Predviđanje učinka promjena i upravljanje njime

18 siječnja 2022

Predviđanje učinka promjena i upravljanje njime jedna je od šest glavnih aktivnosti u programu rada Eurofounda za razdoblje 2021. –Read more

Predviđanje učinka promjena i upravljanje njime jedna je od šest glavnih aktivnosti u programu rada Eurofounda za razdoblje 2021. – 2024. Eurofound će pružati dokaze o strukturnim promjenama koje utječu na gospodarstvo i tržišta rada EU-a, a koje su uglavnom posljedica digitalizacije i prelaska na ugljično neutralno gospodarstvo , ali i krize uzrokovane bolešću COVID-19. Svrha je istraživanja pomoći oblikovateljima politika u predviđanju tih promjena te pripremanju europskih tržišta rada i radnih mjesta na te promjene.

Eurofound će od 2021. pružati informacije o učinku tih megatrendova na životne i radne uvjete u EU-u. Istraživanje će u području digitalizacije biti usmjereno na učinak na uvjete zapošljavanja i radne uvjete te na tržište rada. Područja u kojima će se provoditi istraživanje uključivat će socijalni dijalog i njegovu ulogu u oblikovanju strukturnih promjena, regulatorne okvire, socijalnu zaštitu i umjetnu inteligenciju. Uz oslanjanje na prethodna istraživanja o radu putem platforme, razdoblje 2021. – 2024. pružit će priliku za posvećivanje pozornosti izradi pregleda i procjene učinkovitosti inicijativa politike u rješavanju problema koji su utvrđeni u radu putem platforme.

Eurofound će istraživanjem socioekonomskih učinaka nastojati pružiti potporu i prelasku EU-a na ugljično neutralno gospodarstvo, uključujući kružno gospodarstvo te provedbu instrumenta EU-a za oporavak Next Generation EU. Učinci koji će se ispitivati uključuju promjene u zaposlenosti i transformaciju radnih mjesta i radnih uvjeta te distribucijski učinak klimatskih politika. Dio tog rada temeljit će se na rezultatima pilot-projekta o budućnosti proizvodnje („Future of manufacturing”, FOME) koji je proveo Eurofound.

Kao nastavak tog rada u razdoblju 2021. – 2024., Eurofound će surađivati s raznim međunarodnim organizacijama i agencijama EU-a kao što je, kad je riječ o području socijalnih učinaka klimatskih politika, Europska agencija za okoliš (EEA). Osim toga, pojačat će se postojeća suradnja s drugim dionicima u području istraživanja o digitalizaciji, kao što su Zajednički istraživački centar (JRC), Agencija za temeljna prava (FRA) i Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA). Predviđa se i nastavak partnerstva s Međunarodnom organizacijom rada (ILO) u pogledu promjena u svijetu rada.

Gospodarstvo i tržišta rada EU-a obilježava učinak megatrendova, posebno digitalizacije i prelaska na ugljično neutralno gospodarstvo. Važno je istražiti na koji točno način te tranzicije funkcioniraju, što se mijenja i kako će to utjecati na poduzeća, ali i na radnu snagu i društvo.

Irene Mandl, voditeljica Jedinice za zapošljavanje

Read less

Nedavna ažuriranja

EU-ANSA mapping report: Socioeconomic aspects of sustainable development

The European Union Agencies Network on Scientific Advice (EU-ANSA) consists of technical and regulatory agencies that...

Digitalno doba: utjecaj automatizacije, digitalizacije i platformi na rad i zapošljavanje

Tehnološka promjena ubrzava zajedno s rastom mogućnosti elektroničkih uređaja da digitalno pohranjuju, obrađuju i...

We need to talk about AI

The advent of AI has far more consequences for how work is organised, performed and valued than any previous...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Predviđanje učinka promjena i upravljanje njime

Prijavi se

Razmatranje prioriteta dionika

Top

Istraživanje Eurofounda usmjereno je na pružanje potpore djelovanjima u okviru politika za lakši prelazak na ugljično neutralno gospodarstvo i digitalno doba u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te pružanje pomoći u razumijevanju učinka tih promjena na razini EU-a i nacionalnoj razini.Read more

Istraživanje Eurofounda usmjereno je na pružanje potpore djelovanjima u okviru politika za lakši prelazak na ugljično neutralno gospodarstvo i digitalno doba u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te pružanje pomoći u razumijevanju učinka tih promjena na razini EU-a i nacionalnoj razini. Na primjer, istraživanje o učinku tih pokretača promjena na razini radnog mjesta pomoći će u utvrđivanju najboljeg načina pružanja potpore poslodavcima i radnicima kako bi mogli iskoristiti mogućnosti te ublažiti probleme povezane s tim promjenama. Eurofound će svojim istraživanjem isto tako nastojati pružiti potporu poduzećima koja se pokušavaju prilagoditi stalnom razvoju svjetskog gospodarstva. Nadalje, ispitivanjem distribucijskih učinaka klimatskih politika i mjera za osiguravanje socijalne pravde steći će se znanje koje će pomoći u provedbi Fonda za pravednu tranziciju. Praćenje reformi i nedavno dodijeljenih financijskih potpora isto će tako omogućiti razmjenu pristupa politici i stečenih iskustava.

Plan rada Agencije usklađen je s političkim smjernicama Europske komisije za razdoblje 2021. – 2024., čime se izravno pridonosi nizu ključnih područja politika usmjerenih na stvaranje snažne socijalne Europe. Konkretno, istraživanjem će se poduprijeti sljedeći prioriteti Komisije:

Read less

Ključne poruke u pogledu politike

Top

Glavni rezultati istraživanja Eurofounda služe oblikovateljima politika kao doprinos na temelju kojeg mogu pristupiti rješavanju nekih od ključnih pitanja u ovom području.

Read more

Glavni rezultati istraživanja Eurofounda služe oblikovateljima politika kao doprinos na temelju kojeg mogu pristupiti rješavanju nekih od ključnih pitanja u ovom području.

  • Ključna je potpora poslodavcima i radnicima u okviru dvostruke tranzicije – na digitalno doba i na ugljično neutralno gospodarstvo. Osim tih strukturnih promjena, za europsko gospodarstvo i tržište rada golem izazov predstavlja i trenutačna pandemija bolesti COVID-19.
  • Na europskim tržištima rada sve su prisutniji novi oblici zapošljavanja, kao što je rad putem platforme i mobilni rad s pomoću informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Pod utjecajem upotrebe informacijskih i komunikacijskih tehnologija ti novi oblici zapošljavanja dovode do pojave novih oblika radnih odnosa između poslodavaca i zaposlenika, pri čemu se mijenjaju organizacija i obrasci rada. Oni će stvoriti nove mogućnosti, ali i rizike za tržišta rada EU-a koja se u okviru pandemije bolesti COVID-19 suočavaju s prelaskom na ugljično neutralno gospodarstvo i digitalnu transformaciju.
  • Digitalne tehnologije mijenjaju rad i radna mjesta te uzrokuju promjene na tržištu rada, kao što je restrukturiranje i gubitak radnih mjesta, a pojavljuju se i novi profili radnih mjesta. Digitalizaciji proizvodnje i pružanja usluga prilagođavaju se i profili radnih zadataka. Posljedica je toga potražnja za drugačijim vještinama.
  • Bit će važno ispitati zajedničke učinke digitalizacije i prelaska na ugljično neutralno gospodarstvo u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te način na koji se oni međusobno podupiru ili način na koji koristi jednog mogu neutralizirati nepovoljne učinke drugoga.
  • Potencijal za izradu, prikupljanje i upotrebu velike količine podataka zahvaljujući razvoju tehnologije može poboljšati konkurentnost europskih poduzeća i kvalitetu posla. Međutim, za izbjegavanje izrabljivanja i neetičnog ponašanja bit će ključno osigurati da su pitanja kao što je vlasništvo nad podatcima i zaštita podataka jasno određena, dobro uređena te da se primjenjuju.
Read less

