Lähentymisen seuranta Euroopan unionissa

12 maaliskuu 2021

Euroopan unioni on sitoutunut edistämään taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, tasapainoista talouskasvua ja taloudellista lähentymistä ylöspäin. Viime vuosikymmeninä jäsenvaltioiden välillä on tapahtunut lähentymistä sekä taloudessa että sosiaaliasioissa.Read more

Euroopan unioni on sitoutunut edistämään taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta, tasapainoista talouskasvua ja taloudellista lähentymistä ylöspäin. Viime vuosikymmeninä jäsenvaltioiden välillä on tapahtunut lähentymistä sekä taloudessa että sosiaaliasioissa. Kriisi kuitenkin pysäytti tämän suuntauksen, ja vuodesta 2008 lähtien kehitys on Euroopan unionin jäsenvaltioissa joko hidastunut tai lähtenyt eri suuntiin. 

Read less

Viimeisimmät muutokset

Upward convergence in material well-being: Is a COVID-19 setback inevitable?

The EU strives for the upward convergence of its Member States, where their performance improves and gaps between them...

Upward convergence in the EU: Definition, measurement and trends

The uneven impact of the 2008–2013 economic crisis on Member States brought upward convergence to the fore in EU...

EU Presidency conference: Our social Europe – Strong together

On 16 September 2020, Eurofound contributed to the EU Presidency of Germany’s conference: 'Our social Europe – Strong...
Top

Jäsenvaltioiden saavutusten eriytyminen ja niiden välisen epätasa-arvon kasvu ovat monista eri syistä yhteinen huolenaihe. Ensinnäkin siksi, että ne ovat ristiriidassa sen odotuksen kanssa, että Euroopan yhdentymisen syventäminen lisää koheesiota kansallisesti ja yleiseurooppalaisesti.Read more

Jäsenvaltioiden saavutusten eriytyminen ja niiden välisen epätasa-arvon kasvu ovat monista eri syistä yhteinen huolenaihe. Ensinnäkin siksi, että ne ovat ristiriidassa sen odotuksen kanssa, että Euroopan yhdentymisen syventäminen lisää koheesiota kansallisesti ja yleiseurooppalaisesti. Toiseksi siksi, että ne voivat saada kansalaisten keskuudessa viriämään yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden ja epäreiluuden tunteen, joka lisää Euroopan unionin vastaisia mielialoja ja horjuttaa yhteistä eurooppalaista tulevaisuutta.

Päätöksentekijät tarvitsevat näyttöä eriytyvistä suuntauksista ja dynamiikasta sekä jäsenvaltioissa että niiden välillä voidakseen toteuttaa sopivia aloitteita ja arvioida niiden tehokkuutta ylöspäin tapahtuvan lähentymisen tavoitteen saavuttamisessa. On tärkeää tietää, onko näitä suuntauksia olemassa ja kertovatko ne elin- ja työolojen yleisestä heikentymisestä vai eivät. Tärkeää on myös selvittää, kasvaako jäsenvaltioiden ryhmien tai alueiden välinen kuilu ja ovatko jotkin ryhmät liikkumassa eri suuntiin.  

 

Foundation Forum 2017

Foundation Forum on Eurofoundin lippulaivatapahtuma, joka järjestettiin Dublinin linnassa Irlannin Dublinissa 14.–15. marraskuuta 2017. Keskusteluihin osallistui yli 200 korkean tason toimijaa Euroopasta ja sen ulkopuolelta, ja niissä keskityttiin Euroopan lähentymisen eri näkökulmiin ja sen yhteyteen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin. Taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus katsottiin saman kolikon kääntöpuoliksi, ja ensisijaisena aiheena olikin elin- ja työolojen, myös työllisyyden, lähentyminen ylöspäin.

Katso foorumin esitykset, tausta-asiakirjat ja ohjelma

Taloudellinen ja sosiaalinen lähentyminen ylöspäin on yhteinen tavoite sekä talous- ja rahaliitossa että koko Euroopan unionissa. Komissio lanseerasi marraskuussa 2017 virallisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin tuodakseen sosiaaliasiat EU-politiikan keskeiselle sijalle. Se on yksi komission tämänhetkisistä prioriteeteista, ja se ”antaa suuntaa uudelle lähentymisprosessille koko Euroopassa”. 

Eurofoundin toiminta

Eurofound keskittyy lähentymisen seurannassaan jäsenvaltioiden ja alueiden tulosten ja saavutusten lähentymiseen seuraavilla tutkimusaloilla: sosioekonomiset tekijät, työllisyys, työolot ja elinolot. Sosioekonominen ala sisältää todellisen lähentymisen tutkimisen eli bkt:n henkeä kohti ja muut makrotaloudelliset muuttujat sekä monien erilaisten palvelujen ja sosiaaliturvan saatavuuden.

Työllisyyden lähentymisessä analysoidaan pääasiassa työelämään osallistumisen historiallista kehitystä Eurostatin tietojen avulla.

Työolojen lähentymisen tutkimisessa käytetään työn laadun käsitettä, joka on muodostettu Euroopan työolotutkimuksen ja muiden tilastolähteiden avulla.

Elinolojen tutkimus sisältää objektiivisia ja subjektiivisia indikaattoreita, muun muassa Euroopan elämänlaatututkimuksesta saatuja tietoja. Se kattaa yhteiskunnan, elinolojen ja yleisen hyvinvoinnin laadun.

Lähentymisen analyysissa otetaan huomioon myös erilaiset ajanjaksot lyhytaikaisista pitkäaikaisiin suuntauksiin. Aina, kun se on asiaankuuluvaa ja toteuttamiskelpoista, analyysi eritellään myös sukupuolen ja ikäryhmien mukaan, jotta saataisiin kuva erilaisista suuntauksista väestön keskuudessa.

Tutkimustoiminta jakautuu kolmeen päävaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa seurataan uusimpia lähentymisen ja eriytymisen suuntauksia jäsenvaltioissa ja niiden välillä edellä mainituilla tutkimusaloilla. Sen jälkeen tutkimuksissa pyritään kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla ymmärtämään näiden suuntausten taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tämä sisältää analyysin institutionaalisista ja makro- ja mikrotason ominaisuuksista. Lopuksi tutkimus tuottaa näyttöä keskusteluun aloitteista ja vaihtoehdoista, joilla voidaan edistää taloudellista ja sosiaalista lähentymistä Euroopassa.

Eurofound selvittää mahdollisuutta yhdistää indikaattoreita ja luoda yhteenvetoindeksejä muiden kansainvälisten järjestöjen kokemuksen pohjalta. Aiempaan työhön perustuvissa analyyseissa ryhmitellään maita tai alueita niiden välisen vaihtelun ymmärtämiseksi.

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (34)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Monitoring convergence in living conditions and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Monitoring convergence in social protection and providing in-depth analyses of convergence trends among European countries as well as a discussion of policy options to restore convergence among Member States
  • Report on regional convergence and inequalities, which investigates evolutions of social imbalances (e.g. unemployment, social exclusion, poverty) at the regional level and examines the relationship between growth, regional disparities and interpersonal inequalities