New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

Report
Paskelbtas
12 Liepa 2016
pdf
Formatai
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relatiRead more

Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years. The report looks at the way social partners are exploring new topics and new tools, and developing innovative approaches. At least two different types of new topics can be identified: those that are new from an EU-wide perspective (such as climate change) and those that are new only for some Member States (such as gender equality). The study examines the practices of the social partners at cross-sectoral, sectoral and national level, covering 2000–2014. 

Read less

Formatai

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  82
  Reference No: 
  EF1619
  ISBN: 
  978-92-897-1540-9
  Catalogue: 
  TJ-02-16-411-EN-N
  DOI: 
  10.2806/96912
  Catalogue info

  New topics, new tools and innovative practices adopted by the social partners

  Social dialogue still matters in Europe. Recent EU-level policy debates have highlighted that, particularly since the 2008 crisis, the emergence of new debates on social justice, democracy, the quality of work and new models for labour relations have been challenging traditional industrial relations and social dialogue systems. The main objective of this comparative study is to gather information on how social partners in the EU28 and Norway have responded to the many new political, legal and social challenges that have arisen in recent years.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16191
  Catalogue info

  Naujos temos, naujos priemonės ir novatoriški veiklos principai, kurių imasi socialiniai partneriai

  Authors: 
  Eurofound

  Socialinis dialogas Europoje išlieka svarbus. Pastarosios ES lygmens politikos diskusijos rodo, kad ypač po 2008 m. krizės nauji svarstymai apie socialinį teisingumą, demokratiją, darbo kokybę ir naujus darbo santykių modelius paskatino abejoti tradiciniais darbo santykių ir socialinio dialogo sistemų principais. Pagrindinis šio lyginamojo tyrimo tikslas – surinkti informaciją apie tai, kaip socialiniai partneriai 28 ES valstybėse narėse ir Norvegijoje reaguoja į daugelį naujų pastaraisiais metais iškilusių politinių, teisinių ir socialinių iššūkių. Ataskaitoje apžvelgiama, kaip socialiniai partneriai nagrinėja naujas temas ir naujas priemones ir diegia naujoviškus principus. Galima nustatyti bent dviejų rūšių naujas temas: tos, kurios yra naujos visai ES (pvz., klimato kaita), ir tos, kurios naujos tik kai kurioms valstybėms narėms (pvz., lyčių lygybė). Tyrime nagrinėjami socialinių partnerių veiklos principai tarpsektoriniu, sektorių ir nacionaliniu lygmenimis 2000–2014 m.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti