Višejezičnost

Eurofoundova jezična politika provodi se u kontekstu njegova tekućeg programa rada na osnovi Eurofoundove korporativne komunikacijske strategije.

Eurofoundov pristup pružanja višejezičnosti temelji se na trima načelima strategije.

  • Eurofoundov glavni cilj jest zajamčiti da donositelji odluka na razini EU-a dobivaju najkvalitetnije i pravodobne informacije relevantne za politike koje su im potrebne za oblikovanje poboljšanja životnih i radnih uvjeta u Europi.
  • Eurofound se obraća nacionalnoj razini u pogledu utjecaja politike EU-a na nacionalnoj razini ili njezine provedbe ili kada može jasno doprinijeti korisnim komparativnim informacijama u pogledu pitanja bitnih na europskoj razini.
  • Eurofound poštuje ulogu višejezičnosti u komunikaciji u EU-u i prepoznaje da je važno da Europljani mogu imati pristup informacijama na vlastitom jeziku.

U tom se kontekstu neki Eurofoundovi rezultati i informacije na internetu prevode na više jezika radi olakšavanja pristupa svim korisnicima u državama članicama.

Eurofoundova internetska stranica višejezična je, i to u sljedećem opsegu.

  • Višejezična navigacija dostupna je na cijeloj internetskoj stranici.
  • Brojne najvažnije početne stranice prevedene su na sve jezike. Pojam „svi jezici” odnosi se na sva 24 službena jezika EU-a, osim irskog i malteškog za koje je prevođenje bilo ograničeno zbog vrlo niske razine iskorištenosti. Isto vrijedi za odabrane ključne stranice, kao što su odjeljak „O Eurofoundu” i stranice koje se odnose na Eurofoundova istraživanja. Alat za vizualizaciju podataka kojim se predočavaju podatci iz istraživanja dostupan je na svim jezicima.
  • Prevedene publikacije objavljuju se na internetu.

Program prevođenja za publikacije uključuje sljedeće.

  • Izvršni sažetci publikacija prevode se na sve jezike.
  • Godišnjak o životu i radu u Europi i određene druge ključne publikacije prevode se na francuski i njemački jezik te na do tri dodatna jezika po potrebi.
  • Korporativni i promotivni materijali prevode se prema potrebi.
  • Ad hoc i traženi zahtjevi za prevođenje određenih publikacija preispituju se zasebno za svaki slučaj.

Prevođenje na događajima u organizaciji Eurofonda osigurava se za relevantan jezik(-e) kada je to moguće.

Eurofound će i dalje primjenjivati pragmatičan i troškovno učinkovit pristup provedbi svoje jezične politike. Njegova je namjera omogućiti pružanje višejezičnosti na širokoj razini radi što boljeg pristupa za korisnike u državama članicama, uz istodobno udovoljavanje potrebama na zahtjev kada je to prikladno. Jezična politika i njezina provedba preispituju se u kontekstu Eurofondova programa rada, prioriteta u pogledu komunikacije i dostupnih sredstava.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar