Kas mes esame

Misija

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound) yra trišalė Europos Sąjungos agentūra, kurios funkcija – teikti žinias, padedančias rengti geresnę socialinę, užimtumo ir su darbu susijusią politiką. Eurofound įsteigtas 1975 m. Tarybos Reglamentu (EEB) Nr. 1365/75, kad padėtų planuoti ir kurti geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas Europoje.

Vaidmuo

Eurofound vaidmuo – remiantis lyginamąja informacija, tyrimais ir analize, teikti informaciją, patarimus ir praktines žinias apie darbo sąlygas ir tvarų darbą, darbo santykius, pokyčius darbo rinkoje, gyvenimo ir viešųjų paslaugų kokybę pagrindiniams ES socialinės politikos srities veikėjams.

Organizacija

EUROFOUND vadovauja vykdomasis direktorius, kuris atsiskaito valdančiajai tarybai (buvusi valdyba). Direktoriaus pavaduotojas atsiskaito direktoriui. Valdančiąją tarybą sudaro ES valstybių narių vyriausybių ir socialinių partnerių (darbdavių ir profesinių sąjungų) atstovai, Europos Komisijos atstovai ir vienas nepriklausomas ekspertas, kurį skiria Europos Parlamentas. Ji nustato strategines EUROFOUND veiklos gaires.

Eurofound taip pat turi Briuselio ryšių palaikymo tarnybą, kurios vaidmuo yra dvejopas: didinti Eurofound tyrimų matomumą ir poveikį ES lygmeniu ir stebėti procesus politikos formavimo srityje.

Eurofound dirba apie 100 darbuotojų  iš įvairių valstybių narių. Tai įvairių profesijų žmonės su skirtinga profesine patirtimi. Kartais čia dirba keli nacionalinių vyriausybių atsiųsti ekspertai.

Eurofound patalpos įsikūrusios XVII amžiaus pastate Loughlinstown House Dubline, Airijoje.

Tikslinė grupė

Eurofound tikslas – padėti ES institucijoms, vyriausybėms, darbdaviams, profesinėms sąjungoms ir pilietinės visuomenės organizacijoms vykdyti politikos formavimo veiklą.