A változások hatásának előrejelzése és kezelése

18 január 2022

A változások hatásának előrejelzése és kezelése az Eurofound 2021–2024-es időszakra szóló munkaprogramjában szereplő hat fő tevékenységi terüRead more

A változások hatásának előrejelzése és kezelése az Eurofound 2021–2024-es időszakra szóló munkaprogramjában szereplő hat fő tevékenységi terület egyike. Az Eurofound információkkal fog szolgálni az EU gazdaságát és munkaerőpiacait érintő, főleg a digitalizáció és a karbonsemleges gazdaságra való átállás, továbbá a Covid19-válság által előidézett strukturális fejleményekre vonatkozóan. A kutatás célja, hogy segítsen a szakpolitikai döntéshozóknak e változások előrejelzésében és abban, hogy felkészíthessék az európai munkaerőpiacokat és munkahelyeket a változásokra.

2021-től az Eurofound fontos információkkal szolgál arra vonatkozóan, hogy ezek a megatrendek hogyan befolyásolják az élet- és munkakörülményeket az EU-ban. Ami a digitalizációt illeti, a kutatás a foglalkoztatásra és a munkakörülményekre, valamint a munkaerőpiacra gyakorolt hatásra helyezi majd a hangsúlyt. A vizsgálandó témák közé tartoznak a következők: a szociális párbeszéd és annak szerepe a strukturális változás formálásában, a szabályozási keretek, a szociális védelem és a mesterséges intelligencia (MI). A platformalapú munkavégzéssel kapcsolatos korábbi kutatásra támaszkodva a 2021–2024-es időszak lehetőséget fog adni arra, hogy a platformalapú munkavégzés vonatkozásában azonosított kihívások kezelésére irányuló szakpolitikai kezdeményezések hatékonyságának feltérképezése és értékelése kerüljön a középpontba.

Az Eurofound arra is törekedni fog, hogy támogassa az EU karbonsemleges gazdaságra való átállását, beleértve a körforgásos gazdaságot és az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz (NextGenerationEU) végrehajtását azáltal, hogy tanulmányozza a társadalmi-gazdasági hatásokat. Ezek közé tartozik a foglalkoztatás eltolódása és a munkahelyek és a munkakörülmények átalakulása, valamint az éghajlat-politikák jövedelemelosztásra gyakorolt hatása. E munka egy része az Eurofound által végrehajtott, a feldolgozóipar jövőjére (FOME) vonatkozó kísérleti projekt eredményeire fog alapozni.

Annak érdekében, hogy a 2021–2024-es időszakban is folytatódjon ez a munka, az Eurofound együtt fog működni különböző nemzetközi szervezetekkel és uniós ügynökségekkel – például az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel (EEA) – az éghajlat-politikák társadalmi hatásainak vizsgálata terén. Ezen túlmenően az Eurofound megerősíti a digitalizációval kapcsolatos kutatással foglalkozó egyéb szereplőkkel – a Közös Kutatóközponttal (JRC), az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével (FRA) és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel (EU-OSHA) folytatott együttműködést. További partnerség megvalósítását tűzte ki célul a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) a munka változó világának témájában.

„Az EU gazdaságában és munkaerőpiacaim meghatározóak a megatrendek, különösen a digitalizáció és a karbonsemleges gazdaságra való átállás hatásai. Fontos behatóan megvizsgálni, hogy pontosan hogyan működnek ezek az átállások, mi változik, és hogyan fog ez hatni a vállalkozásokra, miként a munkaerőre és a társadalomra is.”

Irene Mandl, a foglalkoztatási egység vezetője

Read less

A legújabb változások

EU-ANSA mapping report: Socioeconomic aspects of sustainable development

The European Union Agencies Network on Scientific Advice (EU-ANSA) consists of technical and regulatory agencies that...

A digitális kor: Az automatizálás, a digitalizáció és a platformok hatása a munkavégzésre és a foglalkoztatottságra

A technológiai változások az információk digitális tárolására, feldolgozására és kommunikációjára alkalmas elektronikus...

We need to talk about AI

The advent of AI has far more consequences for how work is organised, performed and valued than any previous...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of A változások hatásának előrejelzése és kezelése

Feliratkozás

Az érdekelt felek prioritásai

Top

Az Eurofound kutatásának az a célja, hogy támogassa a karbonsemleges gazdaságra való átállásra és a digitális korba való átmenetre vonatkozóan a Covid19-világjárvány következtében tett szakpolitikai intézkedéseket, valamint segítsen megérteni e változások uniós és nemzeti szintű hatását.Read more

Az Eurofound kutatásának az a célja, hogy támogassa a karbonsemleges gazdaságra való átállásra és a digitális korba való átmenetre vonatkozóan a Covid19-világjárvány következtében tett szakpolitikai intézkedéseket, valamint segítsen megérteni e változások uniós és nemzeti szintű hatását. A változás említett tényezőinek munkahelyekre gyakorolt hatását vizsgáló kutatás például betekintést ad abba, hogy hogyan lehet a legmegfelelőbb támogatást nyújtani a munkáltatóknak és a munkavállalóknak annak érdekében, hogy megragadhassák a lehetőségeket és enyhíthessék az ezen fejleményekkel kapcsolatos nehézségeket. Az Eurofound kutatásában arra is törekszik, hogy támogassa a vállalkozásokat a folyamatosan változó világgazdasághoz való alkalmazkodás érdekében tett erőfeszítéseikben. Ezen túlmenően az éghajlat-politikák jövedelemelosztásra gyakorolt hatásainak és a társadalmi igazságosság biztosítására irányuló intézkedések vizsgálatából nyert információk elősegítik a Méltányos Átállást Támogató Alap végrehajtását. A reformok és a legújabb pénzügyi támogatás nyomon követése a szakpolitikai megközelítések és a tanulságok megosztására is lehetőséget ad.

Az ügynökség munkaprogramja összhangban áll az Európai Bizottság 2021–2024-es időszakra szóló politikai iránymutatásaival, amelyek közvetlenül beépülnek az erős szociális Európa megteremtésére irányuló, több fontos szakpolitikai területbe. A kutatás mindenekelőtt a következő bizottsági prioritásokat fogja támogatni:

Read less

A legfontosabb politikai üzenetek

Top

Az Eurofound kutatásaiból származó fontosabb megállapítások alapot adnak a szakpolitikai döntéshozóknak a terület néhány meghatározó kérdésének vizsgálatához.

Read more

Az Eurofound kutatásaiból származó fontosabb megállapítások alapot adnak a szakpolitikai döntéshozóknak a terület néhány meghatározó kérdésének vizsgálatához.

  • Döntő fontosságú, hogy a munkáltatók és a munkavállalók támogatást kapjanak a digitális és a karbonsemleges gazdaságra való kettős átállás során. Az említett strukturális fejlemények mellett a mostani Covid19-világjárvány is hatalmas kihívást jelent az európai gazdaság és munkaerőpiac számára.
  • Az európai munkaerőpiacokon egyre szélesebb körben jelennek meg új foglalkoztatási formák, például a platformalapú munkavégzés és az IKT-alapú mobil munkavégzés. Az infokommunikációs technológiák használata miatt ezeket a foglalkoztatási formákat a munkáltató és a munkavállaló közötti új típusú munkaügyi kapcsolatok, változó munkaszervezés és munkavégzési módszerek jellemzik. Mindezek lehetőségeket és kockázatokat is jelentenek az EU munkaerőpiacai számára a Covid19-világjárvány idején a karbonsemleges gazdaságra való átállás és a digitális transzformáció kapcsán.
  • A digitális technológiák átalakítják a munkavégzést és a munkahelyeket, munkaerőpiaci változásokat idéznek elő, például átszervezést és munkahelyek megszűnését, továbbá új szakmai profilok is megjelennek. A munkaköri feladatprofilok átalakulnak a termelés és a szolgáltatásnyújtás digitalizációja miatt. Ez azzal a következménnyel jár, hogy más készségekre van szükség.
  • Fontos lesz megvizsgálni a digitalizáció és a karbonsemleges gazdaságra való átállás együttes hatásait a Covid19-világjárvány nyomán, és azt, hogy ezek a hatások hogyan erősítik egymást, illetve hogyan ellensúlyozhatják az egyikkel járó előnyök a másik negatív hatásait.
  • A technológia lehetőséget ad nagy mennyiségű adat előállítására, gyűjtésére és felhasználására, ami javíthatja az európai vállalkozások versenyképességét és a munka minőségét. Ugyanakkor a kihasználás és az etikátlan magatartás elkerüléséhez kulcsfontosságú lesz például az adat feletti rendelkezési jog és az adatvédelem tisztázása, megfelelő szabályozása és érvényesítése.
Read less

