Europos ir tarptautinis bendradarbiavimas

EUROFOUND Europos masto tyrimuose naudojama metodika ir klausimynai yra laisvai prieinami kitiems tyrėjams, atsižvelgiant į tam tikras autorių teisių sąlygas, ir daugelis išreiškė susidomėjimą naudoti mūsų medžiagą arba bendradarbiauti su EUROFOUND.

Bendradarbiavimas Europos lygmeniu

Naujausiuose Europos darbo sąlygų tyrimo (EDST) leidimuose Belgijos, Prancūzijos, Slovėnijos ir Ispanijos nacionalinės vyriausybės savo lėšomis padidino imties dydį, kad galėtų atlikti išsamesnę analizę. Norvegija ir Šveicarija jau kelerius metus dalyvauja EDST veikloje.

Panašiai 2016 m. Italijos Nacionalinis viešosios politikos analizės institutas (INAPP) finansavo Italijos imčių, skirtų Europos gyvenimo kokybės tyrimui (EGKT), padidinimą.

Pagal susitarimo memorandumą su Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) EUROFOUND suteikė EU-OSHA naudingų įžvalgų apie tyrimų metodikos ir tyrimų struktūros plėtojimą. EU-OSHA taikė EUROFOUND Europos įmonių tyrimo (EĮT) metodiką savo 2009 m. Europos įmonių apklausoje apie naują ir kylančią riziką (ESENER). Su EĮT ir ESENER dirbančios grupės nuolat palaiko ryšius, siekdamos užtikrinti, kad agentūros dalytųsi patirtimi, įgyta įgyvendinant kiekvieną projektą. 2019 m. EĮT buvo vykdomas bendradarbiaujant su Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP). Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) savo lyčių lygybės indeksui parengti naudoja EDST duomenis. EUROFOUND taip pat padėjo Pagrindinių teisių agentūrai (FRA) rengti apklausą.

Europos Komisija (Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinis direktoratas) remia ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių įtraukimą į EUROFOUND apklausas.

Tarptautinis bendradarbiavimas

EDST klausimynas ir metodika yra įkvėpimo šaltinis kitiems tyrimams pasaulyje: pavyzdžiui, Amerikos darbo sąlygų tyrimui (angl. „American Working Conditions Survey“), Pietų Korėjos darbo sąlygų tyrimui (angl. „South-Korea Working Conditions Survey“) ir 2016 m. Izraelio socialiniam tyrimui (angl. „Israel social survey 2016“). Kai kurios Centrinės Amerikos šalys, taip pat Argentina, Čilė ir Urugvajus, atlikdamos nacionalinius tyrimus, naudoja pritaikytus EDST klausimynus. Keletas EDST klausimų buvo įtraukti į 2016 m. Kinijos miestų darbo tyrimą (angl. „2016 China Urban Labour Survey“).

Tarptautinė darbo organizacija

Siekdamos įveikti patikimų duomenų ir informacijos apie darbo sąlygas besivystančiose ir pereinamojo laikotarpio šalyse trūkumą, EUROFOUND ir Tarptautinė darbo organizacija (TDO) suvienijo jėgas, kad parengtų darbo sąlygų stebėsenos ir analizės visame pasaulyje projektus.

EUROFOUND bendradarbiavo su TDO įgyvendinant novatorišką darbo sąlygų stebėjimo visame pasaulyje projektą, kuriame analizuojami darbo vietų kokybės ir profesinio gyvenimo kokybės pokyčiai Europoje, Azijoje ir Amerikoje.

Abi organizacijos taip pat parengė standartinę Pasaulinių darbo sąlygų tyrimo (angl. „Global Working Conditions survey“ (GWCS)) metodiką, kuria siekiama sukurti nacionalinio lygmens atvirą priemonę, kuri geriausiai atitiktų šalies trišalių subjektų poreikius, o tai yra esminė TDO deramo darbo šalių programų dalis.

Jungtinės Tautos

Jungtinių Tautų vystymo programoje (UNDP) anksčiau buvo naudojamas EUROFOUND Europos gyvenimo kokybės tyrimo (EGKT) klausimynas, pagal kurį buvo rengiami gyvenimo kokybės Kroatijoje ir Šiaurės Makedonijoje tyrimai.

Tarptautinės gairės ir politikos stebėsena

Vykdydamas apklausas EUROFOUND taip pat prisidėjo prie tarptautinių statistikos gairių, skirtų darbo vietų kokybės ir profesinio gyvenimo vertinimui, rengimo. Pavyzdžiui:

EDST taip pat naudojamas darbo vietų kokybės pokyčiams stebėti, pavyzdžiui, Europos Komisijos bendroje vertinimo sistemoje arba EBPO darbe, susijusiame su darbo vietų kokybe. Eurostatas naudoja kai kuriuos EDST klausimus užimtumo kokybei Europoje stebėti.

Tarptautiniu mastu EGKT turi didžiulę reikšmę, nes apima visas ES valstybes nares, viename duomenų rinkinyje pateikiama įvairiapusė informacija ir aprėpia tiek dirbančius, tiek nedirbančius gyventojus. EGKT duomenys yra kelių tarptautinių stebėsenos iniciatyvų dalis:

  • Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) lyčių lygybės indekse naudojami EGKT ir EDST duomenys, apimantys laiko sritį .
  • Vyresnių žmonių aktyvumo indeksas, kurį remia Europos Komisija ir Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisija (UNECE).
  • Socialinės sanglaudos radaras (angl. „Social Cohesion Radar“) (2013 m. ir 2014 m.), kurį parengė Bertelsmanno fondas.

EGKT buvo svarbus tiek mokslinių tyrimų, tiek viešų debatų šaltinis, prisidedantis prie Komisijos darbotvarkės, nesusijusios su BVP, rengimo. Jis taip pat buvo naudojamas rengiant Eurostato gyvenimo kokybės rodiklius.