Daugiakalbystė

Eurofound kalbos politika įgyvendinama vykdant jo dabartinę darbo programą ir formuojama atsižvelgiant į Eurofound bendrosios komunikacijos strategiją.

Eurofound požiūris į daugiakalbystę grindžiamas trimis strategijos principais.

  • Pagrindinis Eurofound tikslas – užtikrinti, kad ES lygmens sprendimus priimantys asmenys laiku gautų politikai svarbią aukščiausios kokybės informaciją, kuri jiems reikalinga Europos gyvenimo ir darbo sąlygoms gerinti.
  • Eurofound kreipsis į nacionalinio lygmens subjektus dėl klausimų, susijusių su ES politikos poveikiu ar įgyvendinimu nacionaliniu lygmeniu, arba kai akivaizdu, kad Eurofound gali suteikti naudingos lyginamosios informacijos svarstant visai Europai svarbius klausimus.
  • Eurofound atsižvelgia į daugiakalbystės svarbą vykdant visą ES aprėpiančią komunikacijos veiklą ir pripažįsta, jog svarbu užtikrinti, kad europiečiai galėtų gauti informaciją savo kalbomis.

Atsižvelgiant į tai, kai kurie Eurofound dokumentai ir internete pateikiama informacija yra verčiami į daugelį kalbų, kad jie būtų lengviau prieinami visiems valstybių narių vartotojams.

Eurofound interneto svetainė yra daugiakalbė, kaip nurodyta toliau.

  • Interneto svetainę galima naršyti įvairiomis kalbomis.
  • Keletas pagrindinių pradinių puslapių yra išversti į visas kalbas. „Visos kalbos“ – tai visos 24 oficialiosios ES kalbos, išskyrus airių ir maltiečių (į šias kalbas verčiama nedaug, nes poreikis yra labai mažas). Tas pats pasakytina ir apie tam tikrus kitus svarbius puslapius, pavyzdžiui, skiltį „Apie Eurofound“ ir puslapius, susijusius su Eurofound tyrimais. Tyrimų duomenų vizualizacijos priemone galima naudotis visomis kalbomis.
  • Išverstos publikacijos skelbiamos internete.

Verčiami šie leidiniai:

  • Į visas kalbas verčiamos leidinių santraukos.
  • Gyvenimo ir darbo Europoje metraštis ir tam tikros kitos publikacijos verčiamos į prancūzų, vokiečių ir dar iki trijų kitų kalbų pagal poreikį.
  • Bendroji ir informacinė medžiaga verčiama, kai to reikia.
  • Pavieniai ir specifiniai prašymai išversti konkrečias publikacijas nagrinėjami atskirai.

Kai įmanoma, Eurofound organizuojamuose renginiuose teikiamas vertimas žodžiu į atitinkamą (-as) kalbą (-as).

Įgyvendindamas savo kalbos politiką Eurofound toliau laikysis pragmatiškos ir ekonomiškai efektyvios metodikos. Jis siekia plačiai teikti daugiakalbę informaciją, kad ji būtų kuo lengviau prieinama vartotojams valstybėse narėse, ir, kai reikia, reaguoja į naujus poreikius. Kalbos politika ir jos įgyvendinimas prižiūrimi vykdant Eurofound darbo programą ir atsižvelgiant į komunikacijos prioritetus ir turimus išteklius.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti