Elinolot ja elämän laatu

30 kesäkuu 2022

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on elinolot ja elämän laatu. Eurofound jatkaa Euroopassa asuvien ihmisten elinolojen parantamiseen liittyvien keskeisten näkökohtien kartoittamista ja analysoRead more

Yksi Eurofoundin vuosien 2021–2024 työohjelman kuudesta keskeisestä toimesta on elinolot ja elämän laatu. Eurofound jatkaa Euroopassa asuvien ihmisten elinolojen parantamiseen liittyvien keskeisten näkökohtien kartoittamista ja analysointia. Tämä koskee myös tietoa siitä, miten he mieltävät elämän laadun ja yhteiskunnan. Koska Covid-19 -pandemia ja siitä johtunut talouskriisi on vaikuttanut syvästi ihmisten elämään, Eurofound selvittää myös kriisin vaikutusta EU:n kansalaisiin elämän eri vaiheissa.

Eurofoundin tutkimus tuottaa vuosina 2021–2024 tärkeää tietoa haasteista ja tulevaisuudennäkymistä elinolojen ja elämän laadun alalla EU:ssa sekä niiden erilaisten aloitteiden merkityksestä, joilla on tarkoitus lieventää eri kansalaisryhmien sosiaalisia vaikeuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään seurauksiin iäkkäille ihmisille ja hoivatarpeille, nuorille ja heidän sosiaaliselle osallisuudelleen ja sosiaaliselle liikkuvuudelleen. Lisäksi käsitellään kriisin erilaisia vaikutuksia miehiin ja naisiin .

Julkisilla palveluilla oli koko EU:ssa tärkeä tehtävä ja suuria haasteita covid-19-kriisin hallinnassa. Niitä arvioidaan yksityiskohtaisesti ja siinä keskitytään laadun, pääsyn ja kohtuullisen hinnan kaltaisiin kysymyksiin. Kuten aiemmat tulokset ovat osoittaneet, kriisi on vaikuttanut epäsuhtaisesti tiettyihin ryhmiin iän, hoivavastuiden ja työ- ja yksityiselämän tasapainon osalta. Tätä vaikutusta Eurofound tutkii perusteellisemmin.

Eurofound aikoo yhteistyössä Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa tutkia sukupuolten moniulotteista epätasa-arvoa selvittämällä, miten covid-19-kriisi on vaikuttanut miehiin ja naisiin työhön osallistumisen, olennaisten elinolojen ja hyvinvoinnin osalta. Näin voidaan havaita erot ja arvioida kriisin vaikutusta sukupuolten epätasa-arvoon.

” Julkisten palvelujen laatu on ollut keskeistä siinä, että nyky-Euroopassa luotetaan instituutioihin. Se on myös ratkaisevan tärkeää nykyisistä ja tulevista haasteista selviämisessä. Laadukkaissa palveluissa myös innovoidaan, erityisesti siirtymällä digitaalisiin ja ympäristöystävällisempiin palveluihin ja valmistautumalla kohtaamaan tulevaisuuden riskit, kuten pandemiat.”

Tadas Leončikas, sosiaalipolitiikan yksikön vanhempi tutkimusjohtaja

Read less

Viimeisimmät muutokset

Shifting the focus from energy subsidies to reducing energy dependence

The Russian invasion of Ukraine and the resulting sanctions have caused energy prices to soar. Governments seeking to...

Eurofound survey reveals widespread support for Ukraine

We are 100 days on from the invasion by Russia of Ukraine on 24 February, when peace in Europe was shattered. As the...

Eurofound and IIEA discuss labour market change and future of work

The Directors and senior staff of Eurofound and the Institute of European Affairs (IIEA) met at Eurofound, Dublin on 2...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Elinolot ja elämän laatu

Tilaa

Sidosryhmien painopistealojen käsittely

Top

Eurofoundin tutkimuksen tarkoituksena on avustaa politiikkatoimia, jotka käsittelevät EU:n ja kansallisen tason haasteita ja mahdollisuuksia elinolojen ja elämän laadun alallRead more

Eurofoundin tutkimuksen tarkoituksena on avustaa politiikkatoimia, jotka käsittelevät EU:n ja kansallisen tason haasteita ja mahdollisuuksia elinolojen ja elämän laadun alalla. Erityisesti siinä seurataan covid-19-kriisin ja siitä aiheutuneen talouskriisin vaikutusta antamalla tietoa elinoloihin liittyvistä tilanteista, suuntauksista ja riskeistä sekä tavoista, joilla niitä voidaan parantaa EU:ssa. Eurofound keskittyy tunnistamaan ja analysoimaan kiireellisiä ongelmia, jotka koskevat haavoittuvimmassa asemassa olevia ryhmiä, erityisesti iäkkäitä kansalaisia ja nuoria. Eurofound antaa myös tietoa päätöksentekijöille tuottamalla näyttöä julkisten palvelujen tarjoamiseen liittyvistä suuntauksista ja liikkeellepanevista voimista sekä yhdistämällä niitä esimerkiksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin .

Viraston työsuunnitelma on yhdenmukaistettu Euroopan komission seuraavan neljän vuoden poliittisiin suuntaviivoihin niin, että sillä voidaan antaa suora panos useille keskeisille politiikan aloille, joiden tavoitteena on luoda vankka sosiaalinen Eurooppa. Tutkimuksella tuetaan erityisesti poliittisia aloitteita ja toimia, jotka liittyvät Euroopan sukupuolistrategian 2020–2025 nuorisotakuun lapsitakuun ja talouspolitiikan EU-ohjausjakson ja sen maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoon.

Read less

Blogs on this topic

Show more (6)

Keskeiset poliittiset viestit

Top

Living conditions quality of life infographic
Infografiikka

Päätöksentekijät saavat Eurofoundin tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista tietoa, jonka avulla he voivat puuttua alan keskeisiin ongelmiin.

 • Luottamusta instituutioita kohtaan heikentää eniten yhteiskunnassa esiintyvien jännitteiden kokeminen ja eniten luottamusta vahvistaa mielikuva julkisten palvelujen laadusta.
 • Pitkäaikaishoitoa tarvitaan aiempaa enemmän, ja sen on oltava joustavampaa. Kotihoidon ja -tuen saatavuutta on lisättävä erityisesti jäsenvaltioissa, joissa tulotaso on matalin.
 • Kun perusterveydenhuoltoon, sosiaalipalveluihin ja pitkäaikaishoitoon pääsee nopeasti, voidaan toimia ajoissa ja seurata muuttuvia tarpeita sekä estää pitkäaikaishoitoa koskevien ongelmien laajeneminen.
 • Nuorten mielenterveysongelmat lisääntyvät, vaikka ei olekaan selvää, johtuuko se niiden yleistymisestä vai siitä, että ne tunnetaan ja diagnosoidaan aiempaa paremmin. Mielenterveys liittyy tiiviisti muihin nuorisokysymyksiin, ja siihen liittyvät ongelmat voivat olla sekä eriarvoisuuden seuraus että sen lähde. Mielenterveysongelmien riskitekijöitä ovat vammaisuus ja pitkäaikaissairaus, perheongelmat, suhdeongelmat vertaisryhmissä ja runsas sosiaalisen median käyttö.
 • Vaikka luottamuksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tasot ovat koko EU:ssa palanneet ennalleen rahoituskriisin jälkeen, covid-19-pandemian puhkeaminen on vaikuttanut huomattavasti hyvinvointiin maissa, joihin se iski ankarimmin.
 • Nuoret kuuluvat rajoitustoimien suurimpiin häviäjiin, sillä heidän hyvinvointinsa taso on työttömien ohella matalin, huolimatta joistakin pandemian alun jälkeen aikaansaaduista parannuksista. Vaikka tyytyväisyys elämään ja optimismi ovat lisääntyneet huhtikuun 2020 jälkeen, nuoret tuntevat olevansa edelleen syrjässä yhteiskunnasta, ja heillä on suurin riski masentua. Se osoittaa, että käytössä olleet rajoitukset vaikuttavat heihin enemmän.
 • Toimenpiteet, joilla lievennetään työttömien ja nuorten mielenterveysriskejä covid-19-pandemian jälkimainingeissa, ovat ratkaisevan tärkeitä koronaviruksen mahdollisissa uusissa aalloissa. Toimintapoliittisilla toimenpiteillä on tarjottava jatkuvasti kohdennettua tukea, jotta työtä etsivät pääsevät jälleen jaloilleen ja pystyvät selviämään pandemian vaikutuksista. Niillä on myös varmistettava, että nuoret pystyvät osallistumaan yhteiskuntaan kokonaisvaltaisesti.
 • Covid-19-kriisi on vähentänyt optimismia ja vaikuttanut enemmän naisten työ- ja yksityiselämän tasapainoon kuin miesten. Tämän vaurion korjaaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa, etteivät naiset joudu maksamaan pandemiasta kohtuuttomasti.
 • Kansalaisten luottamus kansallisiin ja EU:n instituutioihin on pystyttävä säilyttämään kriisiaikana, koska covid-19-pandemian hallitsemiseksi toteutettavien toimenpiteiden noudattaminen riippuu suuresti siitä, miten paljon instituutioihin ja tieteelliseen neuvontaan luotetaan. Tukitoimenpiteistä hyötyneiden vastaajien ilmoittama instituutioita kohtaan tunnetun luottamuksen kasvu on myös selkeä viesti kansallisille hallituksille ja EU:lle.
Read less

