Dionici i partneri

Misija Eurofounda jest pružanje znanja radi pomoći u razvoju boljih socijalnih politika, politika zapošljavanja i politika povezanih s radom. Iako je, u smislu njegove uloge i rada, Eurofound uglavnom usmjeren na djelovanje na razini EU-a, on je na mnogo načina povezan s državama članicama.

Članovi Upravnog odbora Eurofounda imenuju se na temelju prijedloga vlada i organizacija socijalnih partnera u državama članicama, pri čemu tri člana predstavljaju Europsku komisiju, a jednog neovisnog stručnjaka imenuje Europski parlament. Upravnom odboru pomaže Izvršni odbor sastavljen od osam članova – predsjednika Upravnog odbora i njegovih triju zamjenika, koordinatora triju skupina (vlada, organizacija poslodavaca i zaposlenika) i jednog predstavnika Europske komisije.

Institucije EU-a, vlade i socijalni partneri najvažnije su ciljne skupine za Eurofoundove proizvode i usluge. Važan dio komunikacijske strategije Eurofounda usredotočen je na pružanje dokaza i usluga tim dionicima kako bi im se pomoglo u ispunjavanju njihovih uloga. Ta suradnja može biti u obliku prilagođenih izvješća koja se temelje na postojećim Eurofoundovim podatcima.

Institucije i tijela EU-a

Eurofound ima dinamičan odnos s institucijama, koji se razvija kroz formalne (institucionalne) i neformalne veze. Eurofound je samostalna agencija EU-a i kao takva jedno od tijela EU-a. Član je i Mreže agencija EU-a.

Agencija je potpisala sporazume o suradnji s pet srodnih agencija:

  • Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja ( Cedefop)
  • Europskim institutom za ravnopravnost spolova ( EIGE)
  • Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu ( EU-OSHA)
  • Europskom zakladom za osposobljavanje ( ETF)
  • Agencijom za temeljna prava (FRA).

Ti se sporazumi provode kroz godišnje akcijske planove i temelj su za razmjenu izvora podataka te za zajedničke inicijative u područjima istraživanja, organizacije događaja i operativnih sustava.

Europska komisija uključena je u upravljanje Eurofoundom u okviru svojeg članstva u Upravnom odboru Eurofounda, u kojem ima važnu ulogu u donošenju programa rada. Europski parlament u Odbor imenuje neovisnog stručnjaka bez prava glasa.

Eurofound surađuje s Vijećem EU-a, i to uglavnom u okviru programa njegovih predsjedništava, pružajući stručna znanja, govornike i druge oblike potpore za događaje u organizaciji predsjedništva. Zajednički događaji organiziraju se i s Europskim parlamentom i Europskim gospodarskim i socijalnim odborom .

Eurofound ima ured u Bruxellesu koji mu omogućuje da održava bliske kontakte s institucijama EU-a. Za više informacija obratite se Uredu za vezu u Bruxellesu .

Vlade

Svaka država članica ima predstavnika vlade u Upravnom odboru, najčešće službenika iz ministarstva nadležnog za područja zapošljavanja ili socijalnih pitanja.

S obzirom na to da Upravni odbor donosi programe rada Eurofounda i predlaže njegov proračun, vlade država članica imaju značajan utjecaj na funkcioniranje Eurofounda. Vlade država članica zajedno su (u svojoj ulozi kao Vijeće EU-a) osnovale Eurofound i financiraju ga iz općeg proračuna EU-a.

Socijalni partneri

Mandat Eurofounda uključuje pružanje potpore Komisiji, drugim institucijama, tijelima i agencijama Unije, državama članicama i socijalnim partnerima pri oblikovanju i provedbi politika koje se odnose na poboljšanje životnih i radnih uvjeta, osmišljanju politika zapošljavanja i promicanju socijalnog dijaloga. U tu svrhu Eurofound unaprjeđuje i širi znanje, pruža dokaze i usluge za potrebe oblikovanja politika, uključujući zaključke koji se temelje na istraživanjima, te olakšava razmjenu znanja među dionicima Unije i nacionalnim dionicima te između dionika Unije i nacionalnih dionika.

Svaka strana socijalnog partnerstva u svakoj državi članici ima predstavnika u Upravnom odboru, čime se jamči zastupljenost raznolikih sustava industrijskih odnosa i kultura unutar EU-a. Predstavnici europskih organizacija socijalnih partnera koordiniraju rad skupina i sudjeluju na sastancima Upravnog odbora.

Ostali

Eurofound surađuje s međunarodnim organizacijama kao što su Međunarodna organizacija rada ( ILO) i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj ( OECD). Ta suradnja može biti u obliku pružanja doprinosa izvješćima ili organizacije zajedničkih događaja.

Eurofound surađuje i s civilnim društvom u njegovim različitim oblicima (kao što su tripartitna tijela, civilno društvo koje predstavljaju nevladine organizacije i akademska zajednica). Akademska i istraživačka zajednica važan je korisnik Eurofoundova znanja. Nadalje, istraživači i ostali pripadnici akademske zajednice često se odabiru (putem otvorenih postupaka javne nabave) kako bi za Eurofound provodili istraživanja na terenu.