Elinolot ja elämän laatu

3 maaliskuu 2022

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on elinolot ja elämän laatu. Eurofound jatkaa Euroopassa asuvien ihmisten elinolojen parantamiseen liittyvien keskeisten näkökohtien kartoittamista ja analysoRead more

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on elinolot ja elämän laatu. Eurofound jatkaa Euroopassa asuvien ihmisten elinolojen parantamiseen liittyvien keskeisten näkökohtien kartoittamista ja analysointia. Tämä koskee myös tietoa siitä, miten he mieltävät elämän laadun ja yhteiskunnan. Koska Covid-19 -pandemia ja siitä johtunut talouskriisi on vaikuttanut syvästi ihmisten elämään, Eurofound selvittää myös kriisin vaikutusta EU:n kansalaisiin elämän eri vaiheissa.

Eurofoundin tutkimus tuottaa vuosina 2021–2024 tärkeää tietoa haasteista ja tulevaisuudennäkymistä elinolojen ja elämän laadun alalla EU:ssa sekä niiden erilaisten aloitteiden merkityksestä, joilla on tarkoitus lieventää eri kansalaisryhmien sosiaalisia vaikeuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään seurauksiin iäkkäille ihmisille ja hoivatarpeille, nuorille ja heidän sosiaaliselle osallisuudelleen ja sosiaaliselle liikkuvuudelleen. Lisäksi käsitellään kriisin erilaisia vaikutuksia miehiin ja naisiin .

Julkisilla palveluilla oli koko EU:ssa tärkeä tehtävä ja suuria haasteita covid-19-kriisin hallinnassa. Niitä arvioidaan yksityiskohtaisesti ja siinä keskitytään laadun, pääsyn ja kohtuullisen hinnan kaltaisiin kysymyksiin. Kuten aiemmat tulokset ovat osoittaneet, kriisi on vaikuttanut epäsuhtaisesti tiettyihin ryhmiin iän, hoivavastuiden ja työ- ja yksityiselämän tasapainon osalta. Tätä vaikutusta Eurofound tutkii perusteellisemmin.

Eurofound aikoo yhteistyössä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa tutkia sukupuolten moniulotteista epätasa-arvoa selvittämällä, miten covid-19-kriisi on vaikuttanut miehiin ja naisiin työhön osallistumisen, olennaisten elinolojen ja hyvinvoinnin osalta. Näin voidaan havaita erot ja arvioida kriisin vaikutusta sukupuolten epätasa-arvoon.

” Julkisten palvelujen laatu on ollut keskeistä siinä, että nyky-Euroopassa luotetaan instituutioihin. Se on myös ratkaisevan tärkeää nykyisistä ja tulevista haasteista selviämisessä. Laadukkaissa palveluissa myös innovoidaan, erityisesti siirtymällä digitaalisiin ja ympäristöystävällisempiin palveluihin ja valmistautumalla kohtaamaan tulevaisuuden riskit, kuten pandemiat.”

Tadas Leončikas, sosiaalipolitiikan yksikön vanhempi tutkimusjohtaja

Read less

Viimeisimmät muutokset

Save the date: Foundation Forum 2022

In cooperation with the Irish Government, Eurofound is organising its 7th flagship Foundation Forum 2022. This one-day...

Impact of COVID-19 on young people in the EU

Following a long recovery from the economic crisis (2007–2013), young people in the EU proved to be more vulnerable to...

COVID-19: A turning point for convergence in health and healthcare in the EU?

The impact of COVID-19 has moved public health up the EU social policy agenda. As the EU directs its efforts towards...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Elinolot ja elämän laatu

Tilaa

Sidosryhmien painopistealojen käsittely

Top

Eurofoundin tutkimuksen tarkoituksena on avustaa politiikkatoimia, jotka käsittelevät EU:n ja kansallisen tason haasteita ja mahdollisuuksia elinolojen ja elämän laadun alallRead more

Eurofoundin tutkimuksen tarkoituksena on avustaa politiikkatoimia, jotka käsittelevät EU:n ja kansallisen tason haasteita ja mahdollisuuksia elinolojen ja elämän laadun alalla. Erityisesti siinä seurataan covid-19-kriisin ja siitä aiheutuneen talouskriisin vaikutusta antamalla tietoa elinoloihin liittyvistä tilanteista, suuntauksista ja riskeistä sekä tavoista, joilla niitä voidaan parantaa EU:ssa. Eurofound keskittyy tunnistamaan ja analysoimaan kiireellisiä ongelmia, jotka koskevat haavoittuvimmassa asemassa olevia ryhmiä, erityisesti iäkkäitä kansalaisia ja nuoria. Eurofound antaa myös tietoa päätöksentekijöille tuottamalla näyttöä julkisten palvelujen tarjoamiseen liittyvistä suuntauksista ja liikkeellepanevista voimista sekä yhdistämällä niitä esimerkiksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin .

Viraston työsuunnitelma on yhdenmukaistettu Euroopan komission seuraavan neljän vuoden poliittisiin suuntaviivoihin niin, että sillä voidaan antaa suora panos useille keskeisille politiikan aloille, joiden tavoitteena on luoda vankka sosiaalinen Eurooppa. Tutkimuksella tuetaan erityisesti poliittisia aloitteita ja toimia, jotka liittyvät Euroopan sukupuolistrategian 2020–2025 nuorisotakuun lapsitakuun ja talouspolitiikan EU-ohjausjakson ja sen maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoon.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Keskeiset poliittiset viestit

Top

Päätöksentekijät saavat Eurofoundin tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tietoa, jonka avulla he voivat puuttua alan keskeisiin ongelmiin.

Read more

Päätöksentekijät saavat Eurofoundin tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tietoa, jonka avulla he voivat puuttua alan keskeisiin ongelmiin.

 • Luottamusta instituutioita kohtaan heikentää eniten yhteiskunnassa esiintyvien jännitteiden kokeminen ja eniten luottamusta vahvistaa mielikuva julkisten palvelujen laadusta.
 • Pitkäaikaishoitoa tarvitaan aiempaa enemmän, ja sen on oltava joustavampaa. Kotihoidon ja -tuen saatavuutta on lisättävä erityisesti jäsenvaltioissa, joissa tulotaso on matalin.
 • Kun perusterveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin ja pitkäaikaishoitoon pääsee nopeasti, voidaan toimia ajoissa ja seurata muuttuvia tarpeita sekä estää pitkäaikaishoitoa koskevien ongelmien laajeneminen.
 • Nuorten mielenterveysongelmat lisääntyvät, vaikka ei olekaan selvää, johtuuko se niiden yleistymisestä vai siitä, että ne tunnetaan ja diagnosoidaan aiempaa paremmin. Mielenterveys liittyy tiiviisti muihin nuorisokysymyksiin, ja siihen liittyvät ongelmat voivat olla sekä eriarvoisuuden seuraus että sen lähde. Mielenterveysongelmien riskitekijöitä ovat vammaisuus ja pitkäaikaissairaus, perheongelmat, suhdeongelmat vertaisryhmissä ja runsas sosiaalisen median käyttö.
 • Vaikka luottamuksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tasot ovat koko EU:ssa palanneet ennalleen rahoituskriisin jälkeen, covid-19-pandemian puhkeaminen on vaikuttanut huomattavasti hyvinvointiin maissa, joihin se iski ankarimmin.
 • Nuoret kuuluvat rajoitustoimien suurimpiin häviäjiin, sillä heidän hyvinvointinsa taso on työttömien ohella matalin, huolimatta joistakin pandemian alun jälkeen aikaansaaduista parannuksista. Vaikka tyytyväisyys elämään ja optimismi ovat lisääntyneet huhtikuun 2020 jälkeen, nuoret tuntevat olevansa edelleen syrjässä yhteiskunnasta, ja heillä on suurin riski masentua. Se osoittaa, että käytössä olleet rajoitukset vaikuttavat heihin enemmän.
 • Toimenpiteet, joilla lievennetään työttömien ja nuorten mielenterveysriskejä covid-19-pandemian jälkimainingeissa, ovat ratkaisevan tärkeitä koronaviruksen mahdollisissa uusissa aalloissa. Toimintapoliittisilla toimenpiteillä on tarjottava jatkuvasti kohdennettua tukea, jotta työtä etsivät pääsevät jälleen jaloilleen ja pystyvät selviämään pandemian vaikutuksista. Niillä on myös varmistettava, että nuoret pystyvät osallistumaan yhteiskuntaan kokonaisvaltaisesti.
 • Covid-19-kriisi on vähentänyt optimismia ja vaikuttanut enemmän naisten työ- ja yksityiselämän tasapainoon kuin miesten. Tämän vaurion korjaaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa, etteivät naiset joudu maksamaan pandemiasta kohtuuttomasti.
 • Kansalaisten luottamus kansallisiin ja EU:n instituutioihin on pystyttävä säilyttämään kriisiaikana, koska covid-19-pandemian hallitsemiseksi toteutettavien toimenpiteiden noudattaminen riippuu suuresti siitä, miten paljon instituutioihin ja tieteelliseen neuvontaan luotetaan. Tukitoimenpiteistä hyötyneiden vastaajien ilmoittama instituutioita kohtaan tunnetun luottamuksen kasvu on myös selkeä viesti kansallisille hallituksille ja EU:lle.
Read less