Ajankohtainen käynnissä oleva tutkimus

Top

Tällä alalla vuonna 2022 tehtävässä työssä keskitytään arvioimaan covid-19-pandemian vaikutuksia elinoloihin. Niissä hyödynnetään aiheesta Eläminen, työskentely ja covid-19 tehdyn sähköisen kyselytutkimuksen edellisiä kyselykierroksia vuosina 2020 ja 2021.Read more

Tällä alalla vuonna 2022 tehtävässä työssä keskitytään arvioimaan covid-19-pandemian vaikutuksia elinoloihin. Niissä hyödynnetään aiheesta Eläminen, työskentely ja covid-19 tehdyn sähköisen kyselytutkimuksen edellisiä kyselykierroksia vuosina 2020 ja 2021. Arviointia on tarkoitus jatkaa vuonna 2022.

Eurofound saattaa päätökseen meneillään olevan tutkimuksensa covid-19-pandemian vaikutuksista vanhuksiin sekä miehiin ja naisiin. Sukupuolten välisen kuilun osalta tehtävää tutkimustyötä koordinoidaan Euroopan tasa-arvoinstituutin (EIGE) kanssa. Lisäksi saatetaan päätökseen arviointi julkisten palvelujen mukautumisesta palvelujen tarjoamisessa pandemian aikana.

Eurofound tutkii aiemmin tekemänsä työn pohjalta sukupolvien välisen dynamiikan kehitystä ajan kuluessa ja keskittyy tässä yhteydessä siihen, miten pandemia on voinut vaikuttaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä eri tavoin eri ikäryhmien terveyteen, työmarkkinoille osallistumiseen, elämänlaatuun ja taloudellisiin tarpeisiin. Tätä täydennetään arvioinnilla EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla toteutetuista poliittisista toimenpiteistä, joilla on pyritty hillitsemään kriisin taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia eri ikäryhmissä.

Eurofound tutkii tulojen ja asumiskustannusten välistä yhteyttä eri väestöryhmissä. Tässä työssä arvioidaan asumiskustannusten sosiaalisia seurauksia ja epäasianmukaisten asuntojen vaikutusta elinoloihin hyödyntämällä Eurofoundin sähköisen kyselytutkimuksen ja muiden tietolähteiden tietoja. Eurofound tutkii asuntopolitiikkoja covid-19-pandemian yhteydessä ja tarkastelee vuokrien ja asuntolainan lyhennysten jäädytyksiä ja häätöjä sekä aloitteita, joilla pyritään tarjoamaan kohtuuhintaisia ja asianmukaisia asuntoja niille ryhmille, jotka kärsivät akuutisti asumiskustannusten aiheuttamasta taakasta.

Jäljempänä olevissa osissa voit tarkastella erilaisia aihetta käsitteleviä julkaisuja, tietoja ja meneillään olevaa työtä.

Read less
 • Publications (646)
 • Data
 • Ongoing work (10)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Elinolot ja elämän laatu

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.