Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

Report
Atnaujinta
17 Lapkritis 2016
Paskelbtas
17 Lapkritis 2016
Formatai
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge. The success of these policies depends not just on changes in the external labour market but also on developing good working conditions and job quality. The findings from the EWCS draw attention to the range and scope of actions that policy actors could develop to address the challenges facing Europe today. The analysis explores the findings using seven indices of job quality – physical environment, work intensity, working time quality, social environment, skills and discretion, prospects and earnings – and categorises workers into five typical job quality profiles. Based on face-to-face interviews with 43,850 workers in 35 European countries, the sixth EWCS attempts to capture the multi-faceted dimensions of work in Europe today. 

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  162
  Reference No: 
  EF1634
  ISBN: 
  978-92-897-1597-3
  Catalogue: 
  TJ-02-17-731-EN-N
  DOI: 
  10.2806/422172
  Catalogue info

  Sixth European Working Conditions Survey – Overview report

  The sixth European Working Conditions Survey (EWCS) builds on the lessons learned from the previous five surveys to paint a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. EU employment policy priorities aim to boost employment levels, prolong working life, increase the participation of women, develop productivity and innovation and adapt to the digital challenge.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF16341
  Catalogue info

  Šeštasis Europos darbo sąlygų tyrimas. Apžvalginė ataskaita

  Authors: 
  Eurofound

  Šeštojo Europos darbo sąlygų tyrimo (EDST), kuris remiasi ankstesniais penkiais tyrimais, paskirtis – pristatyti įvairius darbo Europoje aspektus pagal skirtingas šalis, profesijas, sektorius ir amžiaus grupes. ES užimtumo politikos prioritetais siekiama padidinti užimtumo lygį, pailginti profesinį gyvenimą, padidinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje, plėtoti produktyvumą bei inovacijas ir prisitaikyti prie skaitmeninio iššūkio. Šios politikos sėkmė priklauso ne tik nuo išorinės darbo rinkos pokyčių, bet ir nuo gerų darbo sąlygų ir darbo kokybės užtikrinimo. EDST išvadose dėmesys atkreipiamas į įvairaus pobūdžio ir masto veiksmus, kurių politikos subjektai gali imtis, siekdami spręsti šiandien Europoje kylančius iššūkius. Analizėje nagrinėjami rezultatai pagal septynis darbo kokybės rodiklius (fizinės aplinkos, darbo intensyvumo, darbo laiko kokybės, socialinės aplinkos, įgūdžių ir veiksmų laisvės, perspektyvų ir darbo užmokesčio), o darbuotojai suskirstomi į penkis tipiškus darbo kokybės profilius. Remiantis tiesioginiais pokalbiais su 43 850 darbuotojų 35 Europos šalyse, šeštajame EDST siekiama įvertinti įvairius darbo Europoje aspektus.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  ​Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the 2015 EWCS. The survey was first carried out in 1991.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti