Labour market change

Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

Report
Paskelbtas
12 Birželis 2019
pdf
Formatai
Executive summary in 22 languages

PDF

Įžanga

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to furtRead more

Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis. Based on case studies from organisations in five EU Member States, this report investigates the contribution of European cooperatives and social enterprises to job creation and retention. It describes the characteristics of the jobs created and retained as well as outlining the various support measures used by organisations to develop and innovate. It offers some policy pointers aimed at supporting the delivery of these jobs in cooperatives and social enterprises.   

Read less

Formatai

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  EF18043
  ISBN: 
  978-92-897-1880-6
  Catalogue: 
  TJ-02-19-317-EN-N
  DOI: 
  10.2806/635150
  Catalogue info

  Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries

  Cooperatives and social enterprises are recognised for their resilience to cyclical and structural economic changes and their capacity to contribute to local and regional economic development, including social inclusion. In recent years, attention has increasingly focused on their ability to further the EU policy goals of creating more and better jobs, countering the trend towards non-standard employment and fostering EU integration following the 2008 global financial crisis.

  Available formats

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF180431
  Catalogue info

  Kooperatyvai ir socialinės įmonės. Darbas ir užimtumas pasirinktose šalyse

  Authors: 
  Eurofound

  Kooperatyvai ir socialinės įmonės pasižymi atsparumu cikliškiems ir struktūriniams ekonominiams pokyčiams ir gebėjimu prisidėti prie vietos ir regionų ekonominio vystymosi, įskaitant socialinę įtrauktį. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama jų gebėjimams toliau siekti ES politikos tikslų sukurti daugiau ir geresnių darbo vietų, pasipriešinti nestandartinei užimtumo tendencijai ir skatinti ES integraciją po 2008 m. pasaulinės finansų krizės. Remiantis penkių ES valstybių narių organizacijų tyrimais, šioje ataskaitoje nagrinėjamas Europos kooperatyvų ir socialinių įmonių indėlis į darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą. Joje aprašomi sukurtų ir išsaugotų darbo vietų ypatumai, taip pat nurodomos įvairios paramos priemonės, kurias organizacijos naudoja kurdamos ir diegdamos naujoves. Joje pateikiamos kelios politikos gairės, kuriomis siekiama remti šių darbo vietų kūrimą kooperatyvuose ir socialinėse įmonėse.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti