Elämänlaatu ja julkiset palvelut

19 December 2019

Elämänlaatu on laaja käsite, jonka sisään mahtuu monia ulottuvuuksia. Se kattaa sekä objektiivisia tekijöitä, kuten terveyden, työllisyysaseman ja elinolot, että subjektiivisen arvion yksilön elämäntilanteesta ja näkemyksen yhteiskunnan laadusta. Julkisten palveluiden saatavuus ja laatu ovat tärkeitä elämänlaadun määrittäjiä. Julkisiin palveluihin kuuluvat muun muassa terveys- ja hoivapalvelut, koulutus ja asuminen, ja ne vahvistavat sosiaalista suojelua, yhteenkuuluvuutta ja osallistumista sekä liittyvät tiiviisti siihen, miten paljon hallitukseen ja instituutioihin luotetaan.

Tässä yhteydessä nykypäivän politiikanlaatijoilla on merkittäviä haasteita, kuten finanssikriisin vaikutus, väestön ikääntyminen ja EU:n sisäinen liikkuvuus ja maahanmuutto. Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan eurooppalainen foorumi on komission laatiman Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke, jossa on asetettu köyhyyden vähentämistä koskevia kunnianhimoisia tavoitteita. Myös sosiaalisia investointeja tarvitaan, jotta kansalaisia voidaan tukea osallistumaan täysimittaisesti sosiaaliseen elämään ja työelämään. Sosiaalisia investointeja koskevassa paketissa edistetään tehokkaampaa ja toimivampaa sosiaalipolitiikkaa sekä tuloksellisempia osallistamisstrategioita jäsenvaltioissa. Komissio käynnisti huhtikuussa 2017 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan hankkeen, johon sisältyvät julkisten palveluiden saatavuuteen ja laatuun liittyvät periaatteet ja oikeudet suhteessa yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin sekä sosiaaliseen suojeluun ja osallisuuteen.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Elämänlaatu ja julkiset palvelut

Eurofoundin toiminta

Eurofound on tutkinut ja analysoinut monia näistä kysymyksistä edellisten 40 vuoden ajan. Se on kerännyt tietoa eri puolilta Eurooppaa erilaisista elämänlaatuun liittyvistä asioista, kuten elintasosta, terveydestä, subjektiivisesta hyvinvoinnista, perheestä, sosiaalisesta syrjäytymisestä, hoivavelvoitteiden sekä työn ja yksityiselämän tasapainosta, asumis- ja elinympäristöstä, julkisista palveluista ja yhteiskunnan laadusta.

Keskeiset aikaansaannokset

Eurofoundin Euroopan elämänlaatututkimuksissa (EQLS) on kerätty yhdenmukaistettua ja täysin vertailukelpoista tietoa EU-maissa ja ehdokasvaltioissa asuvien ihmisten elinoloista ja elämänlaadusta vuodesta 2003 lähtien. Tähän mennessä näitä kyselytutkimuksia on tehty neljä, ja niissä tarjotaan kattavasti tietoa erilaisten sosioekonomisten ryhmien elämänlaadun kehittymisestä.

Kolmannesta kyselystä (2012) tehdyssä analyysissä annetaan yleiskuva silloisen kriisin vaikutuksista sekä tietoa elämänlaadun suuntauksista vuodesta 2003 lähtien. Tutkimuksen tulokset tarjoavat lisänäkemystä muutamista yksittäisistä seikoista, kuten subjektiivisesta hyvinvoinnista tai yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, sekä yksittäisiä ryhmiä, kuten nuoria tai yli 50-vuotiaita työntekijöitä, koskettavista ongelmista.

Eurofoundin raportteja on laadittu erillisten tutkimushankkeiden sekä elämänlaatututkimuksista tehtyjen analyysien pohjalta. Raporteissa on käsitelty monia aiheita, kuten varhaiskasvatusta, epäasianmukaisia asuinoloja ja sitä, miten osa-aikaeläke voi auttaa pidentämään työuraa.

Ongoing work

The fourth wave of the EQLS, carried out in 2016, builds on this work and generates additional knowledge on longer-term trends.  

Other topics addressed will include:

  • trust in people and institutions
  • social cohesion and well-being
  • access to services for young people
  • digitalisation in social services
  • care and education.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Exploring wealth and transmission of (dis-)advantage in the context of social mobility, with the possibility to inform policymakers about equality of opportunity and fairness in society 
  • Report to examine fairness and optimism for the future and their relationship to people’s perceptions and realities (objective indicators of social and economic situation and living standards)
  • Examining services for labour market integration of people with disabilities based on data from the EQLS 2016 to support policymaking in designing relevant and efficient services
  • Mapping developments in advisory for household debt in EU countries as well as identifying barriers to access these services to combat poverty and assessing take-up
  • Analysing differences and inequalities in access to social services of general interest in the EU and assessing the nature and extent of convergence/divergence

 

Highlights (13)

Kaikki (398)

Publications (210)

Articles (121)

News (40)

Events (27)