Quality of life in Europe: Social inequalities

Report
Paskelbtas
03 Gruodis 2013
Formatai
 • Download full reportPDF

Įžanga

This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels. 
 • Full report

  Number of Pages: 
  74
  Reference No: 
  ef1362
  ISBN: 
  978-92-897-1125-8
  Catalogue: 
  TJ-03-13-477-EN-N
  DOI: 
  10.2806/45943
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Social inequalities

  This report examines social inequalities in the distribution of freedoms and opportunities among individuals and population subgroups in Europe. Using data from the European Quality of Life Survey (EQLS), the report builds up an evidence base on social inequalities in four critical areas of life: health, standard of living, productive and valued activities, and individual, family and social life. It examines the role of important determinants of social inequalities including gender, age, disability status, employment status and citizenship status, as well as other drivers. The report finds that, in some instances, there is evidence of disadvantages becoming more prevalent and social inequalities widening between the second wave of the EQLS in 2007 and the third wave in 2011. It recommends that growing policy attention to the multidimensional aspects of well-being be coupled with effective public action to address social inequalities and integrated into general policies at the European and Member State levels.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13621
  Catalogue info

  Gyvenimo kokybė Europoje: socialinė nelygybė

  Authors: 
  Eurofound
  Šioje ataskaitoje nagrinėjama socialinė nelygybė atsižvelgiant į laisvių ir galimybių pasiskirstymą tarp atskirų Europos asmenų ir gyventojų pogrupių. Šioje ataskaitoje, remiantis Europos gyvenimo kokybės tyrimo (EGKT) duomenimis, pateikiami socialinės nelygybės pagrindinėse keturiose srityse (sveikata, gyvenimo lygis, produktyvi ir vertinama veikla, ir asmeninis − šeimos ir socialinis – gyvenimas) įrodymai. Joje nagrinėjamas svarbių socialinę nelygybę lemiančių veiksnių, įskaitant lytį, amžių, negalią, užimtumą ir pilietybę ir kt., vaidmuo. Ataskaitoje prieinama prie išvados, kad tam tikrais atvejais per laikotarpį nuo antrojo Europos gyvenimo kokybės tyrimo (2007 m.) iki trečiojo Europos gyvenimo kokybės tyrimo (2011 m.) su sunkumais ir socialine nelygybe susidūrė daugiau asmenų ir tai galima pagrįsti atitinkamais įrodymais. Ataskaitoje rekomenduojama, kad siekiant spręsti socialinės nelygybės problemą, augimo politikoje dėmesys būtų skiriamas ne tik įvairius aspektus apimantiems gerovės aspektams, bet ir veiksmingiems viešiesiems veiksmams ir jų integravimui į bendrą Europos ir valstybių narių politiką.  Atsisiųsti PDF formatu: LT (pdf 37.7 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti