Quality of life

Viešųjų paslaugų tarnybų vaidmuo integruojant pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus

Per trejų metų (2015–2017 m.) laikotarpį Europą užplūdus daugiau kaip trims milijonams prieglobsčio prašytojų, valstybėms narėms iškilo įvairių su naujai atvykusiųjų integracija susijusių iššūkių. Šioje ataskaitoje nagrinėjamas viešųjų paslaugų, visų pirma aprūpinimo būstu, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugų, tarnybų vaidmuo užtikrinant socialinę ir ekonominę pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų integraciją. Joje siekiama nustatyti sėkmingą integraciją apsunkinančius ir palengvinančius veiksnius. Daugiausia dėmesio skiriama pabėgėlių kelionės tikslo šalims, ypač toms trims šalims, į kurias pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų atvyko daugiausiai: Austrijai, Vokietijai ir Švedijai.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti