Foglalkoztatás és munkaerőpiac

21 november 2022

A foglalkoztatás és a munkaerőpiac az Eurofound 2021–2024 közötti időszakra szóló munkaprogramjában szereplő hat fő tevékenységi tRead more

A foglalkoztatás és a munkaerőpiac az Eurofound 2021–2024 közötti időszakra szóló munkaprogramjában szereplő hat fő tevékenységi terület egyike. Az Eurofound szakértői központként a továbbiakban is figyelemmel kíséri és elemzi a munkaerőpiaci fejleményeket, különösen mivel az európai munkaerőpiacok jelentős kihívásokkal szembesülnek a Covid19 -világjárvány nyomán. A jövőben az ügynökség által végzett adatgyűjtés és kutatás középpontjában az áll, mik a világjárvány következményei a munkára és a foglalkoztatásra nézve, valamint hogyan tartható fenn a munkaerőpiac működése és inkluzivitása.

A 2021–2024-es időszakban az Eurofound kutatásában érdemben fogja vizsgálni, hogy az Európai Unióban milyen kihívások és kilátások várhatók a foglalkoztatás terén és a munkaerőpiacokon. Az Eurofound fontos szerepet tölt be a munkaerőpiaci tendenciák nyomon követésében, valamint annak megfigyelésében, hogy ezek a tendenciák hogyan érintik a munkavállalók különböző csoportjait.

A kutatás összességében a munkaerőpiac változó struktúrájára összpontosít majd az Eurostat adatai mellett az Eurofound már bevált nyomonkövetési eszközei, az Európai Állásfigyelő és az Európai Szerkezetátalakítási Figyelő segítségével. A munkanélküliség egyes országokban, régiókban és foglalkozásokban várható magas arányára tekintettel, ami a leginkább bizonytalan és kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalókat is érinti, ezek az eszközök segítségre lesznek a növekedést és a visszaesést tapasztaló ágazatok, foglalkozások és képesítések azonosításában. Az Európai Szerkezetátalakítási Figyelő keretében a nagyléptékű szerkezetátalakítási események, jogalkotási és támogatási eszközök, valamint a szociális partnerek és közigazgatási szervek által az állást vagy ágazatot váltó munkavállalók segítése érdekében hozott intézkedések vizsgálata is folytatódik.

Az Eurofound emellett a szakpolitikai beavatkozások és vállalati gyakorlatok feltárásával az egyes ágazatokban és foglalkozásokban a Covid19-világjárvány alatt erőteljesebben jelentkező munkaerőhiányra, továbbá humánerőforrás- és tehetségkihasználatlanságra is összpontosít majd. A konkrét témák közé tartozik majd a strukturális munkaerőhiány , a munkaidő, a földrajzi vagy foglalkozási mobilitás és a migránsok integrációja , miként a munkaerőpiacon alulreprezentált csoportokat, például afiatalokat, a nőket és a fogyatékossággal élő személyeket érintő kérdések is. Az Eurofound azokra az ágazatokra is ki fog térni, amelyekben hagyományosan jellemző a munkaerőhiány, amely probléma egyre égetőbbé válik a világjárványnak köszönhetően. A tevékenység hasznos információkkal szolgál majd a következő európai vállalati felmérést előkészítő munkához.

Folytatódni fog az Eurofound és az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja közötti együttműködés is ezen a területen. A szerkezetátalakítással kapcsolatos kutatások segítik majd az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap és az Európai Szociális Alap+ tevékenységeit. A munkaerőhiány kezelésére irányuló foglalkoztatáspolitikák összefüggésében az Eurofound feltárja majd, milyen lehetőségek rejlenek a Cedefop testvérügynökséggel és az Európai Munkaügyi Hatósággal fennálló kapcsolataiban a készségek és a munkavállalói mobilitás terén.

„Tízből még mindig hat munkavállaló dolgozik határozatlan idejű munkaszerződéssel. Bár az atipikus foglalkoztatási formákra vonatkozó számadatok érdemben nem változtak az elmúlt öt–tíz évben, ezek az adatok bizony a munkavégzés bizonytalan formái felé történő elmozdulást rejtenek, és a bizonytalan munkaszerződéssel rendelkezők számára nem ugyanúgy biztosított a foglalkoztatás és a szociális védelem.”

Tina Weber, a foglalkoztatási egység kutatásvezetője

Read less

A legújabb változások

European Employment and Social Rights Forum - The social dimension of the green transition

On 16 and 17 November 2022, the Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion of the European...

Living and working in Europe in an era of disruption: Gendered impacts, challenges and opportunities

On 24 October, at EIGE’s Gender Equality Forum 2022 , Eurofound ran a 90-minute workshop session with an interactive...

2021 saw over 2 million additional women in employment in the EU

The impact of the COVID-19 crisis has deepened the traditional gender divides across many areas including the labour...

Az érdekelt felek prioritásai

Top

Az Eurofound kutatásával információkkal kívánja segíteni a szakpolitikai intézkedéseket a strukturális változások támogatása érdekében, különösen a Covid19-világjárvány következményeire teRead more

Az Eurofound kutatásával információkkal kívánja segíteni a szakpolitikai intézkedéseket a strukturális változások támogatása érdekében, különösen a Covid19-világjárvány következményeire tekintettel. Célja, hogy segítse az Európai Unió és a tagállamok előtt a foglalkoztatási és munkaerőpiaci struktúrák tekintetében álló kihívások kezelését.

Az Eurofound kifejezetten a foglalkoztatással és a munkaerőpiaci fejleményekkel kapcsolatban gyűjt majd adatokat és elemez tendenciákat, amelynek során azonosítja és megvizsgálja a különbségeket és a kockázatnak kitett csoportokat, hogy biztosítsa az Európai Bizottság és más uniós intézmények, tagállami szervek és szociális partnerek számára azt a támogatást, amely az eredményesebb foglalkoztatáspolitikák kidolgozásához szükséges.

Az ügynökség munkaterve igazodik az Európai Bizottság 2021–2024-es időszakra szóló politikai iránymutatásaihoz, amelyek közvetlenül beépülnek az erős szociális Európa megteremtésére irányuló, több fontos szakpolitikai területbe. Az Eurofound kutatásával mindenekelőtt a szociális jogok európai pillére keretében a Covid19-válság nyomán indított szakpolitikai kezdeményezésekhez és, az egyéb kezdeményezések mellett, a 2020–2025-re szóló uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiához, a megerősített ifjúsági garanciához, az ifjúságfoglalkoztatási támogatási csomaghoz, a készségfejlesztési programhoz, valamint az innovációhoz és munkahelyteremtéshez és az Európai Bizottság megfelelő uniós minimálbérekre vonatkozó javaslatához kapcsolódó tevékenységekhez nyújt támogatást.

Read less

A legfontosabb szakpolitikai üzenetek

Top

Employment and labour markets infographic
Infografika

Az Eurofound kutatásaiból származó fontosabb megállapítások alapot adnak a szakpolitikai döntéshozóknak a terület néhány meghatározó kérdésének vizsgálatához.

  • A Covid19-válság gazdasági hatásainak kibontakozása előtt az európai munkaerőpiac fellendülésének köszönhetően az uniós foglalkoztatási ráta az Európa 2020 stratégiában kitűzött 75%-os cél közelében járt. Bár jellegét tekintve a mostani válság egyedi, a korábbi válságok tanulságai igazolták, hogy a munkavállalók munkaerőpiaci kötődésének megőrzése és – amennyiben lehetséges – a készségek fejlesztése fontos módja a gyors fellendülés biztosításának.
  • A foglalkoztatás következetesen a közepesen fizetett állások esetében növekedett a leggyengébben – ez recesszió esetén a leginkább szembetűnő – a jól fizetett állások esetében pedig a legerősebben.
  • Az atipikus foglalkoztatási formák mértékének stabilitása mellett rejtve marad a bizonytalan foglalkoztatás bizonyos csoportok esetében növekvő aránya, és egyre több az „egyéb” típusú munkaszerződéssel vagy „szerződés nélkül” foglalkoztatott munkavállaló. A Covid19-világjárvány még inkább rávilágít e munkavállalók nehéz helyzetére, hiszen őket sújtotta a legjobban a válság és ők vannak leginkább kitéve a hosszú távú kedvezőtlen hatásoknak.
  • Az atipikus foglalkoztatás különböző típusainak térnyerése még jobban elmélyíti a szakadékot az EU munkaerőpiacain a jól védett munkavállalók és azok között, akik korlátozottan részesülnek szociális védelemben, és akiknek a munkavállalói jogaik is korlátozottak, növelve ezzel a munkaerőpiaci szegmentációt.Kifejezetten ez a helyzet az egyre több, összetett atipikus foglalkoztatási formában (az atipikus munkaviszonyok keveredése: például ideiglenes és részmunkaidős foglalkoztatás, önfoglalkoztatás és részmunkaidős foglalkoztatás) dolgozók esetében.
  • A bizonytalan foglalkoztatás arányának jelenlegi megugrása szakpolitikai megoldásokat kíván meg, amelyek támogatják a szociális védelemben és képviseletben korlátozottan részesülő munkavállalókat. Ez a Covid19-világjárvány jelenleg felszínre kerülő hatásai közepette még inkább fontos, az ugyanis számos bizonytalan foglalkoztatási helyzetben lévő és önfoglalkoztató munkavállaló számára jelent sajátos egzisztenciális kockázatot.
Read less

A jelenlegi és folyamatban lévő kutatások

Top

2022-ben az Eurofound továbbra is figyelemmel kíséri és elemzi, hogyan változik az EU munkaerő-piaci szerkezete, aminek során ágazatonként és foglalkozásonként vizsgálja a foglalkoztatási státuszhoz, a munkavállalók demográfiai jellemzőihez, valamint a nettó munkahelyteremtéshez és -vesztéshezRead more

2022-ben az Eurofound továbbra is figyelemmel kíséri és elemzi, hogyan változik az EU munkaerő-piaci szerkezete, aminek során ágazatonként és foglalkozásonként vizsgálja a foglalkoztatási státuszhoz, a munkavállalók demográfiai jellemzőihez, valamint a nettó munkahelyteremtéshez és -vesztéshez kapcsolódó mintákat, különösen a COVID19 fényében. Az elemzés az Európai Munkakörfigyelő (EJM), az Európai Szerkezetátalakulás Megfigyelőközpontja (ERM) és az Eurostat adataira támaszkodik.

A munkaerőhiány kezelésére irányuló konkrét típusú szakpolitikai intézkedések hatékonyságának értékelésére irányuló kutatás 2022-ben folytatódik. A hangsúlyt azokra az intézkedésekre helyezi, amelyek célja a munkaerőhiány kezelése olyan konkrét ágazatokban vagy foglalkozásokban, ahol a COVID19 súlyosbította a meglévő hiányt, valamint a munkaerőpiacon jelenleg alulreprezentált csoportok, például a fiatalok, a nők, a fogyatékkal élők és a migránsok aktivizálásának elősegítése. A munkaerő-mobilitás tekintetében az elemzés vizsgálja majd a Cedefop-pal és az Európai Munkaügyi Hatósággal folytatott együttműködést, és figyelembe veszi az Európai Bizottság által végzett folyamatban lévő kutatásokat.

2022-ben mind az EJM adatbázis, mind az ERM eseményadatbázis frissített változatai is rendelkezésre állnak majd. Az ERM támogatási eszközök adatbázisának tartalma beépül az Eurofound EU PolicyWatch adatbázisába.

Az Eurofound kutatása 2022-ben a pénzügyi ágazatban a digitalizáció és más fejlemények miatt bekövetkező szerkezetátalakításokra, valamint a szén-dioxid-semleges gazdaságra való áttéréssel kapcsolatos foglalkoztatási változásokra és azok általános munkahelyi minőségre gyakorolt hatására fog összpontosítani. Ezeket az információkat az EU PolicyWatch adatbázisban gyűjtött intézkedések egészítik majd ki.

Az alábbi szakaszok a témával kapcsolatos számos kiadványhoz, adathoz és folyamatban lévő munkához biztosítanak hozzáférést.

Read less
  • Publications (1748)
  • Adat
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.