Ajankohtainen käynnissä oleva tutkimus

Top

Eurofound jatkaa vuonna 2021 Euroopan laajuisia kyselytutkimuksiaan ja keskittyy mittaamaan niissä covid-19-kriisin vaikutusta elinoloihin. Niissä hyödynnetään verkkokyselyn Eläminen, työskentely ja covid-19 kahta edellistä kierrosta. Kolmas kierros on suunnitteilla vuodelle 2021.

Read more

Eurofound jatkaa vuonna 2021 Euroopan laajuisia kyselytutkimuksiaan ja keskittyy mittaamaan niissä covid-19-kriisin vaikutusta elinoloihin. Niissä hyödynnetään verkkokyselyn Eläminen, työskentely ja covid-19 kahta edellistä kierrosta. Kolmas kierros on suunnitteilla vuodelle 2021.

Eurofound julkaisee havaintonsa nuorista ja covid-19-kriisin alustavasta vaikutuksesta nuorten ja työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten (NEET) hyvinvointiin ja työllisyysnäkymiin. Se myös tarkastelee oikeudenmukaisuutta ja tulevaisuutta koskevia näkökohtia yhteiskunnan laatua koskevien näkemysten ja optimismin kannalta. Tutkimus perustuu aiempaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria koskevaan työhön, ja siinä hyödynnetään edellisen covid-19-verkkokyselyn tietoja.

Erityistä huomiota kiinnitetään iäkkäiden ihmisten elinoloihin ja heidän virallisia ja epävirallisia hoitopalveluja koskeviin tarpeisiinsa. Lisäksi käsitellään heidän hyvinvointiaan, sosiaalisen syrjäytymisen riskiä sekä tulotilannetta pandemian aikana ja heti sen jälkeen. Eurofound tekee selkoa eroista hoitopalvelujen saatavuudessa ja käytössä sekä arvioi valittuja esimerkkejä terveys- ja hoitopalvelujen etäratkaisuista.

Covid-19-kriisi lisäsi sukupuolieroja. Eurofound tutkii sen osalta palkallisen ja palkattoman työn sekä hoiva- ja kotityövelvollisuuksien jakautumista miesten ja naisten kesken kriisin aikana.

Lisäksi tarkastellaan useita näkökohtia, jotka koskevat pandemian vaikutusta ja muutoksia julkisissa palveluissa, esimerkiksi työllisyyden tukipalveluissa, terveys- ja hoitopalveluissa, sosiaalisessa suojelussa ja koulutuksessa. Näitä näkökohtia ovat muun muassa palvelujen käyttö ja toimitus, palveluntarjoajan valmius, digitaalisten työkalujen käyttö, vakiinnuttaminen ja rahoitus sekä palvelujen käyttäjien tyytyväisyys ja kokemukset.

Jäljempänä olevissa osissa voit tarkastella erilaisia aihetta käsitteleviä julkaisuja, tietoja ja meneillään olevaa työtä.

Read less
 • Publications (635)
 • Data
 • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work:

 • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
 • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Elinolot ja elämän laatu

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.