Életkörülmények és életminőség

7 szeptember 2022

Az életkörülmények és az életminőség az Eurofound 2021–2024 közötti időszakra szóló munkaprogramjában szereplő hat fő tevékenyRead more

Az életkörülmények és az életminőség az Eurofound 2021–2024 közötti időszakra szóló munkaprogramjában szereplő hat fő tevékenységi terület egyike. Az Eurofound tovább folytatja az európai emberek életminőségének javításához kapcsolódó főbb szempontok feltérképezését és elemzését, ideértve az életminőségre és a társadalomra vonatkozó percepciókról való tájékozódást is. Mivel a Covid19 -világjárvány és az ezt követő válság alapjaiban hatott az emberek életére, az Eurofound tovább fogja vizsgálni, hogy a válság a különböző életszakaszokban hogyan érintette az uniós polgárokat.

Az Eurofound kutatásaiban 2021–2024 folyamán érdemben fog foglalkozni az életkörülmények és az életminőség terén az Unióban tapasztalt kihívásokkal és kilátásokkal, illetve a polgárok különböző csoportjait érintő szociális nehézségek enyhítésére irányuló különféle kezdeményezések által betöltött szereppel. Különösen érdekes, hogy ezek milyen hatással voltak az idősekre és a gondozási szükségletekre, a fiatalokra és a társadalmi befogadásukra és társadalmi mobilitásukra, valamint hogy a válságnak milyen eltérő következményei voltak a férfiakra és a nőkre nézve.

közszolgáltatásoknak az EU egész területén döntő szerepe volt a Covid19-válság kezelésében, miközben maguk is komoly kihívásokkal néztek szembe, és róluk is részletes értékelés készül majd, a középpontban olyan kérdésekkel, mint a minőség, a hozzáférés és a megfizethetőség. Amint azt korábbi eredmények már megmutatták, a válság az életkortól, a gondozási kötelezettségektől és a munka és a magánélet közötti egyensúlytól függően aránytalan mértékben érintett egyes csoportokat, amit az Eurofound behatóbban fog elemezni.

Az Eurofound tervei szerint a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével (EIGE) egyeztetve fogja kutatni a nemek közötti szakadék sokféle dimenzióját: megvizsgálják, hogyan hatott a Covid19-válság a férfiakra és a nőkre a foglalkoztatásban való részvétel, az anyagi életkörülmények és a jóllét terén, hogy megkeressék a különbségeket, és értékeljék a járvány hatását a nemek közötti különbségekre.

„Európában ma a közszolgáltatások minősége döntő mértékben befolyásolja az intézményekbe vetett bizalmat, és kulcsfontosságú lesz az aktuális és a jövőben várható problémák leküzdéséhez. A színvonalas szolgáltatások a jövőben teret adnak az innovációnak is, különösen a digitális, zöldebb szolgáltatásokra való átállás és a világjárványhoz hasonló kockázatokra való felkészültség tekintetében.”

Tadas Leončikas, kutatásvezető tisztviselő, szociálpolitikai egység

Read less

A legújabb változások

Access to essential services for people on low incomes: Energy, public transport and digital communications

In collecting information on essential services, the European Commission requested Eurofound to provide input on...

Energy poverty looms as cost of living increases: Data behind the difficulties

Rising energy prices are putting more people under increased financial pressure and at greater risk of energy poverty...

Trust in national institutions is falling: Data behind the decline

Trust in national institutions has declined across the EU over the past two years. Driven by increasingly difficult...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Életkörülmények és életminőség

Feliratkozás

Az érdekelt felek prioritásai

Top

Az Eurofound kutatásainak célja, hogy segítse az életkörülmények és az életminőség területén az EU és az országok előtt álló kihívások kezelésére irányuló szakpolitikai intRead more

Az Eurofound kutatásainak célja, hogy segítse az életkörülmények és az életminőség területén az EU és az országok előtt álló kihívások kezelésére irányuló szakpolitikai intézkedéseket. Ennek keretében figyelemmel fogja kísérni a Covid19 és az ezt követő gazdasági válság hatását, és ismeretanyagot biztosít a helyzetről, a tendenciákról, a kockázatokról és az életkörülmények javításának lehetőségeiről az EU-ban. Az Eurofound kiemelten foglalkozik majd a legkiszolgáltatottabb csoportok, konkrétan az idősek és a fiatalok sürgető problémáinak felismerésével és elemzésével. Az Eurofound emellett információkkal segíti majd a politikusokat, amihez tényeket közöl a közszolgáltatások biztosításával kapcsolatos trendekről és mozgatórugókról, összekapcsolva például a szociális jogok európai pillérével is.

Az ügynökség munkaterve igazodik az Európai Bizottság következő négy évre szóló politikai iránymutatásaihoz, amelyek közvetlenül beépülnek az erős szociális Európa megteremtésére irányuló különféle fontos szakpolitikai területekbe. A kutatások különösen támogatni fogják a 2020–2025-re szóló európai nemi esélyegyenlőségi stratégia , az ifjúsági garancia , a gyermekgarancia és az európai szemeszter és a hozzá tartozó országspecifikus ajánlások megvalósításához kapcsolódó szakpolitikai kezdeményezéseket és tevékenységeket.

Read less

A legfontosabb szakpolitikai üzenetek

Top

Living conditions quality of life infographic
Infografika

Az Eurofound kutatásaiból származó fontosabb megállapítások alapot adnak a politikusoknak ahhoz, hogy foglalkozzanak a terület néhány meghatározó kérdésével.

 • Az érezhető társadalmi feszültségek az intézményekbe vetett bizalomra vannak a legkárosabb hatással, miközben a közszolgáltatások érzékelt színvonala döntő mértékben befolyásolja az intézményekbe vetett bizalom mértékét.
 • Nagyobb szükség van a tartós ápolási-gondozási szolgáltatásra, nagyobb rugalmasság mellett. Szélesebb körben hozzáférhetővé kell tenni az otthoni ápolást és segítségnyújtást, különösen azokban az uniós tagállamokban, ahol a jövedelem a legalacsonyabb.
 • Az egészségügyi alapellátáshoz, szociális gondozáshoz és tartós gondozáshoz való gyors hozzáférés elindíthatja a korai beavatkozást, a szükségletek változásának figyelemmel kísérését, és így megelőzheti a tartós gondozási problémák eszkalálódását.
 • A fiatalok körében egyre gyakoribbak a mentálhigiénés problémák, bár nem lehet tudni, hogy ez az előfordulási gyakoriság növekedéséből, vagy a jobb felismerésből és diagnosztizálásból ered. A mentális egészség szorosan kapcsolódik más ifjúságpolitikai kérdésekhez, és az egyenlőtlenségeknek egyszerre lehet a következménye és a forrása is. A mentálhigiénés problémák kockázati tényezői közé tartozik a fogyatékosság és a tartós betegség, a családi problémák, a kortárskapcsolati problémák és a közösségi média túlzott használata.
 • Bár a pénzügyi válság óta a bizalom és a társadalmi kohézió szintje összességében helyreállt az Unióban, a Covid19-járvány kitörése a világjárvány által leginkább sújtott országokban jelentős hatással volt a jóllétre.
 • A korlátozások legnagyobb vesztesei közé tartoznak a fiatalok: a munkanélküliek mellett a fiatalok számoltak be a jóllét legalacsonyabb szintjeiről, annak ellenére, hogy a világjárvány kezdete óta némi javulás következett be. Jóllehet 2020. április óta nőtt az élettel való elégedettség és az optimizmus, a fiatalok továbbra is a társadalomból kirekesztettnek érzik magukat, és a depresszió nagy kockázatának vannak kitéve, ami azt mutatja, hogy őket súlyosabban érintik a lezárás alatti korlátozások.
 • A koronavírus-járvány újabb hullámai esetén döntő jelentőségűek lesznek a munkanélküliek és a fiatalok mentális egészségét érintő kockázatok mérséklésére a Covid19 nyomán bevezetett intézkedések. A folyamatban lévő szakpolitikai intézkedések keretében célzott támogatást kell biztosítani, amely lehetővé teszi a munkát keresők számára, hogy újra talpra álljanak, és megbirkózzanak a világjárvány hatásaival, emellett biztosítani kell, hogy a fiatalok teljeskörűen részt vehessenek a társadalomban.
 • A Covid19-válság a nők körében a férfiaknál is károsabb hatással volt az optimizmusra és a munka és a magánélet közötti egyensúlyra. E hátrány orvoslása rendkívül fontos lesz annak biztosításához, hogy a nők ne fizessenek aránytalanul nagy árat a világjárvány miatt.
 • A polgárok nemzeti és európai intézményekbe vetett bizalmának megőrzését a válság idején is kulcsfontosságú prioritásként kell kezelni, mivel a Covid19 ellenőrzés alatt tartását célzó intézkedések betartása nagyban függ az intézmények és a tudományos tanácsadás iránti bizalom mértékétől. Az intézmények iránti bizalom mértékének növekedése, amiről azok a válaszadók számoltak be, akik támogató intézkedések kedvezményezettjei voltak, szintén világos üzenet a nemzeti kormányoknak és az EU-nak.
Read less

A jelenlegi és folyamatban lévő kutatások

Top

2022-ben az e területen végzett munka a COVID19 életkörülményekre gyakorolt hatásának mérésére összpontosít. Az Élet, munka és COVID19 online felmérés korábbi, 2020-as és 2021-es fordulóira építve 2022-ben további elemzéseket terveznek.

Read more

2022-ben az e területen végzett munka a COVID19 életkörülményekre gyakorolt hatásának mérésére összpontosít. Az Élet, munka és COVID19 online felmérés korábbi, 2020-as és 2021-es fordulóira építve 2022-ben további elemzéseket terveznek.

Az Eurofound lezárja a COVID19 idősekre, illetve férfiakra és nőkre gyakorolt hatását vizsgáló, folyamatban lévő kutatását. A nemek közötti megosztottság vizsgálatára irányuló munkát a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével (EIGE) koordinálja majd. Emellett lezárul az az elemzés, amely azt vizsgálja, hogyan alakultak át a közszolgáltatók szolgáltatásai a világjárvány idején.

A korábbi munkára építve az Eurofound vizsgálja majd a generációk között az idő múlásával kialakuló dinamikát, arra összpontosítva, hogy a világjárvány hogyan befolyásolta rövid és hosszú távon a különböző korcsoportok egészségügyi helyzetét, munkaerő-piaci részvételét, életminőségét és pénzügyi szükségleteit. Ezt kiegészíti majd azoknak az uniós és nemzeti szinten bevezetett szakpolitikai intézkedéseknek az elemzése, amelyek célja a válság gazdasági és társadalmi hatásainak különböző korcsoportok való enyhítése.

Az Eurofound feltárja majd a jövedelem és a lakhatási költségek közötti kapcsolatot a különböző népességcsoportok vonatkozásában. Ez a munka magában foglalja a megfizethető lakhatás társadalmi következményeinek és a nem megfelelő lakhatás életkörülményekre gyakorolt hatásának elemzését, az Eurofound elektronikus felmérésének adataira, valamint más adatforrásokra támaszkodva. Az Eurofound a COVID19 összefüggésében vizsgálja a lakáspolitikákat, a bérleti és jelzáloghitelek befagyasztását és a kilakoltatásokat, valamint a lakhatási költségek terhei által akutan érintett csoportok számára megfizethető és megfelelő lakhatás biztosítására irányuló kezdeményezéseket.

Az alábbi szakaszok a témával kapcsolatos különféle kiadványokhoz, adatokhoz és folyamatban lévő munkához biztosítanak hozzáférést.

Read less
 • Publications (651)
 • Adat
 • Ongoing work (8)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Életkörülmények és életminőség

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.