DUK

EUROFOUND svetainėje vartotojai gali susipažinti su informacija pagal temą, sektorių, kalbą arba šalį; informacija grindžiama aktualiais visų EUROFOUND tyrimų ir stebėjimo tarnybų, taip pat išsamių paraleliai vykdomų EUROFOUND mokslinių tyrimų duomenimis ir analize. Svetainė pritaikyta naudoti planšetiniuose kompiuteriuose ir išmaniuosiuose telefonuose, taip pat asmeniniuose kompiuteriuose.

Kuo užsiima EUROFOUND?

EUROFOUND yra trišalė Europos Sąjungos agentūra, vykdanti nepriklausomus lyginamuosius tyrimus, kurie skirti nagrinėti sėkmingų pokyčių socialinės, užimtumo ir darbo politikos srityse praktinę patirtį ir nustatyti tokių pokyčių veiksnius.

Informacija apie EUROFOUND mokslinių tyrimų ir komunikacinę veiklą, įgyvendinamas darbo programas, metines ataskaitas, naujausias visos Europos apklausas ir kitas stebėsenos priemones pateikiama skirsnyje „Mūsų veikla“.

EUROFOUND neteikia patarimų piliečiams ir negali patarti dėl sąlygų ir teisių, susijusių su Europos Sąjungoje gyvenančiais ir dirbančiais asmenimis. Tačiau reikalingos informacijos galima rasti Europos Sąjungos portalo svetainėje ir Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato svetainėje.

EUROFOUND pagrindinė veikla – tyrimai ir informavimas apie tų tyrimų rezultatus. Siekdamas teikti duomenis ir analizę, kad galėtų informuoti ir remti ES darbo ir gyvenimo sąlygų politikos formavimą, EUROFOUND vykdo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektus. EUROFOUND turi visoje Europoje veikiančių ekspertų tinklą, kurio nariai EUROFOUND vardu vykdo mokslinius tyrimus: vertina nacionalines aplinkybes, rengia konkrečių atvejų tyrimus (EMCC atvejų tyrimus, „EurWORK“ atvejų tyrimus) bei nacionalines ataskaitas, atlieka apklausas.

Tarp EUROFOUND mokslinių tyrimų priemonių yra keletas stebėsenos priemonių, kaip antai:

Kokia EUROFOUND organizacinė struktūra?

Daugiau informacijos apie EUROFOUND valdybos sudėtį ir darbuotojus iš įvairių šalių, taip pat apie suinteresuotuosius subjektus ir partnerius galima rasti skirsnyje „Kas mes esame“.

Be pagrindinės buveinės Dubline, EUROFOUND taip pat turi Briuselio ryšių palaikymo tarnybą, kurios vaidmuo yra dvejopas: didinti EUROFOUND tyrimų matomumą ir poveikį ES lygmeniu, taip pat stebėti politikos formavimo procesus.

Kokie EUROFOUND veiklos principai?

Kas ketverius metus EUROFOUND peržiūri savo veiklos strategiją bei gaires ir po išsamių konsultacijų parengia daugiametę darbo programą. Ši programa grindžiama EUROFOUND valdybą sudarančių grupių išsamiais svarstymais, taip pat konsultacijomis su ES institucijomis.

Dabartiniame Programavimo dokumente aprašoma planuojama 2017–2020 m. EUROFOUND veikla. Jame nustatomos programos politikos ir institucinės aplinkybės, apibūdinama daugiametė programa ketverių metų laikotarpiui ir išdėstoma einamųjų metų darbo programa.

2017–2020 m. programavimo laikotarpiu šešios pagrindinės EUROFOUND veiklos teminės sritys yra šios:

Visą mokslinių tyrimų sričių sąrašą rasite interneto svetainės skirsnyje „Temos“. Kiekviename teminiame puslapyje atkreipiamas dėmesys į politikos diskusijas, pagrindines EUROFOUND įgyvendinamas užduotis, vykdomą veiklą, svarbius išteklius, taip pat susijusius leidinius, straipsnius, naujienas ir renginius.

Ar EUROFOUND vykdo tyrimus pagal užsakymą?

EUROFOUND vykdo mokslinius tyrimus tik pagal valdybos patvirtintas darbo programas. Tačiau srityse, kuriose EUROFOUND turi duomenų, pagrindinėms suinteresuotųjų subjektų organizacijoms ribotai teikiamos paslaugos, susijusios su nereguliariais informacijos prašymais.

Ar EUROFOUND skelbia savo duomenų rinkinius?

EUROFOUND siūlo specializuotas duomenų bazes, taip pat duomenų analizės priemonę, skirtą analizuoti ir vizualizuoti tyrimų duomenis. Be to, galima atsisiųsti klausimyną ir duomenų rinkinius.

Ar EUROFOUND skelbia šalių lygmens informaciją?

Vykdydamas veiklą, kuria siekiama nustatyti ir analizuoti socialines, ekonomines ir kitas susijusias tendencijas valstybėse narėse, EUROFOUND įgyvendina nacionalinio lygmens veiklos programą.

Be šalių gyvenimo ir darbo sąlygų profilių, EUROFOUND taip pat teikia papildomų išteklių apie šalis: ataskaitų santraukas visomis oficialiosiomis kalbomis, lyginamąją šalių ir sektorių analizę, informaciją apie socialinių partnerių darbą nacionaliniu lygmeniu, taip pat šalių informacijos suvestines, konkrečių atvejų tyrimus ir duomenų bazes.

Kas finansuoja EUROFOUND veiklą?

EUROFOUND veikla yra finansuojama iš Europos Komisijos bendrojo biudžeto. Lėšos skiriamos per oficialų Europos Komisijos, Ministrų Tarybos ir Europos Parlamento biudžeto procesą. EUROFOUND darbo programoje pateikiama išsami informacija apie metinį biudžetą.

Ar EUROFOUND finansiškai remia konkrečius projektus?

EUROFOUND yra įgaliota vykdyti veiklą specializuotose ES socialinės politikos srityse, o konkrečiau – prisidėti prie geresnių gyvenimo ir darbo sąlygų Europoje planavimo ir kūrimo. Pagal šiuos įgaliojimus nenumatyta teisės teikti finansinę pagalbą. Daugiau informacijos apie galimus finansavimo šaltinius rasite Europos Komisijos tinklalapyje, skirtame finansavimo galimybėms ir konkursams.

Ar EUROFOUND veikla kaip nors vertinama?

Kaip ES agentūra, EUROFOUND „atlieka tų programų ir veiklos, dėl kurių patiriamos didelės išlaidos, ex ante ir ex post vertinimus“, kaip nustatyta jos steigimo reglamento 28 straipsnio 1 dalyje ir Konsoliduoto finansinio reglamento 29 straipsnio 5 dalyje. Visos vertinimo ataskaitos skelbiamos svetainėje.

EUROFOUND skelbia informaciją apie valdymo ir išorės vertinimo kontrolės sistemas ir jų veiksmingumo vertinimą Leidimus suteikiančio pareigūno konsoliduotoje metinėje veiklos ataskaitoje .

Kur rasti daugiau informacijos?

Internetu galite užsisakyti EUROFOUND mėnesinį naujienų biuletenį, kuriame pateikiama reguliariai atnaujinama informacija apie visas mūsų veiklos sritis; be to, ryšį su EUROFOUND galite palaikyti per socialinius tinklus:„Twitter“,„Facebook“,„LinkedIn“, „YouTube“.

Apsilankykite svetainės skirsnyje „Leidiniai“, kuriame skelbiami EUROFOUND mokslinių tyrimų veiklos rezultatai, įskaitant Gyvenimo ir darbo Europoje metraštį.

Taip pat peržiūrėkite EUROFOUND internetinį kalendorių, skirtą jau paskelbtiems ir būsimiems leidiniams.

Piliečiai gali prašyti tam tikromis sąlygomis leisti susipažinti su vidaus dokumentais. EUROFOUND taip pat sudarė vidaus dokumentų, kuriuos galima atsisiųsti, registrą. Be to, EUROFOUND siūlo įvairias informacines paslaugas.

Kur rasti informaciją apie darbo pasiūlymus?

Žr. svetainės skirsnį „Darbo pasiūlymai“, kurioje skelbiami pranešimai apie laisvas darbo vietas, taip pat svarbi informacija apie darbą EUROFOUND, įskaitant tai, kaip teikti paraiškas. EUROFOUND gali svarstyti paraiškas tik per atviro konkurso procedūrą ir nepriima savo iniciatyva teikiamų prašymų priimti į darbą arba gyvenimo aprašymų.

Laisvų darbo vietų EUROFOUND būna labai retai, nes organizacija yra maža (maždaug 100 darbuotojų). Apie atsiradusias laisvas nuolatines darbo vietas skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Oficialiuosius leidinius galima rasti visuose ES informacijos centruose, nacionalinės valdžios leidinių biuruose arba tiesiogiai gauti iš Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biuro. Be to, galite užsiprenumeruoti oficialųjį Atvirų konkursų žurnalą, kuris yra skirtas konkrečiai įdarbinimo konkursams. Kad galėtų dirbti EUROFOUND, kandidatai turi būti ES valstybių narių piliečiai.

Ar EUROFOUND siūlo stažuotes?

EUROFOUND turi stažuočių programą ir paprastai nuo gruodžio iki sausio mėn. vykdo paraiškų teikimo procedūrą. Žr. svetainės skirsnį „Darbo pasiūlymai“, kuriame pateikiama informacija apie stažuotes ir informacija apie ankstesnių EUROFOUND stažuotojų patirtį.

Jei svarstote galimybę dalyvauti stažuotėje, sekite EUROFOUND socialinės žiniasklaidos paskyras, kuriose rasite naujausią informaciją apie paraiškų teikimo procedūros pradžią.

Ar galima apsilankyti EUROFOUND?

EUROFOUND yra atviras lankytojams ir siūlo programas, skirtas tenkinti konkrečių grupių ar pavienių asmenų informacijos poreikius. Apsilankymai rengiami iš anksto susitarus.
 

Kaip atvykti į EUROFOUND?

EUROFOUND būstinė yra įsikūrusi į pietus nuo Dublino miesto, apie 16 km nuo miesto centro. Adresas: Loughlinstown House, Wyatville Road, Dublin 18.

Ar galima išsinuomoti EUROFOUND patalpas?

Galima išsinuomoti Raymondo-Pierre'o Bodino konferencijų centrą. Pagrindinė salė, kurioje telpa iki 120 dalyvių, įrengta laikantis pažangiausių technologijų, įskaitant 9 vertimo žodžiu kabinas, kurios atitinka ISO standartus. Taip pat galima išsinuomoti mažesnes posėdžių patalpas istoriniame pastate „Loughlinstown House“.

Norėdami užsisakyti konferencijų centro patalpas arba sužinoti apie jų užimtumą, kreipkitės adresu ConferenceCentre@eurofound.europa.eu arba skambinkite numeriu + 353 1 204 3100.