Stebėjimo tarnybos

 

Eurofound turi tris temines stebėjimo tarnybas. Jos nuolat renka ir skelbia duomenis ir informaciją. Esamos stebėjimo tarnybos EurWORK bei EMCC ir naujoji stebėjimo tarnyba EurLIFE teikia keturių pagrindinių 2017–2020 m. programavimo laikotarpio teminių sričių informaciją.

Europos profesinio gyvenimo stebėjimo tarnyba (EurWORK)

 

Europos pokyčių stebėsenos centras (EMCC)

  • Pokyčiai darbo rinkoje
  • Gerai veikiančios ir įtraukios darbo rinkos
  • Struktūrinių pokyčių stebėjimas ir restruktūrizavimo valdymas
  • Inovacijos ir darbo vietų kūrimas įmonėse

 

Europos gyvenimo kokybės stebėjimo tarnyba (EurLIFE)

 

Europos profesinio gyvenimo stebėjimo tarnyba (EurWORK)

EurWORK teikia tyrimų ir lyginamąją informaciją apie pagrindinius procesus darbo sąlygų bei tvaraus darbo ir darbo santykių srityje, kurie turi įtakos visoms valstybėms narėms ir ES lygmeniu. Darbo santykių srityje ji renka informaciją apie klausimus, susijusius su socialiniu dialogu, taip pat stebi su profesiniu gyvenimu susijusius procesus valstybėse narėse. Ji siekia prisidėti prie faktais pagrįsto politikos formavimo ir veiklos metodų, kurie gerina profesinio gyvenimo kokybę.

Europos pokyčių stebėsenos centras (EMCC)

EMCC stebi ekonominius ir socialinius procesus, kurie lemia pokyčius Europos darbo rinkose. Jis skelbia tyrimus, kuriuose nagrinėjama, kaip sukurti gerai veikiančias ir įtraukias darbo rinkas, stebi struktūrinius pokyčius ir administruoja restruktūrizavimą, taip pat padeda įmonėms diegti inovacijas ir kurti darbo vietas.

EMCC Europos restruktūrizavimo apžvalgoje pateikiama naujausia įmonių restruktūrizavimo analizė, kuri papildoma išsamia informacija apie atitinkamus teisės aktus ir paramos iniciatyvas. Apžvalgos išvados pateikiamos duomenų bazėse su paieškos funkcija ir metinėse ataskaitose.

Europos darbo vietų apžvalgoje apžvelgiami užimtumo valstybių narių ir ES lygmeniu pokyčiai ir parodoma, kur užimtumas didėja arba mažėja, taip pat kokią įtaką tai daro darbo vietų kokybei.

Europos gyvenimo kokybės stebėjimo tarnyba (EurLIFE)

EurLIFE siūlo galimybę naudotis tyrimų duomenų analizės ir kokybinių tyrimų gyvenimo ir viešųjų paslaugų kokybės srityje rezultatais. Tarnybos tyrimuose nagrinėjamas visuomenės kokybės poveikis gerovei. Be to, nagrinėjamos galimybės gauti viešąsias paslaugas ir jų kokybė.

Duomenų rinkimas

Eurofound Europos korespondentų tinklas prisideda prie visų trijų stebėjimo tarnybų veiklos. Šie ekspertai, kurie veiklą vykdo visose 28 valstybėse narėse (ir Norvegijoje), vertina esamą padėtį šalyse, rengia atvejų tyrimus bei ataskaitas, analizuoja išvadas ir suteikia pagrindą Eurofound Europos masto lyginamajai analizei 28 ES valstybėse narėse ir ne tik.