofound jatkaa työtään asiantuntijakeskuksena, joka seuraa ja analysoi työmarkkinoilla tapahtuvaa kehitystä. Tällä on erityistä merkitystä, koska eurooppalaisilla työmarkkinoilla on suuria haasteita covid-19-pandemian jälkimainingeissa. Viraston tekemässä tietojenkeruussa ja tutkimuksessa keskitytään pandemian seurauksiin työlle ja työllisyydelle sekä siihen, miten työmarkkinat pidetään toimivina ja osallistavina.

Eurofoundin tutkimus tuottaa vuosina 2021–2024 tärkeää tietoa haasteista ja tulevaisuudennäkymistä työllisyyden ja työmarkkinoiden alalla EU:ssa. Eurofoundilla on tärkeä tehtävä työmarkkinoiden suuntausten seuraamisessa. Se myös seuraa näiden suuntausten vaikutusta eri työntekijäryhmiin.

Tutkimuksessa keskitytään yleisesti työmarkkinoiden muuttuvaan rakenteeseen käyttämällä Eurofoundin vakiintuneita seurantavälineitä, European Jobs Monitor -seurantavälinettä ja Euroopan rakenneuudistuksen seurantavälinettä sekä Eurostatin tietoja. Joissakin maissa ja ammateissa sekä joillakin alueilla ja sektoreilla on odotettavissa paljon työttömyyttä, mikä vaikuttaa myös epävarmimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa oleviin työntekijöihin. Näillä seurantavälineillä pystytään havaitsemaan kasvavat ja taantuvat sektorit, ammatit ja tutkinnot. Euroopan rakenneuudistuksen seurantavälineessä tarkastellaan edelleen myös laajamittaisia rakenneuudistustapahtumia , lainsäädäntö- ja tukivälineitä sekä toimenpiteitä, joita työmarkkinaosapuolet ja viranomaiset ovat laatineet auttamaan työntekijöitä, jotka siirtyvät työpaikkojen tai sektoreiden välillä.

Eurofound keskittyy myös tiettyjen sektorien ja tiettyjen ammattien työvoimavajeeseen sekä henkilöresurssien ja osaamisen alihyödyntämiseen, joita covid-19-kriisi on pahentanut. Tämä toteutetaan tekemällä selkoa toimintapoliittisista toimenpiteistä ja yritysten käytännöistä. Nimenomaisia aiheita ovat muun muassa osaamisen kohtaamattomuus työaika, maantieteellinen tai ammatillinen liikkuvuus ja maahantulijoiden kotoutuminen sekä työmarkkinoilla aliedustettujen ryhmien, kutennuortennaisten ja vammaisten , asioiden käsittely. Eurofound tarkastelee myös sektoreita, joihin työvoimavajeet tavallisesti vaikuttavat. Pandemia on tehnyt ongelmasta entistä polttavamman. Tästä saatavat tiedot auttavat valmistelemaan seuraavaa Euroopan yritystutkimusta .

Eurofound jatkaa tämän alan yhteistyötä myös Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) kanssa. Rakenneuudistusta koskeva tutkimus auttaa Euroopan globalisaatiorahaston (EGF) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) toimissa. Osaamisen ja työvoiman liikkuvuuden osalta selvitetään yhteistyötä sisarviraston Cedefopin ja Euroopan työviranomaisen kanssa. Se liittyy työllisyyden toimintalinjoihin, joilla pyritään torjumaan työvoimapulaa.

”Kuudella kymmenestä työntekijästä työsopimus on edelleen toistaiseksi voimassa oleva. Vaikka epätyypillistä työtä eli osa-aikaista ja määräaikaista työtä koskevat luvut eivät ole oikeastaan muuttuneet 5–10 viime vuoden aikana, niiden taakse kätkeytyy siirtymä epävarmempiin työmuotoihin. Työsuhde- tai sosiaaliturva ei myöskään ole samalla tavalla niiden saatavilla, joiden sopimukset ovat epävarmoja.”

Tina Weber, tutkimusjohtaja, työllisyysyksikkö

Read less

Viimeisimmät muutokset

The pandemic aggravated labour shortages in some sectors; the problem is now emerging in others

Following the declines in employment rates and working hours across Europe in 2020, economies began to show signs of...

Tackling labour shortages in EU Member States

While unemployment is still a huge challenge in Europe, some countries, sectors and occupations are experiencing labour...

Living and working in Europe 2020

The enormity of the impact of the COVID-19 pandemic on the lives and work of Europeans is hard to capture, but...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Työllisyys ja työmarkkinat

Tilaa

Sidosryhmien painopistealojen käsittely

Top

Eurofoundin tutkimuksen tarkoituksena on politiikkatoimille annettavan avun myötä tuottaa tietoa, jolla tuetaan rakennemuutosta erityisesti covid-19-pandemian jälkimainingeisRead more

Eurofoundin tutkimuksen tarkoituksena on politiikkatoimille annettavan avun myötä tuottaa tietoa, jolla tuetaan rakennemuutosta erityisesti covid-19-pandemian jälkimainingeissa. Sen tavoitteena on puuttua haasteisiin, joita EU:lla ja jäsenvaltioilla on työllisyys- ja työmarkkinarakenteiden aloilla.

Konkreettisesti Eurofound kerää tietoja ja analysoi suuntauksia työllisyyden ja työmarkkinoiden kehityksessä sekä määrittää ja tutkii puutteita ja riskiryhmiä. Näin se voi antaa Euroopan komissiolle ja muille EU:n toimielimille, jäsenvaltioiden elimille ja työmarkkinaosapuolille tukea, jota ne tarvitsevat laatiakseen entistä tehokkaampaa työllisyyspolitiikkaa.

Viraston työsuunnitelma on yhdenmukaistettu Euroopan komission seuraavan neljän vuoden poliittisiin suuntaviivoihin niin, että sillä voidaan antaa suora panos useille keskeisille politiikan aloille, joiden tavoitteena on luoda vankka sosiaalinen Eurooppa. Eurofoundin tutkimus tukee erityisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin kuuluvia poliittisia aloitteita covid-19-kriisin jälkiseurausten käsittelyssä sekä eri aloitteisiin liittyviä toimia. Näitä aloitteita ovat muun muassa Euroopan sukupuolistrategia 2020–2025, vahvistettu nuorisotakuu, nuorison työllisyystukipaketti, osaamisohjelma sekä innovaatioiden ja työpaikkojen luominen ja Euroopan komission ehdotus riittävistä vähimmäispalkoista EU:ssa.

Read less

Keskeiset poliittiset viestit

Top

Päätöksentekijät saavat Eurofoundin tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tietoa, jonka avulla he voivat puuttua alan keskeisiin ongelmiin.

Read more

Päätöksentekijät saavat Eurofoundin tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tietoa, jonka avulla he voivat puuttua alan keskeisiin ongelmiin.

  • Euroopan työmarkkinoiden elpymisen myötä EU:n työllisyysaste oli ennen covid-19-kriisin taloudellisen vaikutuksen paljastumista lähellä Eurooppa 2020 -ohjelman mukaista 75 prosentin tavoitetta. Vaikka covid-19-kriisi on ainutlaatuinen, aiemmat kriisit ovat osoittaneet, että nopean elpymisen varmistamisessa on tärkeää säilyttää työntekijöiden yhteys työmarkkinoihin ja mahdollisuuksien mukaan parantaa osaamista.
  • Työllisyyden kasvu on ollut jatkuvasti heikointa keskipalkkaisissa töissä – etenkin taantumien aikana – ja jatkuvasti vahvinta hyväpalkkaisissa töissä.
  • Epätyypillisen työn osuuden muuttumattomuus kätkee taakseen tiettyjen ryhmien epävarman työn lisääntymisen. Näissä ryhmissä yhä useammilla työntekijöillä on ”muu” sopimus tai ”ei sopimusta”. Covid-19-pandemia lisää näiden työntekijöiden ahdinkoa entisestään, sillä kriisi on jo iskenyt heihin ankarimmin, ja pidemmällä aikavälillä se voi vaikuttaa heihin vakavimmin.
  • Erilaisten epätyypillisten töiden määrän kasvu syventää EU:n työvoimamarkkinoilla entisestään jakoa hyvin suojattujen työntekijöiden ja niiden välillä, joiden saatavilla on sosiaalista suojelua ja työhön liittyviä oikeuksia vain rajallisesti. Tämä lisää työmarkkinoiden eriytymistä entisestään.Tämä koskee erityisesti niitä yhä useampia työntekijöitä, joiden työsuhde on monen epätyypillisen työn yhdistelmä (siihen kuuluu useita epätyypillisiä työllisyysasemia: esimerkiksi tilapäinen ja osa-aikainen, osa-aikainen itsenäinen ammatinharjoittaminen).
  • Koska epätyypillisten töiden määrä nykyisellään kasvaa, tarvitaan poliittisia ratkaisuja tukemaan työntekijöitä, joilla on rajallinen pääsy sosiaaliseen suojelun ja edustuksen piiriin. Tämä on vieläkin tärkeämpää nyt, kun covid-19-pandemian vaikutukset alkavat tulla esiin. Ne aiheuttavat erityisiä selviytymisen riskejä monille epävarmassa työsuhteessa oleville työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille.
Read less

