Pristup internim dokumentima

Građani mogu zatražiti pristup dokumentima Eurofounda. Eurofound smatra da je omogućavanje javnog pristupa internim dokumentima važna sastavnica njegove šire informacijske politike u okviru koje nastoji pružiti sveobuhvatan prikaz svojih aktivnosti.

Od rujna 2003. Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije obuhvaća i agencije EU-a. U ožujku 2004. Upravni odbor (poznat i pod nazivima Administrativni ili Upravljački odbor) Eurofounda donio je provedbena pravila (91 KB PDF) za provedbu Uredbe.

U Uredbi se općenito navodi da građani imaju pravo na pristup internim, neobjavljenim dokumentima Eurofounda u skladu s načelima, uvjetima i ograničenjima utvrđenima u Uredbi.

Kako bi se građanima pomoglo da utvrde koji bi ih dokumenti mogli zanimati, Uredbom se predviđa postojanje registra javnih dokumenata s izravnim poveznicama na dokumente, u mjeri u kojoj je to moguće.

Dokumenti Eurofounda dostupni na internetu

Povijesni arhiv Eurofounda dostupan je istraživačima Povijesnog arhiva Europske unije na Europskom sveučilišnom institutu u Firenci.

Zahtjevi za druge dokumente Eurofounda

Mogu se zatražiti i drugi dokumenti. Kratke smjernice u nastavku objašnjavaju kako ostvariti svoje pravo na pristup.

Zahtjevi za druge dokumente podnose se voditelju administracije u pisanom obliku (poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom) te se u njima mora jasno navesti da se zahtjev podnosi u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001. Budite što precizniji u pogledu onoga što želite i navedite što više informacija kako biste nam pomogli da pronađemo zatražene dokumente.

Poštanska je adresa Eurofounda sljedeća:

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions / Eurofound

Wyattville Road

Loughlinstown

Co. Dublin, D18 KP65

Irska

Kako biste zatražili dokumente e-porukom, pošaljite svoj zahtjev na adresu publicaccess@eurofound.europa.eu . Zahtjevi se telefaksom podnose na broj +353 1 282 6456.

Imajte na umu da dokumenti mogu biti klasificirani kao povjerljivi ili im može biti uskraćen pristup ako bi njihovo objavljivanje moglo ugroziti interese pojedinaca ili tijela kako je definirano u članku 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001. Vidjeti interna pravila Eurofounda o klasifikaciji dokumenata u nastavku.