Innovointi ja työpaikkojen luominen yrityksissä

26 September 2019

Uusien työpaikkojen syntyminen ja entisten säilyttäminen eurooppalaisissa yrityksissä riippuu monista ulkoisista tekijöistä sekä yrityksen sisällä tapahtuvasta kasvusta ja innovoinnista, jolla parannetaan kilpailukykyä. Innovointi – tuotteissa, prosesseissa ja muissa liiketoiminnan osissa tehtävät muutokset – voi auttaa yrityksiä sopeutumaan olosuhteiden muutokseen, antaa niille lisäarvoa ja tehdä niistä kilpailukykyisempiä. Näin niiden potentiaali uusien työpaikkojen synnyttämiseen kasvaa. Henkilöstöön ja työn organisointiin liittyvät käytännöt saavat lisäksi aikaan sopivan työilmapiirin, joka tukee innovointia vahvistamalla taitoja, yhteistyötä, laatua, innovatiivista menettelyä, työntekijöiden ongelmanratkaisuun osallistumista ja ulkopuolisten ideoiden hyödyntämismahdollisuuksia.

Politiikanlaatijoiden on saatava tietoa siitä, mitkä yritysten innovaatioista ovat toimivia ja lisäävät tuottavuutta ja yritysten tulosta, millainen innovointituki on tehokasta, miten työpaikkojen syntymistä olisi paras edistää ja mitä vaikuttimia ja esteitä piilee työpaikkojen syntymisen taustalla tietyntyyppisissä organisaatioissa.

Euroopan talous toipuu hitaasti vuosikymmeniin rankimmasta rakennemuutoksestaan, joten yksi Euroopan komission keskeisistä haasteista on saada aikaan työpaikkoja synnyttävää kasvua. Ensisijaisena painopisteenä on työpaikkoja synnyttävien investointien lisääminen, jota tuetaan Eurooppa 2020 -strategiaan kuuluvalla Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmalla sekä talouden EU-ohjausjaksoilla. Euroopan investointiohjelma hyväksyttiin marraskuussa 2014, ja siinä keskitytään rahoituksen liikkeelle saantiin, reaalitalouteen kohdistuvien investointien tukemiseen ja investointeja suosivan ilmapiirin aikaan saamiseen.

Eurofoundin toiminta

Tällä alalla toteutetusta Eurofoundin tutkimuksesta on saatu arvokasta tietoa seuraavista keskeisistä aiheista:

Keskeiset aikaansaannokset

Eurofound on tarkastellut yritysten sisäisiä tekijöitä ja käytäntöjä sekä ulkoisia tekijöitä, jotka lisäävät innovatiivista menettelyä, kilpailukykyä sekä työpaikkojen syntymistä ja säilymistä, pitkälti aiemman työnsä sekä vuonna 2013 toteutetusta kolmannesta Euroopan yritystutkimuksesta saatujen tietojen perusteella.

Yritystutkimuksessa on saatu kattavaa tietoa työpaikkojen innovatiivisista käytännöistä, joita on sovellettu työn organisoinnissa, henkilöstöhallinnossa, suorassa osallistumisessa ja työmarkkinaosapuolten välisessä vuoropuhelussa. Perusteellisemmissa tutkimuksissa on analysoitu

  • vaikuttimia, jotka saavat ottamaan työpaikoilla käyttöön innovatiivisia käytäntöjä, jotka lisäävät työntekijöiden osallistumista organisaatiossa tapahtuviin muutoksiin ja parantavat työntekijöiden työuran laatua ja yrityksen tulosta
  • EU:ssa toimivien yritysten käytäntöjä, joita sovelletaan työntekijöiden suorassa ja välillisessä osallistumisessa päätöksentekoon, sekä sitä, mitkä näistä käytännöistä hyödyttävät sekä organisaatiota että työntekijöitä. 

Ongoing work

 

Highlights (11)

Kaikki (27)

Publications (14)

Articles (1)

News (8)

Events (4)