Uusia työllisyyden muotoja

30 tammikuu 2023

Uusilla työsuhteen muodoilla tarkoitetaan niitä entistä monipuolisempia työmuotoja, joita muotoutuu uuden kehityksen myötä tai joiden merkitys on kasvanut vuodesta 2000 lähtiRead more

Uusilla työsuhteen muodoilla tarkoitetaan niitä entistä monipuolisempia työmuotoja, joita muotoutuu uuden kehityksen myötä tai joiden merkitys on kasvanut vuodesta 2000 lähtien. Perinteisten työsuhteiden ohella työn uusille muodoille on luonteenomaista työskentelymallien, sopimussuhteiden, paikkojen, työn keston ja aikataulun vaihtelu, tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääntyminen tai näiden kaikkien yhdistelmä. 

Read less

Viimeisimmät muutokset

Etätyön yleistymisen vaikutus työoloihin ja sääntelyyn

Tässä raportissa esitellään Eurofoundin tutkimusta etätyöstä covid-19-pandemian aikana vuosina 2020 ja 2021. Siinä...

Watch the webinar - #AskTheExpert: Making telework work for everyone – lessons from the pandemic for a digital age

As European employees and employers in sectors such as ICT, other services, and public administration embrace hybrid...

Eurofound Talks - Platform work

Platform work is on the rise across Europe, bringing new pressures to bear on working conditions and labour markets and...

Tilanne EU:ssa

Top

Yhteiskunnalliset, taloudelliset ja teknologiset muutokset ovat johtaneet uusien työsuhteiden muotojen syntymiseen Euroopassa. Covid-19-pandemia on myös lisännyt uusien työsuhteen muotojen ulottuvuutta. Monet niistä ovat hyvin erilaisia kuin perinteinen tyRead more

Yhteiskunnalliset, taloudelliset ja teknologiset muutokset ovat johtaneet uusien työsuhteiden muotojen syntymiseen Euroopassa. Covid-19-pandemia on myös lisännyt uusien työsuhteen muotojen ulottuvuutta. Monet niistä ovat hyvin erilaisia kuin perinteinen työ. Ne muuttavat työntekijän ja työnantajan välistä perinteistä kahdenkeskistä suhdetta. Epätavalliset työskentelytavat ja -paikat ovat niille ominaisia.

EU:n poliittiset päättäjät ovat kiinnostuneita siitä, miten nämä uudet työllisyyden muodot voivat auttaa joustavampien ja osallistavampien työmarkkinoiden rakentamisessa. Keskustelussa on myös se, miten voidaan varmistaa riittävä sosiaalinen suojelu ja kunnolliset työolot. Erittäin tärkeä keskustelun aihe on, miten voidaan välttää tilanne, jossa nämä uudet työsuhteiden muodot ovat työntekijöille huonompi vaihtoehto kuin vakiintuneemmat työllisyyden muodot.

Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat vuonna 2017 julistuksen Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Siinä vahvistetaan 20 keskeistä periaatetta, jotka ovat olennaisia hyvin toimivien työmarkkinoiden kannalta. Liitteenä olevassa vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa todetaan, että digitalisaatio ja pandemian työelämässä aiheuttamat muutokset edellyttävät laajaa poliittista keskustelua, jossa keskitytään työmarkkinoille osallistumisen lisäksi myös työpaikkojen laatua tukeviin asianmukaisiin työoloihin.

Komissio otti työolokysymyksen esille myös tiedonannossaan Euroopan digitaalisen tulevaisuuden rakentamisesta. Hyvät työolot ovat keskeisessä asemassa onnistuneessa digitaalisessa siirtymässä, jolla edistetään innovointia ja teknologian käytön lisääntymistä.

Eurofoundin uusia työsuhteen muotoja koskeva työ liittyy komission vuosien 2019–2024 painopisteeseen eli Euroopan digitaaliseen valmiuteen.

Read less

Tutkimus

Top

Tiedoissa oleviin puutteisiin vastaamiseksi Eurofound on vuodesta 2013 tutkinut uusien työllisyysmuotojen ominaispiirteitä EU:n jäsenvaltioissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin niiden vaikutuksia työoloihin ja työmarkkinoihin.

Read more

Tiedoissa oleviin puutteisiin vastaamiseksi Eurofound on vuodesta 2013 tutkinut uusien työllisyysmuotojen ominaispiirteitä EU:n jäsenvaltioissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin niiden vaikutuksia työoloihin ja työmarkkinoihin.

Uusien työsuhteen muotojen ryhmittely

Eurofound kartoitti uusia suuntauksia Euroopan laajuisesti vuonna 2015. Kartoituksen perusteella työsuhteen muodot, jotka ovat uusia tai joista on tullut yhä tärkeämpiä Euroopan jäsenvaltioissa vuoden 2000 jälkeen, jaettiin yhdeksään laaja-alaiseen luokkaan: työvoiman jakaminen, työn jakaminen, maksusitoumuksella maksettava työ, tilapäiset asiantuntijatehtävät, satunnaistyö, tieto- ja viestintätekniikkaan perustuva liikkuva työ, alustatyö, portfoliotyö ja yhteisöllinen työ. Osana tutkimusta laaditut tapaustutkimukset paljastavat, miten nämä uudet työllisyyden muodot toimivat jäsenvaltioissa, ja osoittavat niiden vaikutukset työoloihin ja työmarkkinoihin.

Eurofound teki vuonna 2020 seurantakatsauksen uusista työsuhteiden muodoista, jossa tutkittiin niiden laajuutta ja yleisyyttä ja nostettiin esille niiden kasvavaa merkitystä Euroopan työmarkkinoiden kannalta.

Uusia suuntauksia

Eurofound jatkaa joidenkin esiin tulleiden uusien suuntausten tutkimista yksityiskohtaisemmin. Vuoden 2016 tutkimuksessa tarkasteltiin erityisesti strategisen työvoiman jakamisen mahdollisuuksia, jotka hyödyttävät sekä työnantajia että työntekijöitä. Vuonna 2020 tehdyssä tutkimuksessa etätyöstä ja tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvasta liikkuvasta työstä (T/ICTM) analysoitiin näiden järjestelyjen vaikutuksia työllisyyteen ja työoloihin.

Read less

Vuosien mittaan saadut keskeiset tulokset

Show more (12)

Keskeiset viestit

Top
  • Tavanomaiset työsuhteet ovat edelleen hallitsevassa asemassa kaikkialla EU:ssa, mutta Euroopan työmarkkinoilla esiintyy kuitenkin yhä monimuotoisempia työsuhteita. 
  • Joidenkin uusien työllisyyden muotojen odotetaan kasvavan edelleen digitaalisen siirtymän edetessä ja hiilineutraaliin talouteen siirryttäessä. Covid-19:n taloudelliset vaikutukset ja työmarkkinavaikutukset voivat kuitenkin vaikuttaa kielteisesti joihinkin työllisyyden uusiin muotoihin.
  • Monet uudet työsuhteiden muodot johtuvat työnantajien/asiakkaiden tai työntekijöiden joustavuuden tarpeesta. Uusien työnteon muotojen kehittämisessä on ratkaisevan tärkeää varmistaa, että tämä joustavuus ei heikennä työntekijöiden suojelua.
  • Työaikaa, edustusta sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskeviin puutteisiin on puututtava useissa uusissa työnteon muodoissa, kuten tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvassa liikkuvassa työssä, alustatyössä, satunnaisessa työssä ja maksusitoumuksella maksettavassa työssä.
  • Joissakin uusissa työsuhteen muodoissa työntekijöiden aseman epäselvyys saattaa edistää työmarkkinoiden segmentoitumista.
Read less

Julkaisut ja tiedot

Top

Jäljempänä olevissa osissa voit tarkastella erilaisia aihetta käsitteleviä julkaisuja, tietoja ja meneillään olevaa työtä. 

  • Julkaisut (58)
  • Tiedot
  • Meneillään oleva työ

Tiedot

A selection of related data on this topic are linked below. 

Meneillään oleva työ

Tämän aiheen eri teemoja käsittelevä tutkimus jatkuu. Teemat sekä tulevien julkaisujen otsikot on annettu jäljempänä.