Postojeća istraživanja i istraživanja u tijeku

Top

Eurofound ćRead more

Eurofound će 2021. istražiti u kojoj je mjeri kriza uzrokovana bolešću COVID-19 dovela do privremenih, a ne održivijih promjena i koju ulogu socijalni dijalog ima u oblikovanju strukturnih promjena i promjena povezanih s krizom te će prikazati učinke na, na primjer, zapošljavanje, profile radnog mjesta, radne zadatke i zahtjeve u pogledu vještina.

Nastavljanjem na prethodni rad Eurofounda u području digitalnog doba, u okviru istraživanja i dalje će se ispitivati učinak digitalizacije na razine zaposlenosti, radne uvjete i radne odnose. Konkretno, Eurofound će objaviti mrežnu vodeću publikaciju o digitalizaciji , u kojoj će se ispitivati glavni trendovi i promjene u politici koji se odnose na digitalizaciju u Europi te uvođenje automatizacije, digitalizacije i ekonomije platformi te povezani utjecaj na rad i zapošljavanje.

Osim toga, Eurofound će nastaviti s provedbom istraživanja o učinku digitalizacije na radni vijek. Poseban naglasak bit će na učinku primjene digitalizacije na razini poduzeća na uvjete zapošljavanja i radne uvjete (uključujući socijalnu zaštitu). Razmatrat će se i posljedice koje automatizacija i digitalizacija (na primjer robotizacija, nosivi uređaji, umjetna inteligencija i velika količina podataka na radnom mjestu) mogu imati za ljude i etička pitanja. Kad je riječ o radu putem platforme, provest će se procjena odabranih predstojećih inicijativa usmjerenih na pitanja kao što je predstavljanje radnika koji rade putem platforme, pregovaranje o radnim uvjetima, pružanje usluga osiguranja i socijalne zaštite te oporezivanje. Slično tomu, s pomoću mrežnog repozitorija Eurofounda nastavit će se praćenje razvoja ekonomije platformi.

Na temelju ad hoc zahtjeva primljenog 2020. Eurofound će u okviru svojeg istraživanja o utjecaju prelaska na ugljično neutralno gospodarstvo ispitati i distribucijske učinke tog prelaska. Osim toga, kad je riječ o učincima tog prelaska na rad i zapošljavanje, Eurofound će pregledati literaturu kako bi prikupio dostupne informacije na temelju kojih će dobiti uvid u trenutačno stanje. Istraživanjem utjecaja koji prelazak na ugljično neutralno gospodarstvo ima na društva i građane utvrdit će se skupine stanovništva i regije kojima prijeti najveća opasnost od nepovoljnih učinaka. Eurofound će prikupiti dokaze o načinu na koji države članice rješavaju taj problem. Na temelju tih rezultata provest će se projekt u kojem će se ispitivati socioekonomski učinak prelaska na ugljično neutralno gospodarstvo.

Kako bi se povezale tranzicije na ugljično neutralno gospodarstvo i digitalno doba, baza podataka ERM-a o restrukturiranjima prilagodit će se radi mogućnosti utvrđivanja velikih slučajeva restrukturiranja povezanih s digitalizacijom i prelaskom na ugljično neutralno gospodarstvo. Osim toga, proširit će se instrumenti za potporu pravne baze podataka kako bi se obuhvatile nacionalne intervencije u području politike usmjerene na suočavanje s tim pokretačima promjena.

U odjeljcima u nastavku možete pristupiti brojnim publikacijama, podatcima i informacijama o trenutačnom radu u vezi s ovom temom.

Read less
  • Publications (154)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Predviđanje učinka promjena i upravljanje njime

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.