Jelenlegi és folyamatban lévő kutatások

Top

2021-ben az Eurofound megvizsgálja, hogy a Covid19-válság milyen mértékű ideiglenes, illetve fenntarthatóbb változást idézett elő, és hogy a szociális párbeszéd milyen szerepet játszik a strukturális és a válsággal összefüggő változás alakításában, emellett feltérképezi például a foglalkoztatásraRead more

2021-ben az Eurofound megvizsgálja, hogy a Covid19-válság milyen mértékű ideiglenes, illetve fenntarthatóbb változást idézett elő, és hogy a szociális párbeszéd milyen szerepet játszik a strukturális és a válsággal összefüggő változás alakításában, emellett feltérképezi például a foglalkoztatásra, a munkaköri profilokra és a készségigényre gyakorolt hatást.

Az Eurofound digitális korral kapcsolatos korábbi munkája nyomán folytatódik a kutatás a digitalizáció foglalkoztatásra, munkakörülményekre és munkaügyi kapcsolatokra gyakorolt hatásának tanulmányozása érdekében. Mindenekelőtt elindul a digitalizációval kapcsolatos kiemelt online eszköz , amely az európai digitalizációhoz kapcsolódó jelentősebb trendeket és szakpolitikai fejleményeket, valamint az automatizálás, a digitalizáció és a platformalapú gazdaság alkalmazását, illetve annak a munkavégzésre és foglalkoztatásra gyakorolt hatását fogja közelebbről megvizsgálni.

Az Eurofound folytatja továbbá kutatását a digitalizáció munkával töltött életszakaszra gyakorolt hatásáról. Külön hangsúlyt fog helyezni a digitalizáció vállalati alkalmazásának a foglalkoztatásra és a munkakörülményekre (többek között a szociális védelemre) gyakorolt hatásaira. Az automatizálás és a digitalizáció (például robotizáció, viselhető eszközök, mesterséges intelligencia és nagy adathalmazok a munkahelyen) emberi és etikai vonatkozásait szintén tanulmányozni fogja. Ami a platformalapú munkavégzést illeti, az Eurofound áttekint egyes kiválasztott új kezdeményezéseket, amelyek például a platform-munkavállalók képviseletével, a munkafeltételek egyeztetésével, a biztosítással és szociális védelemmel vagy az adózással foglalkoznak. Az Eurofound webes adattárán keresztül folytatódni fog a platformalapú gazdaság alakulásának nyomon követése is.

Az Eurofound a karbonsemleges gazdaságra való átállás következményeit vizsgáló kutatása céljából egy 2020-as eseti kérés alapján tanulmányozza az átállás jövedelemelosztásra gyakorolt hatásait. Emellett az Eurofound az átállás munkavégzésre és foglalkoztatásra gyakorolt hatásaival kapcsolatban szakirodalmi áttekintést fog végezni, hogy az aktuális helyzet megismerése érdekében összegyűjtse a rendelkezésre álló információkat. A karbonsemleges gazdaságra való átállás társadalmakra és emberekre gyakorolt hatása megmutatja majd, hogy a népesség mely csoportjai és mely régiók vannak leginkább kitéve a kedvezőtlen hatások kockázatának. Az Eurofound információkat fog gyűjteni arról, hogy tagállami szinten hogyan kezelik ezt a kérdést. A megállapítások alapján egy olyan projekt indul majd el, amely a karbonsemleges gazdaságra való átállás társadalmi-gazdasági hatásait vizsgálja.

A kettős átállás, azaz a karbonsemleges gazdaságra való átállás és a digitális átállás összekapcsolásával át fog alakulni az Európai Szerkezetátalakítási Figyelő eseményadatbázisa , hogy azonosítani lehessen a digitalizációval és a karbonsemleges gazdaságra való átállással kapcsolatos nagyszabású szerkezetátalakítási eseteket, a támogatási eszközök és a jogi adatbázisok pedig kibővülnek, hogy felöleljék a változás ezen tényezőivel foglalkozó nemzeti szakpolitikai kezdeményezéseket.

Az alábbi szakaszok a témával kapcsolatos különféle kiadványokhoz, adatokhoz és folyamatban lévő munkához biztosítanak hozzáférést.

Read less
  • Publications (154)
  • Adat
  • Ongoing work (5)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of A változások hatásának előrejelzése és kezelése

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.