Ajankohtainen käynnissä oleva tutkimus

Top

Vuonna 2021 Eurofound seuraa ja analysoi edelleen sitä, miten EU:n työmarkkinarakenne muuttuu, myös covid-19-kriisin vuoksi. Siinä tarkastellaan työpaikkojen nettokasvua ja nettomenetystä sektoreittain ja ammateittain sekä työpaikkarakenteen keskeisiä ominaisuuksia.

Read more

Vuonna 2021 Eurofound seuraa ja analysoi edelleen sitä, miten EU:n työmarkkinarakenne muuttuu, myös covid-19-kriisin vuoksi. Siinä tarkastellaan työpaikkojen nettokasvua ja nettomenetystä sektoreittain ja ammateittain sekä työpaikkarakenteen keskeisiä ominaisuuksia.

Vuonna 2021 saataville tulee tutkimus sukupuoleen ja ikään liittyvistä työmarkkinoiden muutoksista. Siinä käytetään European Jobs Monitor -seurantavälineen tietoja, ja se tehdään yhdessä Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa. Raportoinnissa työmarkkinoiden rakennemuutoksista hyödynnetään European Jobs Monitor -seurantavälineen, Euroopan rakenneuudistuksen seurantavälineen ja Eurostatin tietoja. Covid-19-pandemian vaikutus on ollut mittava. Vuonna 2021 saadaan käyttöön tutkimus, jossa selvitetään pandemian välittömiä työllisyysvaikutuksia ja hallitusten ja työmarkkinaosapuolten toteuttamien hätätukitoimien tehokkuutta. Sitä seuraa analyysi Euroopan työmarkkinatilanteesta vuosi covid-19-pandemian alkamisen jälkeen. Siinä käsitellään alueita ja sektoreita, joihin kriisi on vaikuttanut eniten.

Euroopan rakenneuudistuksen seurantavälineen tapahtumiin ja oikeudellisiin tietokantoihin tulee myös uusia päivityksiä. Euroopan rakenneuudistuksen seurantavälineen tukivälineisiin ja oikeudelliseen tietokantaan yhdistetään myös tiedot, jotka on kerätty vuonna 2020 perustettuun Eurofoundin COVID-19 EU PolicyWatch -tietokantaan.

Rakenneuudistuksen analyysi ja rakenneuudistuksen seurantavälineen tapahtumien mahdollinen laajentaminen kuuluvat myös Eurofoundin toimiin, joissa käsitellään muutoksen vaikutusta. Aiheena ovat tietyt rakenneuudistuksen tyypit, kuten ilmastonmuutokseen liittyvät uudistukset tai siirtyminen hiilineutraaliin talouteen, digitalisaatio, toimintojen siirtäminen ulkomaille ja niiden siirtäminen takaisin.

Vuonna 2021 tulee saataville myös vuoden 2019 Euroopan yritystutkimuksen työpaikan käytäntöjä koskeva tutkimus. Siinä käsitellään osaamisvajeita ja osaamisen käyttöä eurooppalaisissa laitoksissa, ja se on tehty yhdessä Cedefopin kanssa. Uudessa tutkimuslinjassa arvioidaan tietyntyyppisten toimenpiteiden vaikutusta. Erityisesti siinä käsitellään toimenpiteitä, jotka otettiin covid-19-kriisin aikana käyttöön kriisin entisestään pahentamiin työvoimavajeisiin puuttumiseksi esimerkiksi hoiva-alalla. Tutkimuksessa hyödynnetään työvoimavajeista aiemmin tehtyjen analyysien tuloksia.

Jäljempänä olevissa osissa voit tarkastella erilaisia aihetta käsitteleviä julkaisuja, tietoja ja meneillään olevaa työtä.

Read less
  • Publications (1719)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Työllisyys ja työmarkkinat

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.