Rakennemuutoksen seuranta ja rakenneuudistuksen hallinta

13 December 2019

Talouden rakennemuutoksella on monia vaikutuksia Euroopan työmarkkinoihin ja työllisyyteen. Vaikka dynaamisuus on välttämätöntä elinvoimaiselle taloudelle, työpaikan menetys voi tuntua erittäin raskaalta. Rakenneuudistuksissa olisikin pyrittävä minimoimaan työntekijöille aiheutuvat kielteiset seuraukset.

Politiikanlaatijoilla on oltava näkemys työmarkkinoiden kehittymisestä, jotta varmistetaan, että työvoimasta löytyy niitä taitoja, joita työnantajat tarvitsevat nyt ja jatkossa. Toimenpiteitä tarvitaan myös työvoiman kysynnän vähentymiseen puuttumiseksi sekä laskussa olevien alojen työntekijöiden siirtämiseksi muille aloille.

Euroopan komissio sitoutui Eurooppa 2020 -strategiassaanedistämään ”vaikeuksissa olevien alojen rakenneuudistusta kohti tulevaisuuden toimintaa muun muassa sijoittamalla nopeasti osaamista nouseville voimakkaan kasvun aloille ja markkinoille”. Euroopan unionilla on myös erityinen rakenneuudistukseen tarkoitettu työllisyyspolitiikan väline, Euroopan globalisaatiorahasto, josta tuetaan globalisaatiosta johtuvien suurten rakennemuutosten seurauksena työpaikkansa menettäneitä ihmisiä.

Eurofoundin toiminta

Eurofound seuraa ja analysoi rakennemuutoksen vaikutuksia Euroopan työmarkkinoihin. Se pyrkii ensinnäkin tarjoamaan vastauksia peruskysymykseen siitä, missä työllisyys on nousussa ja missä se on laskussa. Se tarkastelee tätä kysymystä monesta näkökulmasta: alakohtaisesti, ammattikohtaisesti ja työsuhteiden kannalta. Se pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen myös työn laadun näkökulmasta. Kun esimerkiksi palkka otetaan työn laadun mittariksi, se selvittää, sijoittuvatko syntyvät työpaikat ylimpään, keskimmäiseen vai alimpaan palkkaluokkaan. Tässä yhteydessä on tärkeää kerätä tietoa rakenneuudistuksen vaikutuksesta työllisyyteen, jotta eri puolilla Eurooppaa tapahtuvan rakenneuudistuksen laajat suuntaukset saadaan kartoitettua ja tutkittua.

Eurofound on laatinut kaksi välinettä, joiden avulla sidosryhmille saadaan tarjottua olennaista tietoa, näkemyksiä ja analyysejä työmarkkinoiden muutoksen suunnittelemista ja Euroopan työllisyystavoitteen saavuttamisen edellyttämien toimenpiteiden laatimista varten.

Euroopan rakenneuudistuksen seurantaväline (ERM) on rakenneuudistusta koskeva ainutlaatuinen tietokokoelma, jonka tietokannat sisältävät paljon erilaista tietoa rakenneuudistustapauksista, kansallisista tukivälineistä ja lainsäädännöstä sekä rakenneuudistusta koskevista tapaustutkimuksista.

Euroopan työpaikkojen seurantavälineellä (EJM) jäljitetään ja analysoidaan lähinnä Euroopan työllisyysrakenteessa ammatti- ja alakohtaisesti tapahtuvia muutoksia, mutta sillä tutkitaan myös esimerkiksi sukupuoleen, työsuhteen tyyppiin, koulutukseen ja kansallisuuteen liittyviä näkökohtia. Sen avulla muutoksista voidaan tehdä kvalitatiivisia arvioita käyttämällä mittapuuna erilaisia työn laatuun vaikuttavia seikkoja, kuten palkkoja, taitotasoa ja koulutustasoa. Arvioiden perusteella voidaan määrittää, onko työllisyyden kehitys

  • yläsuuntaista: korkean laadun työpaikat lisääntyvät
  • alasuuntaista: matalan laadun työpaikat lisääntyvät
  • kaksijakoista: työpaikat lisääntyvät laatuakselin molemmissa ääripäissä, mutta eivät sen keskivaiheilla.

Keskeiset aikaansaannokset

ERM-seurantavälineessä on tarkasteltu vastikään työllisyysvaikutuksia, joita toimintojen siirtäminen Euroopasta ja takaisin Eurooppaan aiheuttaa. Toisaalla on tarkasteltu työpaikkojen syntymistä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä) sekä viranomaisten toteuttamia toimia työllisyyden edistämiseksi tämän kokoluokan yrityksissä.

EJM-seurantavälineellä on puolestaan paitsi analysoitu työllisyysrakenteen muutoksia ja viimeaikaisia suuntauksia, myös tarkasteltu pitkän aikavälin kehitystä ja globaalia näkökulmaa.

Rakenneuudistukseen liittyvät tietolähteet

Ongoing work

 

Highlights (12)

Kaikki (42)

Publications (20)

Articles (15)

News (6)

Events (1)