Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

Report
Paskelbtas
27 Balandis 2016
Formatai
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies. This report examines how public authorities are currently regulating labour market intermediaries across Member States, highlighting the effectiveness or otherwise of different registration or licensing schemes. It also examines activities by social partners aimed at preventing the trafficking of labour. The overall aim is to contribute to the development of a best practice guide for public authorities to encourage better monitoring and enforcement of regulations deterring trafficking for the purpose of labour exploitation. 

Individual national contributions are available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  62
  Reference No: 
  EF1603
  ISBN: 
  978-92-897-1421-1
  Catalogue: 
  TJ-04-16-215-EN-N
  DOI: 
  10.2806/75809
  Catalogue info

  Regulation of labour market intermediaries and the role of social partners in preventing trafficking of labour

  The right to free movement for workers within the European Union was enshrined in Article 48 of the EEC Treaty in 1957. Nowadays, private labour market intermediaries – such as temporary work agencies and employment placement agencies – contribute to facilitating this labour mobility in their role as mediator between individual workers and organisations in need of labour. However, due to loopholes in regulation, some workers and vulnerable groups run the risk of being exploited by fraudulent agencies.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16031
  Catalogue info

  Darbo rinkos tarpininkų veiklos reguliavimas ir socialinių partnerių vaidmuo užkertant kelią prekybai žmonėmis išnaudojimo darbe tikslais

  Authors: 
  Eurofound

  Laisvo darbuotojų judėjimo teisė Europos Sąjungoje buvo įtvirtinta 1957 m. EEB sutarties 48 straipsniu. Privatūs darbo rinkos tarpininkai, tokie kaip laikinojo įdarbinimo įmonės ir įdarbinimo įmonės, vykdydamos tarpininko tarp atskirų darbuotojų ir organizacijų, kurioms reikia darbo jėgos, funkcijas, padeda didinti tokį darbo jėgos judumą. Tačiau dėl reguliavimo spragų kai kuriems darbuotojams ir pažeidžiamų grupių atstovams kyla pavojus, kad juos išnaudos nesąžiningai veikiančios įmonės. Šioje ataskaitoje nagrinėjama, kaip įvairių valstybių narių valdžios institucijos šiuo metu reguliuoja darbo rinkos tarpininkų veiklą ir atkreipiamas dėmesys į tai, kiek veiksmingos įvairios registravimo arba licencijavimo schemos. Be to, joje nagrinėjama socialinių partnerių veikla, kuria siekiama užkirsti kelią prekybai žmonėmis išnaudojimo darbe tikslais. Bendras tikslas – padėti rengti valdžios institucijoms skirtą geriausios patirties vadovą dėl prekybos žmonėmis išnaudojimo darbe tikslais prevencijos nuostatų geresnės stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti