Apie EurWORK

2014 m. įkurta Europos profesinio gyvenimo stebėjimo tarnyba (EurWORK) sujungė seniai veikiančias darbo santykių (EIRO) ir darbo sąlygų (EWCO) stebėjimo tarnybas.

Vaidmuo

EurWORK aprėpia visus Eurofound išteklius darbo sąlygų ir tvaraus darbo, taip pat darbo santykių srityse. Jos veiklą remia visose ES valstybėse narėse ir Norvegijoje veikiantis Europos korespondentų tinklas, kuris reguliariai informuoja apie nacionalinio lygmens procesus, susijusius su profesiniu gyvenimu. Papildomas informacijos šaltinis yra du reguliarūs Eurofound profesinio gyvenimo sričių tyrimai: Europos darbo sąlygų tyrimas (EWCS) ir Europos įmonių tyrimas (ECS).

Prioritetinės sritys

EurWORK veikla apima dvi strategines Eurofound 2017–2020 m. programavimo laikotarpio sritis:

Darbo santykių srityje EurWORK veikla aprėpia dvi potemes:

Informuodama apie procesus, susijusius su profesiniu gyvenimu, EurWORK reguliariai teikia naujausią informaciją šiose srityse:

  • veikiantys subjektai ir institucijos;
  • kolektyviniai darbo santykiai;
  • individualūs darbo santykiai;
  • darbo užmokestis;
  • darbo laikas ir darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra;
  • sveikata ir gerovė darbe;
  • gebėjimai, mokymasis ir įsidarbinamumas;
  • darbo organizavimas;
  • procesai ES lygmeniu.

Produktai

Ataskaitos apie profesinio gyvenimo procesus

Eurofound Europos korespondentų tinklas kas ketvirtį pateikia naujausią informaciją apie profesinio gyvenimo procesus konkrečiose šalyse. Šias ataskaitas papildo teminiai informacijos atnaujinimai pirmiau išvardytose srityse ir kiti konkrečioms šalims skirti straipsniai. Metinėje profesinio gyvenimo apžvalgoje atskleidžiami svarbiausi procesai nacionaliniu ir ES lygmenimis. Korespondentai teikia lyginamąją informaciją iš visų valstybių narių ir Norvegijos; ta informacija įtraukiama į ataskaitas ir teminius atnaujinimus.

Reprezentatyvumo tyrimai

2006 m. Europos Komisija įgaliojo Eurofound vykdyti Europos sektorių socialinių partnerių organizacijų reprezentatyvumo tyrimus. Šių tyrimų tikslas – pateikti pagrindinę informaciją, reikalingą norint sukurti Europos lygmens sektorių socialinio dialogo komitetus ir užtikrinti jų veikimą. Komisija šiuos komitetus pasitelkia konsultacijoms su administracija ir darbuotojais pagal SESV 154 straipsnį.

Ištekliai

EurWORK šalių profesinio gyvenimo profiliuose pateikiama aktuali informacija apie struktūras, institucijas ir nuostatas, kuriomis grindžiamas profesinis gyvenimas 28 ES valstybėse narėse, Norvegijoje ir ES lygmeniu. 

Darbo užmokesčio, darbo laiko ir kolektyvinių ginčų duomenų bazėje pateikiamas 2000–2015 m. 28 ES valstybių narių ir Norvegijos duomenų rinkinys. Joje apžvelgiamos šiuo metu taikomos sistemos (tokios kaip teisės aktai arba kolektyvinių derybų susitarimai) ir kai kurie rezultatai (tokie kaip pasiektas kolektyvinis susitarimas dėl darbo užmokesčio arba darbo laiko).

Europos darbo santykių žodynas yra išsamus šiandien ES dažniausiai vartojamų užimtumo ir darbo santykių terminų rinkinys. Reguliariai atnaujinamame žodyne yra apie 380 įrašų su nuorodomis į ES teisės aktus ir teismų praktiką.

Kiti tyrimai

Be to, EurWORK vykdo papildomus darbo sąlygų ir darbo santykių tyrimus, tokius kaip antrinė Eurofound tyrimų analizė, reguliarios ataskaitos apie darbo užmokestį ir darbo laiką, Eurofound suinteresuotųjų šalių prašymu parengtos ataskaitos ir kiti strateginiai tyrimai šioje srityje.

2017–2020 m. programavimo laikotarpiu Eurofound išnagrinės galimybę parengti kolektyvinių veiksmų apžvalgą, skirtą apžvelgti kolektyvinių veiksmų atvejus Europoje, jų priežastis ir rezultatus. Be to, Eurofound peržiūri savo nuostatas, kuriomis grindžiamos ataskaitos apie kolektyvines derybas.

Tikslinė grupė

EurWORK teikia paslaugas darbo sąlygų bei tvaraus darbo ir darbo santykių srityse pagrindinėms Eurofound suinteresuotosioms šalims, įskaitant Europos socialinius partnerius, ES institucijas ir valstybių narių vyriausybes, taip pat politikos formuotojus ir praktikus.