E-anketa Život, posao i COVID-19

Eurofound je prilagodio svoje istraživanje kako bi se omogućilo praćenje nestabilne situacije za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 i prikupljanje podataka o utjecaju na živote građana EU-a i odgovore politike za ublažavanje učinaka. Agencija je u travnju 2020. pokrenula e-anketu Život, posao i COVID-19, čime je peti krug dovršen u proljeće 2022.

Ciljevi istraživanja

E-anketom Život, posao i COVID-19 nastoje se zabilježiti dalekosežne posljedice pandemije na način života i rada u EU-u kako bi se pružila pomoć oblikovateljima politika da omoguće ravnomjeran oporavak od krize.

Na što je istraživanje usmjereno?

U anketi je ispitivana kvaliteta života i društva za vrijeme pandemije s pomoću pitanja o zadovoljstvu životom, radosti i optimizmu, zdravlju i razini povjerenja u institucije. Ona je isto tako bila usmjerena na poslovnu situaciju ispitanika, ravnotežu između njihova poslovnog i privatnog života te korištenju mogućnosti rada na daljinu za vrijeme krize. U drugom krugu pitanja su bila usmjerena i na kvalitetu posla te zdravlje i sigurnost na poslu, nastavu putem interneta, upotrebu internetskih usluga kao i podnošenje zahtjeva za vladine programe potpore te njihovu upotrebu. Dodatna pitanja u trećem krugu odnosila su se na stav prema cijepljenju i pristanak na cijepljenje, povjerenje u znanost, upotrebu društvenih medija i povjerenje u njih. Pitanjima se ujedno ispitao pristup javnim uslugama i njihova kvaliteta za vrijeme pandemije bolesti COVID-19. Četvrti krug bila je panel anketa u kojoj se ponovno stupilo u kontakt samo s ispitanicima iz panela, čime je omogućeno praćenje razvoja događaja od početka pandemije.

Iako se nastavlja na prethodna istraživanja, pet krug više je usmjeren na pitanja koja se odnose na stanovanje, životne i financijske uvjete te na razmatranja o radu na daljinu i ravnoteži između poslovnog i privatnog života, uključujući podjelu rada kod kuće. Upućuje i na novu neizvjesnu stvarnost prouzročenu ratom u Ukrajini, rekordno visoku inflaciju i nagli porast troškova života. Istodobno je Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) upotrijebila skraćeni upitnik za izradu pilot e-ankete u 10 susjednih zemalja EU-a. Prvi rezultati petog kruga objavljeni su u srpnju 2022., a zajednički informativni letak Eurofounda i ETF-a s odabranim konačnim rezultatima socijalnog i gospodarskog stanja ispitanika u 27 država članica EU-a i 10 dodatnih zemalja objavljen je u prosincu 2022.

Obuhvat istraživanja

E-anketa bila je prvenstveno usmjerena na 27 država članica EU-a. Eurofound je u okviru petog kruga surađivao s ETF-om s pomoću prilagođenog upitnika za provedbu pilot-istraživanja u 10 susjednih zemalja: Albaniji, Gruziji, Jordanu, Kosovu*, Libanonu, Moldaviji, Maroku, Sjevernoj Makedoniji, Tunisu i Palestini.*

5. krug : 29. ožujka – 2. svibnja 2022.

4. krug: 21. listopada – 30. studenoga 2021. (panel anketa)

3. krug : 12. veljače – 31. ožujka 2021.

2. krug : 22. lipnja – 27. srpnja 2020.

1. krug : 9. travnja – 11. lipnja 2020.

Rezultati upućuju na izazove s kojima se EU susreće i one s kojima će se susresti u budućnosti, na primjer rad na daljinu, pravo na isključivanje nakon radnog vremena, zdravlje i dobrobit, radno vrijeme i pristup javnim službama.

Serija publikacija: COVID-19

Pretraživanje podataka: Podatci o anketi Život, posao i COVID-19

Infografika: Život, posao i COVID-19

 

* Ovim se nazivom ne dovode u pitanje stajališta o statusu te je on u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda o proglašenju neovisnosti Kosova.

** Ovaj se naziv ne može tumačiti kao priznanje Države Palestine te nema utjecaja na pojedinačna stajališta država članica EU-a o tom pitanju.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj komentar