Kas mes esame

Misija

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (EUROFOUND) yra trišalė Europos Sąjungos agentūra, kurios funkcija – teikti žinias, padedančias rengti geresnę informacija pagrįstą socialinę, užimtumo ir su darbu susijusią politiką. EUROFOUND įsteigtas 1975 m. Tarybos Reglamentu (EEB) Nr. 1365/75, kad padėtų planuoti ir kurti geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas Europoje. 2018 m. gruodžio 20 d. priimtas naujas steigimo reglamentas, kuris įsigaliojo 2019 m. vasario 20 d.

Vaidmuo

EUROFOUND teikia informaciją, konsultacijas ir ekspertines žinias apie darbo sąlygas ir tvarų darbą, darbo santykius ir socialinį dialogą, užimtumą ir darbo rinkas, gyvenimo sąlygas ir kokybę bei gyvenimą. EUROFOUND tikslas – padėti ES institucijoms, įstaigoms ir agentūroms, valstybėms narėms ir socialiniams partneriams formuoti ir įgyvendinti socialinę ir užimtumo politiką, taip pat skatinti socialinį dialogą remiantis lyginamąja informacija, moksliniais tyrimais ir analize.

Organizacija

EUROFOUND vadovauja vykdomasis direktorius, kuris atsiskaito valdančiajai tarybai . Šiuo metu vykdomasis direktorius yra Ivailo Kalfin. Direktoriaus pavaduotoja Maria Jepsen atsiskaito direktoriui. Valdančiąją tarybą sudaro ES valstybių narių vyriausybių ir socialinių partnerių (darbdavių ir profesinių sąjungų) atstovai, Europos Komisijos atstovai ir vienas nepriklausomas ekspertas, kurį skiria Europos Parlamentas. Ji nustato strategines EUROFOUND veiklos gaires.

EUROFOUND taip pat turi Briuselio ryšių palaikymo tarnybą , kurios vaidmuo yra dvejopas: didinti EUROFOUND tyrimų matomumą ir poveikį ES lygmeniu ir stebėti procesus politikos formavimo srityje.

EUROFOUND dirba apie 100 darbuotojų iš įvairių valstybių narių. Tai įvairių profesijų žmonės su skirtinga profesine patirtimi. Kartais čia dirba keli nacionalinių vyriausybių atsiųsti ekspertai.

EUROFOUND įsikūręs XVII amžiaus pastate Loughlinstown House Dubline , Airijoje.

Tikslinė auditorija

EUROFOUND tikslas – padėti ES institucijoms, vyriausybėms, darbdaviams, profesinėms sąjungoms ir pilietinės visuomenės organizacijoms vykdyti politikos formavimo veiklą.