Reprezentativnost europskih organizacija socijalnih partnera: sektor prerade drva

Cilj ove studije jest pružanje potrebnih informacija kako bi se potaknuo sektorski socijalni dijalog u sektoru prerade drva. Eurofoundovim serijama studija o reprezentativnosti nastoje se utvrditi relevantne nacionalne i nadnacionalne organizacije socijalnih partnera u području industrijskih odnosa u odabranim sektorima. U studiji se stoga utvrđuju relevantne nacionalne organizacije socijalnih partnera u sektoru prerade drva na temelju pristupa „odozgo prema dolje” (navodeći članove europskih organizacija) te pristupa „odozdo prema gore”. Analize sektora prerade drva na temelju pristupa „odozgo prema dolje” i pristupa „odozdo prema gore” provedene u 28 država članica EU-a pokazuju da se najvažnijim predstavnicima poslodavaca i zaposlenika u tom sektoru trebaju smatrati EFBWW na strani zaposlenika te CEI-Bois na strani poslodavaca.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar