Changes in remuneration and reward systems

Report
Paskelbtas
01 Rugsėjis 2016
Formatai
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results. This report examines the different types of supplementary pay schemes, their prevalence in different countries and sectors across the EU and Norway, and their relevance to different groups of employees. It also examines how systems are regulated in each country, how far they are integrated into collective agreements, and the views of social partners. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  72
  Reference No: 
  EF1632
  ISBN: 
  978-92-897-1545-4
  Catalogue: 
  TJ-04-16-534-EN-N
  DOI: 
  10.2806/355994
  Catalogue info

  Changes in remuneration and reward systems

  The use of supplementary employee reward systems has increased across Europe in recent decades, both in terms of the number of companies using them and the number of employees covered. Supplementary reward systems include performance-related pay, profit-sharing, payment by results and benefits in kind. These forms of remuneration can help to motivate and reward workers and to link pay to company results.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16321
  Catalogue info

  Atlyginimo ir atlygio sistemų pokyčiai

  Authors: 
  Eurofound

  Pastaraisiais dešimtmečiais visoje Europoje papildomo darbuotojų atlygio sistemas imta taikyti plačiau, tiek pagal jas taikančių įmonių skaičių, tiek pagal darbuotojų, kuriems jos taikomos, skaičių. Papildomo atlygio sistemos, be kita ko, yra su darbo kokybe susietas darbo užmokestis, pelno dalies skyrimas, mokėjimas pagal rezultatus ir išmokos natūra. Toks atlygis gali padėti motyvuoti darbuotojus ir jiems atlyginti, taip pat darbo užmokestį susieti su įmonės veiklos rezultatais. Šioje ataskaitoje nagrinėjami skirtingi papildomo darbo užmokesčio sistemų tipai, jų paplitimas skirtingose šalyse ir sektoriuose ES ir Norvegijoje, taip pat jų aktualumas skirtingoms darbuotojų grupėms. Be to, joje nagrinėjama, kaip sistemos reglamentuojamos kiekvienoje šalyje, kiek jos integruotos į kolektyvinius susitarimus ir kaip jas vertina socialiniai partneriai.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti