Mladi

16 studenog 2022

Pojmom „mladi” opisuju se osobe u životnom razdoblju između djetinjstva i odrasle dobi. Iako ova definicija možda djeluje slobodnom, ona se upotrebljava i u kontekstu politike kad se govori o specifičnim dobnim skupinamaRead more

Pojmom „mladi” opisuju se osobe u životnom razdoblju između djetinjstva i odrasle dobi. Iako ova definicija možda djeluje slobodnom, ona se upotrebljava i u kontekstu politike kad se govori o specifičnim dobnim skupinama. Osiguravanje dobre sredine u kojoj mladi mogu odrastati, učiti i raditi jedan je od ključnih ciljeva Europe i Eurofounda, ali na putu do tog cilja stoje brojni izazovi. Politike na razini EU-a odavno su usmjerene na mlade, a danas je to osobito tako. 

Read less

Nedavna ažuriranja

European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition

On 16 and 17 November 2022, the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European...

Youth first! Employment, skills and social policies that work for young Europeans in times of uncertainty

In the European Year of Youth, five EU Agencies, the European Centre for the Development of Vocational Training (...

Peti krug internetske ankete „Život, rad i COVID-19”: život u novom dobu nesigurnosti

Peti krug Eurofoundova internetskog istraživanja, proveden u razdoblju od 25. ožujka do 2. svibnja 2022., bavi se...

Kontekst EU-a

Top

Zapošljavanje mladih i problemi s kojima se mladi susreću i dalje su vrlo važan dio političkog plana EU-a, a smatra se i da će mladi biti jedna od skupina koje će u najvećoj mjeri osjetiti društvene i gospodarske posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-1Read more

Zapošljavanje mladih i problemi s kojima se mladi susreću i dalje su vrlo važan dio političkog plana EU-a, a smatra se i da će mladi biti jedna od skupina koje će u najvećoj mjeri osjetiti društvene i gospodarske posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19. Budući da je i prethodna kriza najviše utjecala na mlade, Europska komisija predstavila je poboljšanu Garanciju za mlade kao konkretan instrument politike za rješavanje problema zapošljavanja i društvenih posljedica bolesti COVID-19 da se povijest ne bi ponovila. Time se nastoji osigurati da se svim osobama mlađim od 30 godina ponude kvalitetna radna mjesta, mogućnosti za nastavak obrazovanja, naukovanja ili stažiranja u roku od četiri mjeseca otkad postanu nezaposleni ili napuste formalno obrazovanje.

Ova inicijativa nadovezuje se na prethodne akcije na razini Europe. Cilj komunikacije Komisije „Ulaganje u mlade u Europi” iz 2016. bio je pružiti podršku mladima putem Paketa za mlade. Paket podržava bolje mogućnosti zapošljavanja u okviru Garancije za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih koje su pokrenute 2013., bolje mogućnosti zahvaljujući obrazovanju i osposobljavanju, kao i bolje mogućnosti za solidarnost, mobilnost u svrhu obrazovanja i sudjelovanje.

Kao dio ovih napora, najnovijom Strategijom EU-a za mlade (2019.–2027.) donesenom 26. studenoga 2018. postavlja se okvir za suradnju s državama članicama po pitanju njihovih politika usmjerenih na mlade. Aktivnosti se dijele na tri glavna područja djelovanja organizirana oko riječi „Uključivanje”, „Povezivanje” i „Osnaživanje”.

U siječnju 2020. Komisija je predstavila komunikaciju pod nazivom „Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju”. Time je pripremljen put za Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava, u kojem se ponovno ustvrđuje posvećenost EU-a Garanciji za mlade.

Budući da se pokazalo da su mladi među najranjivijim skupinama kad je riječ o ozbiljnim društvenim i gospodarskim posljedicama pandemije bolesti COVID-19 i mjera ograničenja, u srpnju 2020. Komisija je predstavila Paket potpora za zapošljavanje mladih koji se temelji na četiri načela za lakši prelazak u svijet rada za novu generaciju. Komisija je iznijela Prijedlog preporuke Vijeća o lakšem prelasku u svijet rada – jačanje Garancije za mlade te o zamjeni Preporuke iz 2013. Ta inicijativa povezana je s potrebama poduzeća da pruže potrebne vještine, posebno u vezi sa zelenom i digitalnom tranzicijom. Njome se proširuje dobna skupina koju pokriva Garancija za mlade s 15–24 na 15–29 godina. Ovaj paket uključuje i prijedlog o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, ponovne poticaje za naukovanje i dodatne mjere za pružanje podrške pri zapošljavanju mladih.

Europska komisija je u ožujku 2021. iznijela Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava, a nakon toga je uslijedila deklaracija na socijalnom samitu u Portu u svibnju 2021. Njima su predstavljeni novi, ambiciozni ciljevi za mlade, kao što je smanjenje stope mladih od 15 do 29 godina koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ova) s 12,6 % (2019.) na 9 % do 2030.

Rad Eurofounda povezan s problemima mladih nadovezuje se na prioritet Komisije za razdoblje 2019.–2024. koji se odnosi na gospodarstvo u interesu građana, te je u ovom slučaju vrlo relevantan.

Read less

Istraživanje

Top

Youth infographic
Infografika

Eurofound je obavio mnogo posla u pogledu problema mladih povezanih sa zapošljavanjem, kvalitetom života i socijalnom kohezijom. U kontekstu gospodarske i društvene krize koja je uslijedila nakon pandemije bolesti COVID-19 u istraživanjima su se nastavila razmatrati pitanja koja utječu na mlade, a odnose se na više tematskih područja, posebice na zapošljavanje i tržišta rada, životne uvjete i kvalitetu života, kao i pristup javnim uslugama.

COVID-19 i utjecaj na mlade

Jedinstvena e-anketa Eurofounda pod nazivom Život, posao i COVID-19 pruža uvid u utjecaj pandemije na živote ljudi, među ostalim na živote mladih, u svrhu pružanja pomoći oblikovateljima politika u pronalaženju odgovora na krizu. Ta se e-anketa provodila u nekoliko krugova te je stoga omogućila usporedbu izazova s kojima se mladi susreću u različitim životnim fazama tijekom pandemije.

Nadovezavši se na ova istraživanja, Eurofound je analizirao utjecaj bolesti COVID-19 na mlade u EU-u u smislu zapošljavanja, njihove ekonomske situacije, društvene isključenosti, mentalne dobrobiti i povjerenja u institucije. Ovo istraživanje pruža pregled mjera politike koje su uspostavljene kako bi se smanjio gospodarski i društveni učinak pandemije na mlade.

Kriza 2008.–2013. i poslovi

Kao posljedica krize 2008.–2013., nezaposlenost u EU-u narasla je do zabrinjavajućih razina i dosegnula 20 % za osobe u dobi od 15 do 29 godina, a u pojedinim državama članicama taj je postotak bio još veći. S pomoću Garancije za mlade i drugih mjera stopa nezaposlenosti posljednjih se godina oporavila i 2019. napokon je dosegnula razine koje je imala prije krize. Međutim, pitanja o tome gdje su radna mjesta i kako pomoći mladim ljudima ostaju, posebice kad je riječ o osobama koje su dugotrajno bile isključene s tržišta rada. Pojačana Garancija za mlade bit će ključna u pružanju odgovora na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 i izbjegavanju još jednog drastičnog povećanja stope nezaposlenosti mladih. Nedavna istraživanja Eurofounda pružaju niz doprinosa za razvoj politike za mlade u pogledu:

 • dugotrajno nezaposlenih mladih
 • potpore za novoosnovana poduzeća za mlade ljude
 • poduzetništva mladih u Europi
 • praćenja prijelaza mladih u Europi iz sustava obrazovanja na tržište rada
 • pokazatelja politike povezanih s mladima i poslom usmjerenih na poboljšavanje ovog aspekta života za mlade
 • pružanja pomoći mladim radnicima tijekom krize i doprinosa socijalnih partnera i javnih tijela
 • iskustava povezanih s Garancijom za mlade u Finskoj i Švedskoj
 • mladih koji nisu u radnom odnosu ni u sustavu obrazovanja ili osposobljavanja.

Cilj istraživanja nedavno se promijenio da bi se ispitao utjecaj bolesti COVID-19 na mlade u Europi.

Mladi koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ovi) i isključenost

Uz visoku razinu nezaposlenosti, od 2008. države članice suočavaju se s nesrazmjernim utjecajem recesije na osobe mlađe od 30 godina, čak i one s višom razinom obrazovanja. Broj osoba u dobi od 15 do 29 godina koje nisu zaposlene, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ova) naglo je porastao nakon 2008., ali je u padu od 2014. i vratio se na razine koje je imao prije krize 2018. Ipak, u nekim državama članicama taj je broj ostao visok, posebice u Italiji i Grčkoj. Eurofound nastoji razumjeti gospodarske i društvene posljedice isključenosti mladih iz tržišta rada i obrazovanja.

Istraživanje o utjecaju bolesti COVID-19 na mlade bilo je usmjereno na gospodarsku i društvenu situaciju mladih na početku pandemije, a posebno NEET-ova. Njime se opisuje sudjelovanje mladih na tržištu rada tijekom razdoblja od 2007. do 2020. te osobine i raznolikost NEET-ova.

Neki mladi ljudi suočavaju se s posebnim poteškoćama u pristupu zapošljavanju: na primjer, oni koji imaju invaliditet ili drugi zdravstveni problem imaju 40 % veću vjerojatnost da će postati NEET-ovi. Politika aktivnog uključivanja smatra se najprikladnijom za rješavanje tih poteškoća. Eurofound je analizirao politiku aktivnog uključivanja za mlade s invaliditetom ili zdravstvenim problemima u 11 država članica EU-a.

Dimenzija mladih u Eurofoundovim istraživanjima

Dimenzija mladih važna je u mnogim područjima Eurofoundovih istraživanja, uključujući ankete.

E-anketom Život, posao i COVID-19, koja se provodila u nekoliko krugova 2020. i 2021., istražuje se utjecaj pandemije na sve dobne skupine. Teme koje utječu na mlade uključuju gubitak posla i nesigurnost radnih mjesta, mentalnu dobrobit, socijalnu isključenost i optimističan pogled na budućnost, iskustva s e-obrazovanjem, povjerenje u institucije i pristup javnim uslugama. Rezultati pokazuju da su društveni i gospodarski učinci još jedne krize ponovno snažno utjecali na mlade.

Europsko istraživanje o kvaliteti života (EQLS) provedeno 2016. pokazalo je da postoje bitne razlike između dobnih skupina u odnosu na kvalitetu života, socijalnu uključenost i kvalitetu društva. Podatci Europskog istraživanja o kvaliteti života upotrijebljeni su i za sastavljanje sažetka politike o društvenoj situaciji mladih ljudi u Europi.

U Europskom istraživanju o radnim uvjetima (EWCS) provedenom 2010. pokazalo se da se neki aspekti radnih uvjeta mladih radnika (mlađih od 25 godina) znatno razlikuju od uvjeta starijih radnika. Podatci iz Europskog istraživanja o radnim uvjetima provedenog 2015., pokazuju da se razlika u vještinama između mlađih i starijih radnika postupno smanjuje.

U Eurofoundovoj e-anketi Život, posao i COVID-19 upotrebljavaju se različita pitanja iz Europskog istraživanja o kvaliteti života i Europskog istraživanja o radnim uvjetima prema koja su po potrebi prilagođena svrsi ankete.

