Rakennemuutoksen seuranta ja rakenneuudistuksen hallinta

21 toukokuu 2020

Talouden rakennemuutoksella on monia vaikutuksia Euroopan työmarkkinoihin ja työllisyyteen. Vaikka dynaamisuus on välttämätöntä elinvoimaiselle taloudelle, työpaikan menetys voi tuntua erittäin raskaaRead more

Talouden rakennemuutoksella on monia vaikutuksia Euroopan työmarkkinoihin ja työllisyyteen. Vaikka dynaamisuus on välttämätöntä elinvoimaiselle taloudelle, työpaikan menetys voi tuntua erittäin raskaalta. Rakenneuudistuksissa olisikin pyrittävä minimoimaan työntekijöille aiheutuvat kielteiset seuraukset.

Politiikanlaatijoilla on oltava näkemys työmarkkinoiden kehittymisestä, jotta varmistetaan, että työvoimasta löytyy niitä taitoja, joita työnantajat tarvitsevat nyt ja jatkossa. Toimenpiteitä tarvitaan myös työvoiman kysynnän vähentymiseen puuttumiseksi sekä laskussa olevien alojen työntekijöiden siirtämiseksi muille aloille.

Euroopan komissio sitoutui Eurooppa 2020 -strategiassaanedistämään ”vaikeuksissa olevien alojen rakenneuudistusta kohti tulevaisuuden toimintaa muun muassa sijoittamalla nopeasti osaamista nouseville voimakkaan kasvun aloille ja markkinoille”. Euroopan unionilla on myös erityinen rakenneuudistukseen tarkoitettu työllisyyspolitiikan väline, Euroopan globalisaatiorahasto, josta tuetaan globalisaatiosta johtuvien suurten rakennemuutosten seurauksena työpaikkansa menettäneitä ihmisiä.

Read less

Viimeisimmät muutokset

COVID-19 EU PolicyWatch: New tool for tracking measures to mitigate social, economic impact of COVID-19

Governments, social partners, businesses and other institutions have moved swiftly to implement measures to control the...

Labour market change: Trends and policy approaches towards flexibilisation

What have been the major trends and policy developments regarding the flexibilisation of employment in recent years?...

Capital gains: Employment growth in EU capitals outstrips other regions over 15-year period

Employment grew by 19% in capital city regions in the EU’s largest Member States between 2002 and 2017, compared to 10-...
Top

Eurofoundin toiminta

Read more

Eurofoundin toiminta

Eurofound seuraa ja analysoi rakennemuutoksen vaikutuksia Euroopan työmarkkinoihin. Se pyrkii ensinnäkin tarjoamaan vastauksia peruskysymykseen siitä, missä työllisyys on nousussa ja missä se on laskussa. Se tarkastelee tätä kysymystä monesta näkökulmasta: alakohtaisesti, ammattikohtaisesti ja työsuhteiden kannalta. Se pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen myös työn laadun näkökulmasta. Kun esimerkiksi palkka otetaan työn laadun mittariksi, se selvittää, sijoittuvatko syntyvät työpaikat ylimpään, keskimmäiseen vai alimpaan palkkaluokkaan. Tässä yhteydessä on tärkeää kerätä tietoa rakenneuudistuksen vaikutuksesta työllisyyteen, jotta eri puolilla Eurooppaa tapahtuvan rakenneuudistuksen laajat suuntaukset saadaan kartoitettua ja tutkittua.

Eurofound on laatinut kaksi välinettä, joiden avulla sidosryhmille saadaan tarjottua olennaista tietoa, näkemyksiä ja analyysejä työmarkkinoiden muutoksen suunnittelemista ja Euroopan työllisyystavoitteen saavuttamisen edellyttämien toimenpiteiden laatimista varten.

Euroopan rakenneuudistuksen seurantaväline (ERM) on rakenneuudistusta koskeva ainutlaatuinen tietokokoelma, jonka tietokannat sisältävät paljon erilaista tietoa rakenneuudistustapauksista, kansallisista tukivälineistä ja lainsäädännöstä sekä rakenneuudistusta koskevista tapaustutkimuksista.

Euroopan työpaikkojen seurantavälineellä (EJM) jäljitetään ja analysoidaan lähinnä Euroopan työllisyysrakenteessa ammatti- ja alakohtaisesti tapahtuvia muutoksia, mutta sillä tutkitaan myös esimerkiksi sukupuoleen, työsuhteen tyyppiin, koulutukseen ja kansallisuuteen liittyviä näkökohtia. Sen avulla muutoksista voidaan tehdä kvalitatiivisia arvioita käyttämällä mittapuuna erilaisia työn laatuun vaikuttavia seikkoja, kuten palkkoja, taitotasoa ja koulutustasoa. Arvioiden perusteella voidaan määrittää, onko työllisyyden kehitys

 • yläsuuntaista: korkean laadun työpaikat lisääntyvät
 • alasuuntaista: matalan laadun työpaikat lisääntyvät
 • kaksijakoista: työpaikat lisääntyvät laatuakselin molemmissa ääripäissä, mutta eivät sen keskivaiheilla.

Keskeiset aikaansaannokset

ERM-seurantavälineessä on tarkasteltu vastikään työllisyysvaikutuksia, joita toimintojen siirtäminen Euroopasta ja takaisin Eurooppaan aiheuttaa. Toisaalla on tarkasteltu työpaikkojen syntymistä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä) sekä viranomaisten toteuttamia toimia työllisyyden edistämiseksi tämän kokoluokan yrityksissä.

EJM-seurantavälineellä on puolestaan paitsi analysoitu työllisyysrakenteen muutoksia ja viimeaikaisia suuntauksia, myös tarkasteltu pitkän aikavälin kehitystä ja globaalia näkökulmaa.

Rakenneuudistukseen liittyvät tietolähteet

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
 • Publications (44)
 • Data
 • Ongoing work

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

 • Data: ERM restructuring events database: Gathers information on restructurings carried out by companies, aggregating and analysing it to describe recent and long-term trends. Updated daily, it currently contains over 21,000 factsheets on restructuring events in Europe dating back to 2002
 • Data: ERM restructuring support instruments database: Records information that governments and social partners across the Member States provide to help companies and workers in managing restructuring
 • Data: ERM restructuring-related legislation database: Gives an overview of national regulations that are explicitly or implicitly linked to managing restructuring
 • Data: ERM restructuring case studies database: Documents examples of how private sector and public sector employers have planned and implemented restructuring processes

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates