Predviđanje učinka promjena i upravljanje njime

28 rujna 2022

Predviđanje učinka promjena i upravljanje njime jedna je od šest glavnih aktivnosti u programu rada Eurofounda za razdoblje 2021. –Read more

Predviđanje učinka promjena i upravljanje njime jedna je od šest glavnih aktivnosti u programu rada Eurofounda za razdoblje 2021. – 2024. Eurofound će pružati dokaze o strukturnim promjenama koje utječu na gospodarstvo i tržišta rada EU-a, a koje su uglavnom posljedica digitalizacije i prelaska na ugljično neutralno gospodarstvo , ali i krize uzrokovane bolešću COVID-19. Svrha je istraživanja pomoći oblikovateljima politika u predviđanju tih promjena te pripremanju europskih tržišta rada i radnih mjesta na te promjene.

Eurofound će od 2021. pružati informacije o učinku tih megatrendova na životne i radne uvjete u EU-u. Istraživanje će u području digitalizacije biti usmjereno na učinak na uvjete zapošljavanja i radne uvjete te na tržište rada. Područja u kojima će se provoditi istraživanje uključivat će socijalni dijalog i njegovu ulogu u oblikovanju strukturnih promjena, regulatorne okvire, socijalnu zaštitu i umjetnu inteligenciju. Uz oslanjanje na prethodna istraživanja o radu putem platforme, razdoblje 2021. – 2024. pružit će priliku za posvećivanje pozornosti izradi pregleda i procjene učinkovitosti inicijativa politike u rješavanju problema koji su utvrđeni u radu putem platforme.

Eurofound će istraživanjem socioekonomskih učinaka nastojati pružiti potporu i prelasku EU-a na ugljično neutralno gospodarstvo, uključujući kružno gospodarstvo te provedbu instrumenta EU-a za oporavak Next Generation EU. Učinci koji će se ispitivati uključuju promjene u zaposlenosti i transformaciju radnih mjesta i radnih uvjeta te distribucijski učinak klimatskih politika. Dio tog rada temeljit će se na rezultatima pilot-projekta o budućnosti proizvodnje („Future of manufacturing”, FOME) koji je proveo Eurofound.

Kao nastavak tog rada u razdoblju 2021. – 2024., Eurofound će surađivati s raznim međunarodnim organizacijama i agencijama EU-a kao što je, kad je riječ o području socijalnih učinaka klimatskih politika, Europska agencija za okoliš (EEA). Osim toga, pojačat će se postojeća suradnja s drugim dionicima u području istraživanja o digitalizaciji, kao što su Zajednički istraživački centar (JRC), Agencija za temeljna prava (FRA) i Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA). Predviđa se i nastavak partnerstva s Međunarodnom organizacijom rada (ILO) u pogledu promjena u svijetu rada.

Gospodarstvo i tržišta rada EU-a obilježava učinak megatrendova, posebno digitalizacije i prelaska na ugljično neutralno gospodarstvo. Važno je istražiti na koji točno način te tranzicije funkcioniraju, što se mijenja i kako će to utjecati na poduzeća, ali i na radnu snagu i društvo.

Irene Mandl, voditeljica Jedinice za zapošljavanje

Read less

Nedavna ažuriranja

Eurofound signs new framework agreement for cooperation with the International Labour Organization

Guy Ryder, Director-General of the International Labour Organization (ILO) and Ivailo Kalfin, Executive Director of...

Regulating platform work in Europe: A work in progress

The platform economy is one of those moving targets, which, despite receiving increasing media and policy attention,...

Going digital: Restructuring trends in retail banking

The retail banking sector is fertile ground for studying the impacts of digitalisation on work and employment...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Predviđanje učinka promjena i upravljanje njime

Prijavi se

Razmatranje prioriteta dionika

Top

Istraživanje Eurofounda usmjereno je na pružanje potpore djelovanjima u okviru politika za lakši prelazak na ugljično neutralno gospodarstvo i digitalno doba u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te pružanje pomoći u razumijevanju učinka tih promjena na razini EU-a i nacionalnoj razini.Read more

Istraživanje Eurofounda usmjereno je na pružanje potpore djelovanjima u okviru politika za lakši prelazak na ugljično neutralno gospodarstvo i digitalno doba u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te pružanje pomoći u razumijevanju učinka tih promjena na razini EU-a i nacionalnoj razini. Na primjer, istraživanje o učinku tih pokretača promjena na razini radnog mjesta pomoći će u utvrđivanju najboljeg načina pružanja potpore poslodavcima i radnicima kako bi mogli iskoristiti mogućnosti te ublažiti probleme povezane s tim promjenama. Eurofound će svojim istraživanjem isto tako nastojati pružiti potporu poduzećima koja se pokušavaju prilagoditi stalnom razvoju svjetskog gospodarstva. Nadalje, ispitivanjem distribucijskih učinaka klimatskih politika i mjera za osiguravanje socijalne pravde steći će se znanje koje će pomoći u provedbi Fonda za pravednu tranziciju. Praćenje reformi i nedavno dodijeljenih financijskih potpora isto će tako omogućiti razmjenu pristupa politici i stečenih iskustava.

Plan rada Agencije usklađen je s političkim smjernicama Europske komisije za razdoblje 2021. – 2024., čime se izravno pridonosi nizu ključnih područja politika usmjerenih na stvaranje snažne socijalne Europe. Konkretno, istraživanjem će se poduprijeti sljedeći prioriteti Komisije:

Read less

Blogs on this topic

Show more (12)

Ključne poruke u pogledu politike

Top

Anticipating and managing the impact of change infographic
Infografika

Glavni rezultati istraživanja Eurofounda služe oblikovateljima politika kao doprinos na temelju kojeg mogu pristupiti rješavanju nekih od ključnih pitanja u ovom području.

  • Ključna je potpora poslodavcima i radnicima u okviru dvostruke tranzicije – na digitalno doba i na ugljično neutralno gospodarstvo. Osim tih strukturnih promjena, za europsko gospodarstvo i tržište rada golem izazov predstavlja i trenutačna pandemija bolesti COVID-19.
  • Na europskim tržištima rada sve su prisutniji novi oblici zapošljavanja, kao što je rad putem platforme i mobilni rad s pomoću informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Pod utjecajem upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija ti novi oblici zapošljavanja dovode do pojave novih oblika radnih odnosa između poslodavaca i zaposlenika, pri čemu se mijenjaju organizacija i obrasci rada. Oni će stvoriti nove mogućnosti, ali i rizike za tržišta rada EU-a koja se u okviru pandemije bolesti COVID-19 suočavaju s prelaskom na ugljično neutralno gospodarstvo i digitalnu transformaciju.
  • Digitalne tehnologije mijenjaju rad i radna mjesta te uzrokuju promjene na tržištu rada, kao što je restrukturiranje i gubitak radnih mjesta, a pojavljuju se i novi profili radnih mjesta. Digitalizaciji proizvodnje i pružanja usluga prilagođavaju se i profili radnih zadataka. Posljedica je toga potražnja za drugačijim vještinama.
  • Bit će važno ispitati zajedničke učinke digitalizacije i prelaska na ugljično neutralno gospodarstvo u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te način na koji se oni međusobno podupiru ili način na koji koristi jednog mogu neutralizirati nepovoljne učinke drugoga.
  • Potencijal za izradu, prikupljanje i upotrebu velike količine podataka zahvaljujući razvoju tehnologije može poboljšati konkurentnost europskih poduzeća i kvalitetu posla. Međutim, za izbjegavanje izrabljivanja i neetičnog ponašanja bit će ključno osigurati da su pitanja kao što je vlasništvo nad podatcima i zaštita podataka jasno određena, dobro uređena te da se primjenjuju.
Read less

Postojeća istraživanja i istraživanja u tijeku

Top

Eurofound će 2022. nastaviti s provedbom istraživanja o utjecaju digitalizacije na radni vijek. Nastavit će se istraživanja o ljudskim i etičkim posljedicama digitalizacije na radnom mjestu i inicijativama za rješavanje pitanja povezanih s radom putem platformiRead more

Eurofound će 2022. nastaviti s provedbom istraživanja o utjecaju digitalizacije na radni vijek. Nastavit će se istraživanja o ljudskim i etičkim posljedicama digitalizacije na radnom mjestu i inicijativama za rješavanje pitanja povezanih s radom putem platformi. Iz sektorske perspektive dovršit će se analiza učinka promjena u financijskim uslugama na zapošljavanje iz 2021.

Nastavit će se kontinuirano praćenje razvoja događaja u ekonomiji platformi putem Eurofoundovog

mrežnog repozitorija, a internetski resursi o digitalizaciji pokrenuti 2021. ažurirat će se novim informacijama. Za oba mrežna izvora provodit će se tematsko praćenje razvoja događaja povezanih sa srednjoročnim učincima bolesti COVID-19.

U području automatizacije Eurofound će istražiti značajke i učinke interakcije čovjeka i stroja povezane s naprednom robotikom, s posebnim naglaskom na organizaciju rada, uvjete rada i kvalitetu radnih mjesta, kao i socijalni dijalog i odnose između poslodavaca i radnika.

U suradnji s Europskom agencijom za okoliš (EEA) nastavit će se istraživanje o socioekonomskom učinku prelaska na ugljično neutralno gospodarstvo. U okviru tog zajedničkog istraživanja ispitat će se konvergencija okolišnih pokazatelja i nejednakosti među regijama i različitim podskupinama. Pokrenut će se nova istraživanja o učinku koji prelazak na ugljično neutralno gospodarstvo ima na zapošljavanje i o posljedicama za kvalitetu radnih mjesta. Temeljit će se na podatcima iz Europskog centra za praćenje poslova (EJM) i Europskog istraživanja o radnim uvjetima (EWCS).

U novom području istraživanja upotrebljavat će se metodologija predviđanja za izradu mogućih budućih scenarija povezanih s radom na daljinu i hibridnim radom.

U odjeljcima u nastavku možete pristupiti brojnim publikacijama, podatcima i informacijama o trenutačnom radu u vezi s ovom temom.

Read less
  • Publications (165)
  • Data
  • Ongoing work (2)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Predviđanje učinka promjena i upravljanje njime

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.