Read less

Ključne poruke

Top
 • Rast nezaposlenosti od 2008. ima velike ekonomske i socijalne posljedice na mlade ljude. Ekonomski gubitak za EU zbog tako velikog broja mladih ljudi koji su izvan tržišta rada i sustava obrazovanja procjenjuje se na više od 153 milijardi EUR godišnje.
 • Kriza u razdoblju 2008.–2013. pokazala je da su mladi osjetljiviji na gospodarsku recesiju u odnosu na druge dobne skupine. Nezaposlenost mladih porasla je na više od 40 % u mnogim državama članicama EU-a, a udio mladih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET-ova) porastao je do povijesno visoke razine od 16 % na razini stanovništva cijelog EU-a u dobi od 15 do 29 godina.
 • Unatoč nastojanjima politike EU-a i država članica da pruže podršku mladima na početku financijske krize 2008., mladi su bili ti koji su najviše trpjeli posljedice gubitka radnih mjesta tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19. S obzirom na veliku zastupljenost mladih u sektorima na koje utječu ograničenja povezana s pandemijom i na to da mladi češće rade na određeno ili nepuno radno vrijeme, 12 % osoba u dobi od 18 do 29 godina koje su odgovorile na posljednja dva kruga e-ankete Život, posao i COVID-19 izjavile su da su izgubile posao, a i 12 % studenata suočava se s nezaposlenošću.
 • Nezaposleni ili neaktivni mladi češće su se suočavali s nesigurnim stanovanjem od drugih dobnih skupina tijekom pandemije (njih 17 % u proljeće 2021.) i teško su spajali kraj s krajem (43 %), a nisu imali ni ušteđevinu (39 %); međutim, više od polovice mladih živjelo je s roditeljima, što im je donekle pružilo sigurnost. Ako mladi ljudi ne sudjeluju aktivno u obrazovanju i tržištu rada, dolazi do visokog rizika od njihova dugotrajnog isključenja, što nosi ozbiljne posljedice za njihovu budućnost i budućnost društva.
 • Kriza uzrokovana bolešću COVID-19 imala je nesrazmjeran utjecaj na zadovoljstvo životom i mentalnu dobrobit mladih u odnosu na starije dobne skupine. Situacija se popravila tijekom proljeća i ljeta 2020. kad su popustile mjere ograničenja kretanja, a najviše se pogoršala u proljeće 2021. s povratkom ograničenja i zatvaranja škola, što je pridonijelo smanjenju zadovoljstva životom i mentalne dobrobiti te je za gotovo dvije trećine mladih postojao rizik od depresije.
 • Općenito govoreći, povjerenje mladih u institucije održalo se na višoj razini nego što je to slučaj za druge dobne skupine, iako je kriza uzrokovana bolešću COVID-19 najviše utjecala na njih kad je riječ o mentalnom zdravlju i zapošljavanju. Važno je da oblikovatelji politika rade na tom društvenom kapitalu i da ulaganje u mlade ostane prioritetom programa politike EU-a.
 • Uvedene su različite mjere za podršku mladima tijekom pandemije. One uključuju pojačanu europsku Garanciju za mlade, nacionalne inicijative za zadržavanje mladih u sustavu obrazovanja i mjere za smanjenje prepreka za pristup postojećim mjerama financijske potpore i socijalne zaštite posebno za mlade; međutim, mnogi su od tih odgovora politike privremeni. Da bi se osigurala veća otpornost na buduće krize, ključno je da oblikovatelji politika kao prioritet uvedu dugotrajne mjere za mlade, kao što su trajno poboljšanje pristupa radu i naukovanju te mjere za povećanje sigurnosti radnih mjesta.
Read less

Publikacije i podatci

Top

U odjeljcima u nastavku možete pristupiti brojnim publikacijama, podatcima i informacijama o trenutačnom radu u području ove teme. 

 • Publikacije (165)
 • Podatci
 • Rad u tijeku (1)

Podatci

U nastavku su navedene poveznice na podatke u vezi s ovom temom.

Rad u tijeku

Kontinuirano se provode istraživanja o ovoj temi u pogledu brojnih pitanja, a navedena su u nastavku u obliku poveznica na naslove koji će uskoro biti objavljeni.