Työmarkkinoiden muutokset

13 December 2019

Työmarkkinamaisema muuttuu jatkuvasti lähinnä teknologiasta ja globalisoitumisesta aiheutuvan rakennemuutoksen seurauksena. Myös muut tekijät, kuten väestörakenteen muuttuminen ja uudet liiketoimintamallit, vaikuttavat hyvin merkittävästi työmarkkinoiden kehityskulkuun ja moniin muihin Euroopan kansalaisten työelämään liittyviin näkökohtiin.

Kun eurooppalainen työllisyysstrategia hyväksyttiin vuonna 1997, jäsenvaltiot lupautuivat asettamaan yhteisiä tavoitteita ja päämääriä työllisyyspolitiikalle. Päätavoitteena on luoda lisää parempia työpaikkoja kaikkialle Euroopan unioniin. Strategia on nyt osa Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa,  ja sitä toteutetaan talouspolitiikan EU-ohjausjaksojen kautta. Talouspolitiikan EU-ohjausjaksoilla edistetään vuosittain toimenpiteiden tiivistä koordinointia EU:n jäsenvaltioiden ja toimielinten kesken.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Työmarkkinoiden muutokset

Eurofoundin toiminta

Eurofound tarjoaa tietoa erilaisista näkökohdista, jotka koskevat työmarkkinoiden mukautumista rakennemuutokseen sekä sitä, miten tämä mukautuminen voisi parhaalla tavalla edistää elin- ja työoloja sekä jäsenvaltioissa että Euroopan unionissa. Työmarkkinoiden muutokset, organisaatioiden rakenneuudistukset ja työpaikkojen syntyminen ovat keskeistä toimintaa tällä alalla, kuten on myös tutkimus työllisyyden uusista muodoista. Erityistä huomiota kiinnitetään eri ryhmiin, kuten nuoriin ja naisiin, kohdistuviin vaikutuksiin.

Keskeiset aikaansaannokset

Viimeaikainen toiminta tällä alalla on keskittynyt sukupuolten välisiin työllisyyseroihin ja naisten työmarkkinaosuuden lisäämiseen. Eurofound on tarkastellut myös perinteisistä poikkeavia työllisyyden uusia muotoja.

Tutkimuksessa, joka koskee työnantajien muiden työvoimakulujen kuin palkkakulujen vähentämisen vaikutusta työllisyyteen, tarkastellaan EU:n eri jäsenvaltioissa vuodesta 2008 lähtien toteutettuja työvoiman kysynnän lisääntymiseen tähtääviä poliittisia uudistuksia

Euroopan rakenneuudistuksen seurantavälineellä (ERM) on seurattu Euroopassa vuodesta 2002 lähtien tapahtuneiden laaja-alaisten rakenneuudistusten työllisyysvaikutuksia.

Euroopan työpaikkojen seurantaväline (EJM) on toiminut jo muutaman vuoden ajan työpaikkapohjaisena menetelmänä, jolla pyritään ymmärtämään paremmin Euroopan muuttuvaa työllisyysrakennetta.

ERM-tietolähteitä

Ongoing work

  • Restructuring events database: Updated daily
  • Restructuring-related legislation database: 2017 update
  • ERM report 2018  on the effects of restructuring on working conditions
  • Study on labour market segmentation
  • Study on the living wage in Europe
  • Study on support measures in the case of redundancies, with a focus on older workers
  • Study on the job creation effects of public innovation-support measures
  • Study on how workplace practices and company characteristics are associated with employment in companies

Ongoing work

Highlights (28)

Kaikki (1593)

Publications (552)

Articles (939)

News (64)

Events (38)