An Suirbhé Eorpach ar Chuideachtaí (ECS) 2009 modheolaíocht

Is é an ECS 2009 an dara suirbhé mórscála eagraíochtúil arna chur i gcrích ag Eurofound, i ndiaidh an tSuirbhé Eorpach ar Am Oibre agus Chothromaíocht Oibre-Saoil (ESWT) a rinneadh i 21 tír AE in 2004-2005.

Cuspóirí

Ba iad seo a leanas cuspóirí an tsuirbhé:

  • faisnéis ar bheartais agus cleachtais chuideachtaí ar fud na hEorpa a mhapáil, a mheasúnú agus a chainníochtú ar bhonn comhchuibhithe;
  • anailís a dhéanamh ar na caidrimh idir chleachtais chuideachtaí agus ar an tionchar a bhíonn acu mar aon le hanailís a dhéanamh ar chleachtais ó thaobh struchtúr ar leibhéil na cuideachta de, ag díriú go háirithe ar chomhphlé sóisialta;
  • monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí;
  • cur le Straitéis Liospóin ar an tsaincheist de bheartais agus chleachtais chuideachtaí maidir leis an tionchar a bhíonn acu ar cháilíocht post, chomh maith le comhphlé sóisialta a fhorbairt i gcuideachtaí. Ba cheart go ndéanfaí foráil sa suirbhé seo d'fhorbairt na dtáscairí aonchineálacha ar na saincheisteanna seo le haghaidh pobail Eorpaigh.

Dearadh agus modheolaíocht

Cuireadh an ECS 2009 i gcrích i 30 tír: 27 Ballstát an AE, chomh maith leis an gCróit, an Tuirc agus Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine. Bhí TNS Infratest Sozialforschung, München (an Ghearmáin), i gcomhar le grúpa saineolaithe agus institiúidí náisiúnta allamuigh, freagrach as an suirbhé a dhéanamh.

Rinneadh an suirbhé trí agallaimh ríomhchuidithe teileafóin (CATI). Roghnaíodh na cuideachtaí a bhí le cur faoi agallamh go randamach ó na cinn a raibh 10 bhfostaí nó níos mó acu i ngach tír.

Cuireadh ionadaí ón lucht bainistíochta agus, nuair ab' fhéidir, ionadaí na bhfostaithe, faoi agallamh i ngach cuideachta. Lean na hagallaimh ar feadh 20 nóiméad ar an meán i cás ionadaithe an lucht bainistíochta agus ar feadh 15 nóiméad i gcás ionadaithe na bhfostaithe. Tá na ceistneoirí ar fáil.

Níor áiríodh an earnáil talmhaíochta agus iascaireachta, teaghlaigh phríobháideacha ná eagraíochtaí allchríche sa suirbhé. Clúdaíodh riarachán poiblí sa sampla.

Rinneadh síneadh teoranta ar an suirbhé d'fhonn faisnéis bhreise a bhailiú ar fheidhmíocht airgeadais na gcuideachtaí san earnáil phríobháideach go déanach in 2009. Chlúdaigh sé seo bunaíochtaí i gcúig thír - an Fhionlainn, an Ghearmáin, an Pholainn, An Spáinn agus an RA - a léiríonn 'córais leasa' éagsúla.

Dearbhú cáilíochta

Le blianta anuas tá Eurofound tar éis saineolas suntasach a fhorbairt ar shuirbhéanna a dhéanamh agus tá sé tar éis dea-chleachtais a fhorbairt maidir le dearbhú cáilíochta. Tá ceithre phríomhcholún sa chreat dearbhaithe cáilíochta le haghaidh ECS 2009 :

  • Pleanáil: pleanáil agus mapáil chórasach ar an bpróiseas taighde ina iomláine;
  • Comhairliúchán: comhairliúchán le saineolaithe, páirtithe leasmhara agus úsáideoirí an tsuirbhé i bhforbairt an cheistneora, príomhchoincheapa an tsuirbhé agus straitéise modheolaíche;
  • Trédhearcacht: beidh an próiseas taighde ina iomláine trédhearcach, go hinmheánach agus go seachtrach araon;
  • Doiciméadúchán: taifead a choimeád ar gach aon chéim, cinneadh nó teagmhas le linn tréimhse an tionscadail, ag deimhniú gur féidir gach céim a rianú go héasca.

ID'fhonn cáilíocht a chinntiú sa suirbhé, agus i gcomhréir le cleachtais Eurofound, measadh go raibh sé riachtanach go mbeadh saineolaithe agus úsáideoirí an tsuirbhé páirteach ón tús, m.sh. páirtithe leasmhara Eurofound arna n-ionadú ag comhaltaí an Bhoird Rialúcháin sa Choiste Comhairleach trípháirteach ar ECS 2009.

Déanann an tuarascáil Measúnú Cáilíochta ar an 2ú Suirbhé Eorpach ar Chuideachtaí measúnú ar cháilíocht an tsuirbhé le linn a chuid céimeanna uile, ón dearadh samplála go dtí scaipeadh deiridh na sonraí.

Le haghaidh a thuilleadh faisnéise, déan teagmháil le do thoil le Camilla Galli da Bino, Teil: 00 353 1 2043125, rphost: gdb@eurofound.europa.eu