Zapošljavanje i tržišta rada

18 studenog 2021

Zapošljavanje i tržišta rada čine jednu od šest glavnih aktivnosti u programu rada Eurofounda za razdoblje 2021.Read more

Zapošljavanje i tržišta rada čine jednu od šest glavnih aktivnosti u programu rada Eurofounda za razdoblje 2021. – 2024. Eurofound će nastaviti djelovati kao centar stručnosti za praćenje i analizu kretanja na tržištu rada, posebno sada kada se europska tržišta rada suočavaju s velikim izazovima uslijed pandemije bolesti COVID-19. Aktivnosti prikupljanja podataka i istraživanja bit će usmjerene na posljedice koje je pandemija imala na rad i zapošljavanje, ali i na pitanje kako održati funkcioniranje i uključivost tržišta rada.

U razdoblju od 2021. do 2024. istraživanje koje će provesti Eurofound pružit će važan uvid u izazove i izglede u području zapošljavanja i tržišta rada u EU-u. Eurofound ima važnu ulogu u praćenju trendova na tržištu rada, ali i u praćenju utjecaja tih trendova na različite skupine radnika.

Istraživanje će se uglavnom usmjeriti na promjenjivu strukturu tržišta rada s pomoću dokazanih Eurofoundovih instrumenata za praćenje, odnosno Europskog centra za praćenje poslova (EJM) i Europskog centra za praćenje restrukturiranja (ERM), uz podatke Eurostata. Budući da se u nekim zemljama, regijama, sektorima i zanimanjima očekuje visoka stopa nezaposlenosti, koja utječe i na radnike s najnesigurnijim radnim uvjetima i najosjetljivije skupine radnika, tim će se instrumentima pomoći utvrditi u kojim se sektorima, zanimanjima i kvalifikacijama bilježi rast, a u kojima pad. Osim toga, Europski centar za praćenje restrukturiranja nastavit će ispitivati velika restrukturiranja , zakonodavne instrumente i instrumente potpore, kao i mjere koje razvijaju socijalni partneri i javna tijela kako bi se radnicima pomoglo pri prelasku na drugo radno mjesto ili u drugi sektor.

Eurofound će se usredotočiti i na nedostatke radne snage i nedovoljno iskorištene ljudske resurse i sposobnosti u određenim sektorima i zanimanjima, koji su naglašeniji zbog pandemije bolesti COVID-19, istražujući intervencije politike i prakse poduzeća. Konkretne teme uključivat će neprilagođenost vještina radno vrijeme , geografsku ili profesionalnu mobilnost te integraciju migranata , a obuhvatit će se i skupine koje su nedovoljno zastupljene na tržištu rada, kao što sumladižene i osobe s invaliditetom . Eurofound će se posvetiti i sektorima koji se redovito susreću s nedostatkom radne snage jer zbog pandemije taj problem zahtijeva što hitnije djelovanje. Ta će aktivnost pridonijeti pripremnom radu na sljedećem izdanju Europskog istraživanja o poduzećima (ECS) .

Nastavit će se i suradnja Eurofounda i Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) Europske komisije u tom području. Istraživanje o restrukturiranju pridonijet će aktivnostima Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji i Europskog socijalnog fonda plus (ESF+). Istražit će se poveznice sa srodnom agencijom Cedefop i Europskim nadzornim tijelom za rad kad je riječ o vještinama i mobilnosti radne snage u kontekstu politika zapošljavanja usmjerenih na rješavanje problema nedostatka radne snage.

Šezdeset posto osoba i dalje je zaposleno na temelju ugovora na neodređeno vrijeme. Iako se podatci kojima raspolažemo u pogledu „nestandardnog rada”, odnosno rada na nepuno radno vrijeme i na određeno vrijeme, nisu znatno mijenjali u posljednjih pet do deset godina, oni prikrivaju pomake na nesigurnije oblike rada, a osobe s nesigurnim ugovorima nemaju jednak pristup zapošljavanju i socijalnoj zaštiti.

Tina Weber, voditeljica istraživanja, Jedinica za zapošljavanje

Read less

Nedavna ažuriranja

Što se upravo dogodilo? Ograničenja kretanja zbog bolesti COVID-19 i promjene na tržištu rada

Zbog pandemije bolesti COVID-19 u 2020. su se zatvorile ili ograničile mnoge gospodarske djelatnosti, što je imalo...

The pandemic aggravated labour shortages in some sectors; the problem is now emerging in others

Following the declines in employment rates and working hours across Europe in 2020, economies began to show signs of...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Zapošljavanje i tržišta rada

Prijavi se

Razmatranje prioriteta dionika

Top

Eurofound svojim istraživanjem nastoji pridonijeti djelovanju u okviru politika za osiguravanje znanja kojim bi se poduprle strukturne promjene, posebno u kontekstu pandemije bolesti Read more

Eurofound svojim istraživanjem nastoji pridonijeti djelovanju u okviru politika za osiguravanje znanja kojim bi se poduprle strukturne promjene, posebno u kontekstu pandemije bolesti COVID-19. Cilj je pomoći u rješavanju poteškoća s kojima se EU i države članice suočavaju u području zapošljavanja i struktura tržišta rada.

Konkretno, Eurofound prikuplja podatke i analizira trendove kad je riječ o promjenama u području zapošljavanja i tržišta rada, utvrđujući i ispitujući nedostatke i ugrožene skupine, kako bi Europskoj komisiji i drugim institucijama EU-a, tijelima država članica i socijalnim partnerima pružio podršku potrebnu za osmišljavanje djelotvornijih politika zapošljavanja.

Plan rada Agencije usklađen je s političkim smjernicama Europske komisije za razdoblje 2021. – 2024., čime se izravno pridonosi nizu ključnih područja politika usmjerenih na stvaranje snažne socijalne Europe. Eurofound će svojim istraživanjem konkretno poduprijeti inicijative politika u okviru europskog stupa socijalnih prava tijekom oporavka od krize uzrokovane bolešću COVID-19 i aktivnosti povezane s, među ostalim inicijativama, europskom strategijom za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025., pojačanom Garancijom za mlade, paketom potpore za zapošljavanje mladih, programom vještina, kao i inovacijama te otvaranjem radnih mjesta i prijedlogom Europske komisije o primjerenim minimalnim plaćama u EU-u.

Read less

Ključne poruke u pogledu politike

Top

Glavni rezultati istraživanja Eurofounda služe oblikovateljima politika kao doprinos na temelju kojeg mogu pristupiti rješavanju nekih od ključnih pitanja u ovom području.

Read more

Glavni rezultati istraživanja Eurofounda služe oblikovateljima politika kao doprinos na temelju kojeg mogu pristupiti rješavanju nekih od ključnih pitanja u ovom području.

  • Prije širenja gospodarskog učinka krize uzrokovane bolešću COVID-19, zahvaljujući oporavku europskog tržišta rada stopa zaposlenosti u EU-u nalazila se blizu cilja za 2020. od 75 %. Iako su po svojoj prirodi posve jedinstvene, pouke izvučene iz prethodnih kriza pokazale su da su očuvanje povezanosti radnika s tržištem rada i poboljšanje vještina, kada je to moguće, ključni za osiguravanje brzog oporavka.
  • Rast zaposlenosti kontinuirano je najslabiji kad je riječ o srednje plaćenim poslovima, što je najvidljivije tijekom recesija, a najsnažniji kad je riječ o dobro plaćenim poslovima.
  • Stabilna razina nestandardnog zapošljavanja prikriva porast broja nesigurnih radnih mjesta za određene skupine jer sve veći broj radnika sklapa posebne vrste ugovora ili ih uopće ne sklapa. Pandemija bolesti COVID-19 dodatno je istaknula tešku situaciju radnika koji su najviše pogođeni krizom i koji bi mogli pretrpjeti najteže posljedice u dugoročnom smislu.
  • Povećanje broja različitih oblika nestandardnog rada dovodi do sve većih podjela na tržištima rada EU-a na dobro zaštićene radnike i radnike s ograničenim pristupom socijalnoj zaštiti i ograničenim pravima, što dovodi do veće segmentacije tržišta rada.To je posebno slučaj kad je riječ o sve većem broju osoba zaposlenih na temelju složenih, nestandardnih ugovora (s mješavinom nestandardnih radnih statusa, na primjer rada na određeno vrijeme i rada na nepuno radno vrijeme, samozaposlenosti i rada na nepuno radno vrijeme).
  • Trenutačno povećanje broja nesigurnih radnih mjesta zahtijevat će rješenja politike kojima će se pružiti podrška radnicima s ograničenim pristupom socijalnoj zaštiti i mogućnostima predstavljanja njihovih interesa. To je još relevantnije u kontekstu sve većeg učinka pandemije bolesti COVID-19, zbog kojeg dolazi do posebnih egzistencijalnih rizika za brojne radnike na nesigurnim radnim mjestima i samozaposlene osobe.
Read less

Postojeća istraživanja i istraživanja u tijeku

Top

Eurofound će u Read more

Eurofound će u 2021. nastaviti pratiti i analizirati promjene strukture tržišta rada u EU-u, među ostalim s obzirom na posljedice pandemije bolesti COVID-19, promatrajući neto otvorena radna mjesta i izgubljena radna mjesta po sektorima i zanimanjima, kao i glavne značajke strukture radnih mjesta.

U 2021. bit će dostupno i istraživanje promjena na tržištu rada kad je riječ o rodnoj i dobnoj strukturi, provedeno s pomoću podataka Europskog centra za praćenje poslova i u suradnji sa Zajedničkim istraživačkim centrom Europske komisije. Izvješćivanje o strukturnim promjenama na tržištu rada temeljit će se na podatcima Europskog centra za praćenje poslova, Europskog centra za praćenje restrukturiranja i Eurostata. Učinak pandemije bolesti COVID-19 golemih je razmjera te će istraživanje o neposrednim učincima pandemije na zaposlenost i o učinkovitosti mjera vlada i socijalnih partnera za hitnu potporu biti dostupno 2021. Ono će biti popraćeno analizom stanja na europskom tržištu rada jednu godinu nakon izbijanja pandemije bolesti COVID-19 koja će obuhvaćati regije i sektore koji su najviše pogođeni krizom.

Dostupne će biti i najnovije informacije o restrukturiranjima i ažurirane pravne baze podataka Europskog centra za praćenje restrukturiranja. Osim toga, informacije prikupljene u bazi podataka Eurofounda COVID-19 EU PolicyWatch uspostavljenoj 2020. uključit će se u instrumente potpore i pravnu bazu podataka Europskog centra za praćenje restrukturiranja.

Analiza restrukturiranja i mogućeg širenja baze podataka ERM o restrukturiranjima također su uključeni u aktivnosti Eurofounda koje se odnose na utjecaj promjena. To će obuhvatiti određene vrste restrukturiranja kao što su one povezane s klimatskim promjenama ili prelaskom na ugljično neutralno gospodarstvo, digitalizacijom, premještanjem industrije u drugu zemlju ili njezinim vraćanjem u matičnu zemlju.

Rezultati Europskog istraživanja o poduzećima 2019. o praksama na radnim mjestima u pogledu nedostatka kvalificirane radne snage i upotrebi vještina u europskim poduzećima, koje se provodi u suradnji s Cedefopom, bit će dostupni 2021. Na temelju rezultata postojećih analiza o nedostatku radne snage, novim će se nizom istraživanja ocijeniti učinkovitost određenih vrsta intervencija, a posebno onih uvedenih tijekom pandemije bolesti COVID-19, radi rješavanja problema nedostatka radne snage koji je još izraženiji zbog krize, primjerice u sektoru skrbi.

U odjeljcima u nastavku možete pristupiti brojnim publikacijama, podatcima i informacijama o trenutačnom radu u pogledu ove teme.

Read less
  • Publications (1721)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Zapošljavanje i tržišta rada

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.