Anticipating and managing the impact of change

Skaitmeninis amžius. Automatizavimo, skaitmeninimo ir platformų poveikis darbui ir užimtumui

Flagship report
Paskelbtas
15 Gruodis 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Atsisiųsti
Autorius (-ai): 
Mandl, Irene

Pagrindinės išvados

 • siekdami užtikrinti, kad Europa neatsiliktų nuo kitų pasaulio regionų ir pasinaudotų skaitmeninimo teikiama nauda, politikos formuotojai turėtų ieškoti būdų, kaip toliau remti Europos įmonių skaitmeninimą. Jie turėtų apsvarstyti galimybę, pavyzdžiui, teikti finansinę paramą, keistis skaitmeninio diegimo pavyzdžiais ir palengvinti bendradarbiavimą kuriant ir diegiant technologijas. Tai padaryti galima pasinaudojant valstybės parama, susijusia su Europos Komisijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemone;
Read more
 • siekdami užtikrinti, kad Europa neatsiliktų nuo kitų pasaulio regionų ir pasinaudotų skaitmeninimo teikiama nauda, politikos formuotojai turėtų ieškoti būdų, kaip toliau remti Europos įmonių skaitmeninimą. Jie turėtų apsvarstyti galimybę, pavyzdžiui, teikti finansinę paramą, keistis skaitmeninio diegimo pavyzdžiais ir palengvinti bendradarbiavimą kuriant ir diegiant technologijas. Tai padaryti galima pasinaudojant valstybės parama, susijusia su Europos Komisijos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemone;
 • ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas mažųjų ir vidutinių įmonių (pagal Europos skaitmeninio dešimtmečio viziją) ir konkrečių sektorių bei valstybių narių, kuriems reikia spartinti skaitmeninimą, rėmimui;
 • turėtų būti taikomos ir, jei reikia, toliau plėtojamos įgūdžių poreikių numatymo priemonės, pavyzdžiui, CEDEFOP ES lygmeniu parengta Įgūdžių panorama arba panašios priemonės valstybėse narėse, siekiant tiksliau atsižvelgti į įgūdžių poreikius skaitmeniniame amžiuje.
 • reikėtų ieškoti būdų, kaip suteikti pažeidžiamoms grupėms (pavyzdžiui, vyresnio amžiaus darbuotojams ir asmenims, turintiems žemą formalųjį išsilavinimą) reikiamų įgūdžių, laikantis Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano ir Europos įgūdžių darbotvarkės. Kartu vadovai turi būti mokomi darbo organizavimo ir žmonių valdymo skaitmeniniame amžiuje ypatumų. Netekusiems darbo asmenims Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas atleistiems darbuotojams gali atlikti tam tikrą vaidmenį remiant perkvalifikavimą arba kvalifikacijos kėlimą;
 • ankstyvojo perspėjimo priemonės turėtų būti naudojamos siekiant įspėti politikos formuotojus apie bet kokius požymius, kad dėl skaitmeninių technologijų diegimo mažėja užimtumo kokybė įskaitant galimą neteisingą užimtumo statuso klasifikavimą. Politikai turėtų išnagrinėti tokių pokyčių priežastis ir jų poveikį įmonėms ir darbuotojams, kad galėtų formuoti pagrįstą politiką;
Read less

Įžanga

Technologiniai pokyčiai spartėja, nes elektroninių įtaisų galimybės skaitmeniniu būdu saugoti, apdoroti ir perduoti informaciją didėja. Skaitmeninimas keičia ES ekonomiką ir darbo rinkas: beveik trečdalis ES darbo vietų yra suskaitmenintos. Koks yra skaitmeninės revoliucijos poveikis užimtumui irRead more

Technologiniai pokyčiai spartėja, nes elektroninių įtaisų galimybės skaitmeniniu būdu saugoti, apdoroti ir perduoti informaciją didėja. Skaitmeninimas keičia ES ekonomiką ir darbo rinkas: beveik trečdalis ES darbo vietų yra suskaitmenintos. Koks yra skaitmeninės revoliucijos poveikis užimtumui ir darbui? Kaip tai gali paveikti socialinį dialogą?

Šiems klausimams nagrinėti EUROFOUND parengė nemažai priemonių. Veikla grindžiama trimis skaitmeninimo pokyčių veiksniais – automatizavimu, skaitmeninimu ir platformomis – kurie daro poveikį užimtumui ir darbo sąlygoms bei socialiniam dialogui. Pagrindiniai šio tyrimo rezultatai paskelbti internetiniame leidinyje „Skaitmeninis amžius. Automatizavimas, skaitmeninimas ir platformos“. Šioje ataskaitoje remiamasi šiuo šaltiniu ir pateikiama apibendrinta informacija apie išvadas ir politikos orientyru.

Read less

Formats and languages

 • Ataskaita

  Puslapių skaičius: 
  34
  Nuorodos Nr.: 
  EF21007
  ISBN: 
  978-92-897-2213-1
  Katalogo Nr.: 
  TJ-06-21-150-EN-N
  DOI: 
  10.2806/288
  Catalogue info

  Skaitmeninis amžius. Automatizavimo, skaitmeninimo ir platformų poveikis darbui ir užimtumui

  Autorius (-ai): 
  Mandl, Irene

  Formatai

  Cita questa pubblicazione: 

  Eurofound (2021), The digital age: Implications of automation, digitisation and platforms for work and employment, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nuorodos Nr.: 
  EF21007EN1
  Catalogue info

  Skaitmeninis amžius. Automatizavimo, skaitmeninimo ir platformų poveikis darbui ir užimtumui

  Autorius (-ai): 
  Eurofound

  Galima parsisiųsti 22 kalbomis

  Atsisiųsti
 • Tables and graphs

  The flagship report contains the following tables and figures.

  List of tables

  • Table 1: Employment – Main opportunities and risks
  • Table 2: Quality of work and working conditions – Main opportunities and risks
  • Table 3: Social dialogue and collective bargaining – Main opportunities and risks

  List of figures

  • Figure 1: Overview of the expected challenges for work and employment by vector of change
  • Figure 2: Analytical framework of the discussion
  • Figure 3: Digitalisation intensity of establishments (%), by establishment size, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 4: Prevalence of platform work in the EU27, Norway and the UK, 2013–2014 and 2020
  • Figure 5: Change in number of employees since 2016 (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 6: Expected change in number of employees in the coming three years (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
  • Figure 7: Shares of employees whose jobs have high automation risk (%), by occupation, EU27, 2020
  • Figure 8: Management approach (%), by digitalisation intensity of establishments, EU27 and the UK, 2019
 • Online resource

  The digital age: Automation, digitisation and platforms

  The digital age resource provides an overview of research findings on topics at the centre of digitalisation, structured around three vectors of change – automation, digitisation and platforms. It explores the implications of the digital revolution for employment, working conditions and social dialogue. Findings are presented in a range of research digests, policy pointers and definitions.

Moksliniuose tyrimuose, kurie buvo atlikti iki JK išstojimo iš Europos Sąjungos 2020 m. sausio 31 d. ir vėliau paskelbti, gali būti pateikiami su 28 ES valstybėmis narėmis susiję duomenys. Po šios datos, jei nenurodyta kitaip, tyrimuose remiamasi tik 27 ES valstybių narių (28 ES šalių be JK) duomenimis.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti