Nereguliarūs informacijos prašymai

Nuolatinių ekonominių ir visuomeninių pokyčių laikotarpiu Eurofound turi sugebėti reaguoti į naujus ir besiformuojančius politikos formuotojų poreikius. Įgyvendinant Eurofound siekį pateikti daugiau užsakomųjų tyrimų ir paslaugų savo pagrindinių suinteresuotųjų šalių grupėms, reagavimas į nereguliarius pagrindinių suinteresuotųjų šalių informacijos prašymus yra viena svarbiausių veiklos sričių Eurofound naujuoju 2021–2024 m. programavimo laikotarpiu.

Dokumentų rūšys

Vykdant šią veiklą rengiami toliau nurodytų formatų nereguliarūs dokumentai pasirinktomis temomis:

  • specializuoti pranešimai,
  • tyrimai, atliekami reaguojant į suinteresuotųjų šalių užklausas,
  • aiškinamieji dokumentai,
  • indėlis į publikacijas,
  • savo iniciatyva rengiamos ataskaitos ir dokumentai,
  • suinteresuotųjų šalių apmokėtos ataskaitos.

Specializuotos ataskaitos grindžiamos esamų Eurofound duomenų šaltinių, tokių kaip tyrimų duomenų rinkinių, pirmine analize arba ankstesnių Eurofound tyrimų konkrečioje srityje santraukomis.

Žr.  išsamų nereguliarių ataskaitų sąrašą

Paslaugos tikslai

Pagrindiniai šios paslaugos tikslai – užtikrinti, kad specializuoti duomenys būtų pateikiami greitai, lanksčiai, kokybiškai ir veiksmingai, siekiant patenkinti konkrečius Eurofound suinteresuotųjų šalių poreikius ir pateikti duomenis apie nenumatytus klausimus, kurių atžvilgiu reikia imtis politikos veiksmų. Konkretaus prašymo vykdymas priklauso nuo turimų duomenų.

Prašymus gali teikti Europos ir nacionalinio lygmens socialinių partnerių organizacijos, valstybių narių vyriausybės, kai jų šalis pirmininkauja ES Tarybai, ir ES institucijos. Atsižvelgiant į prašymų aktualumą ir svarbą politikai, taip pat į turimus išteklius, taikomas selektyvus metodas.

Papildoma informacija