Suirbhé Eorpach ar Cháilíocht na Beatha

Rinneadh obair allamuigh le haghaidh an tríú Suirbhé Eorpach ar Cháilíocht na Beatha (EQLS) ó dheireadh Mheán Fómhair 2011 go dtí go luath i bhFeabhra 2012 i 27 Ballstát an Aontais Eorpaigh.

Tá tuarascáil na dtorthaí, Quality of life in Europe: Impacts of the crisis, ar fáil ar líne anois.

 

Torthaí príomha

Tuairiscítear laghduithe de bhreis is 20% i leibhéil shoirbheachais agus shonais i roinnt tíortha ar fud an AE, agus cuireann breis agus trian de dhaoine meath in a gcúinsí airgeadais le cúig bliana anuas in iúl. Léiríonn na torthaí seo - seachas roinnt eisceachtaí suimiúla - an réaltacht gheilleagrach tríd is tríd, agus tuairiscíodh na leibhéil is airde shoirbheachais sa Danmhairg agus sa tSualainn, agus na leibhéil is ísle shoircheachais sa Ghréig, san Iodáil agus sa Phortaingéil. Léiríonn na cúinsí sóisialta san Aontas Eorpach sa lá inniu scéal casta. Ó rinneadh an suirbhé deireanach i 2007, tá níos mó daoine a raibh ioncam maith acu agus a bhí i dtithe ardchaighdeáin ag streachailt anois le dífhostaíocht, fiachais, neamhshláine tithíochta agus rochtain ar sheirbhísí. 

Is léir ón suirbhé freisin go bhfuil níos mó deacrachtaí ag a lán daoine maidir le cúrsaí airgeadais ó lá go lá: Tuairiscíonn 7% ‘go bhfuil an-deacracht acu i dtaca’ le cúrsaí airgeadais ó lá go lá, agus difríochtaí móra ann idir Ballstáit, agus raon ann idir 22% sa Ghréig go dtí 1% san Fhionlainn. Nuair a cuireadh an cheist orthu cá rachaidís le hairgead a fháil ar iasacht i gcás práinne, d'iarrfadh an chuid is mó de na hEorpaigh (70%) ar bhall teaghlaigh nó ar ghaol le haghaigh iasachta. D'iarrfadh 12% breise ar chara, ar chomharsa nó ar dhuine eile, agus rachadh 8% chuig soláthróir seirbhíse nó institiúid. Tuairiscíonn duine as deichniúr (10%) nach mbeidís in ann iarrfaidh ar dhuine ar bith; bhí sé seo fíor go háirithe i measc na ndaoine sa cheathairíl ioncaim is ísle (15%). Tríd is tríd, ní raibh 8% de dhaoine sa AE in ann iasachtaí neamhfhoirmiúla a aisíoc de réir sceidil.

Tháinig laghdú i muinín i bpríomhinstitiúidí poiblí, i rialtais agus i bparlaimintí le cúig bliana anuas, agus na laghduithe is mó soiléir sna tíortha sin ina bhfuil na deacrachtaí is mó geilleagrach, amhail an Spáinn agus an Ghréig. Tá an mhuinín is airde in institiúidí poiblí le fáil sa Danmhairg, i Lucsamburg agus sa tSualainn, go príomha mar gheall ar leibhéal muiníne neamh-mheaitseáilte in institiúidí náisiúnta polaitíochta sna Ballstáit seo.

Fiosraíonn an tuarascáil achoimre réimse saincheisteanna, amhail dífhostaíocht, ioncam, tithíocht agus dálaí maireachtála, an teaghlach, cothromaíocht oibre is saoil, sásamh leis an saol agus cáilíocht mheabhairbhraite na sochaí. Beidh tuarascála breise ar leas suibiachtúil, neamh-chomhionannas sóisialta, cáilíocht na sochaí agus na seirbhísí poiblí, agus treochtaí i gcáilíocht na beatha thar na trí uain suirbhé a bheidh ag teacht amach i 2013.

Clúdach

Clúdaíonn an tuarascáil seo 27 Ballstát an AE, ach cuireadh iomlán de 43,636 duine faoi agallamh i 34 tír (an difear comhdhéanta de sheacht dtír is iarrthóirí nó réamh-aontachais: an Chróit, an Íoslainn, Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, Montainéagró, an Chosaiv, an tSeirbia agus an Tuirc). Foilseofar torthaí ó na tíortha seo i 2013. D'oibrigh Eurofound go dlúth lena chonraitheoir GfK EU3C sa Bheilg le cinntiú gur comhlíonadh na caighdeáin is airde cháilíochta le linn an tríú EQLS a ullmhú agus a chur i bhfeidhm.

Tá sé beartaithe go gcuirfear an tacar sonraí ar fáil don phobal trí Chartlann Sonraí an RA san earrach 2013.

Modheolaíocht