Suinteresuotosios šalys ir partneriai

EUROFOUND misija – teikti žinias, padedančias rengti geresnę socialinę, užimtumo ir su darbu susijusią politiką. Nors EUROFOUND vaidmuo ir darbas apibrėžiami ES lygmeniu, agentūra yra įvairiais saitais susijusi su valstybėmis narėmis.

EUROFOUND valdančiosios tarybos nariais skiriami valstybių narių vyriausybių ir socialinių partnerių organizacijų nominuoti asmenys; trys nariai atstovauja Europos Komisijai, o vieną nepriklausomą ekspertą skiria Europos Parlamentas. Valdybai padeda aštuonių narių vykdomoji valdyba , kurią sudaro valdybos pirmininkas ir trys pirmininko pavaduotojai, trijų grupių (vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų) koordinatoriai ir vienas Europos Komisijos atstovas.

ES institucijos, vyriausybės ir socialiniai partneriai yra svarbiausios tikslinės grupės, kurioms EUROFOUND visų pirma teikia savo produktus ir paslaugas. Svarbi EUROFOUND komunikacijos strategijos dalis – šiems suinteresuotiesiems subjektams teikti žinias ir paslaugas, kurios jiems padeda vykdyti savo funkcijas. Galima tokio bendradarbiavimo išraiška – EUROFOUND turimais duomenimis pagrįstos specializuotos ataskaitos .

ES institucijos ir organai

EUROFOUND santykiai su institucijomis yra dinamiški, pagrįsti formaliais (instituciniais) ir neformaliais ryšiais. EUROFOUND yra savarankiška ES agentūra ir viena iš daugelio ES įstaigų. EUROFOUND priklausoES agentūrų tinklui.

Agentūra yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimus su šiomis penkiomis giminingomis agentūromis:

  • Europos profesinio mokymo plėtros centru ( CEDEFOP)
  • Europos lyčių lygybės institutu (EIGE)
  • Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra ( EU-OSHA)
  • Europos mokymo fondu (ETF)
  • Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ( FRA).

Šie susitarimai yra įgyvendinami vykdant metinius veiksmų planus ir yra pagrindas keistis duomenų šaltiniais ir įgyvendinti bendras iniciatyvas mokslinių tyrimų, renginių ir veiklos sistemų srityse.

Europos Komisija EUROFOUND valdyme dalyvauja skirdama narius į EUROFOUND valdybą, kurioje jai tenka svarbus vaidmuo priimant darbo programas. Europos Parlamentas į valdybą skiria nepriklausomą ekspertą be balso teisės.

EUROFOUND bendradarbiaudama su ES Taryba visų pirma rengia ES Tarybai pirmininkaujančių šalių programas, teikia praktines žinias, siūlo pranešėjus arba teikia kitokią paramą pirmininkaujančios šalies renginiams. Be to, organizuojami bendri renginiai su Europos Parlamentu ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu .

EUROFOUND turi biurą Briuselyje, kad galėtų palaikyti glaudžius ryšius su ES institucijomis. Daugiau informacijos galima gauti iš Briuselio ryšių palaikymo tarnybos .

Vyriausybės

Kiekviena valstybė narė valdyboje turi vyriausybės atstovą; paprastai tai pareigūnas iš ministerijos, atsakingos už užimtumą ar socialinius reikalus.

Kadangi valdyba priima EUROFOUND darbo programas ir siūlo jos biudžetą, valstybių narių vyriausybės daro didelę įtaką EUROFOUND veiklai. Valstybių narių vyriausybės (veikdamos ES Taryboje) drauge įsteigė EUROFOUND ir toliau jį finansuoja iš bendrojo ES biudžeto lėšų.

Socialiniai partneriai

EUROFOUND tikslas – Komisijai, kitoms Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir agentūroms, valstybėms narėms ir socialiniams partneriams teikti paramą formuojant ir įgyvendinant gyvenimo ir darbo sąlygoms gerinti skirtą politiką, rengiant užimtumo politiką ir skatinant administracijos ir darbuotojų dialogą. Tuo tikslu EUROFOUND kaupia ir skleidžia žinias, teikia politikai formuoti reikalingus duomenis ir paslaugas, įskaitant tyrimais grindžiamas išvadas, ir sudaro palankesnes sąlygas žinių mainams tarp Sąjungos ir nacionalinių subjektų.

Kiekvienos valstybės narės visos socialinės partnerystės šalys turi atstovą valdyboje; taip užtikrinama, kad valdyba atspindėtų ES darbo santykių sistemų ir tradicijų įvairovę. Europos socialinių partnerių organizacijų atstovai koordinuoja grupių darbą ir dalyvauja valdybos posėdžiuose.

Kiti

EUROFOUND bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai Tarptautine darbo organizacija (TDO) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ( EBPO). Galima bendradarbiavimo forma – dalyvavimas rengiant ataskaitas arba organizuojant bendrus renginius.

Be to, EUROFOUND palaiko ryšius su įvairiomis pilietinės visuomenės grupėmis (kaip antai trišaliais organais, pilietinės visuomenės atstovais nevyriausybinėse organizacijose, taip pat akademine bendruomene). Akademinė ir mokslinių tyrimų bendruomenė yra svarbus EUROFOUND teikiamos informacijos gavėjas. Be to, EUROFOUND dažnai atrenka (atviro konkurso būdu) tyrėjus ir kitus mokslininkus vykdyti tyrimus vietoje.