Eurofound tyrimų kokybės užtikrinimas

Tyrimų kokybės užtikrinimas

Eurofound siekia užtikrinti aukštą tyrimų duomenų kokybę laikydamasis bendrai sutartų metodikos ir procedūrų standartų. Šiuo tikslu tyrimų planui, įgyvendinimui ir kokybės vertinimui taikomi Europos statistikos sistemos (ESS) kokybės kriterijai. Eurofound tyrimams taikomi šie kriterijai:

  • tinkamumo – užtikrinama, kad tyrimai atitiktų dabartinių ir galimų naudotojų poreikius;
  • tikslumo – renkami tokie duomenys, kurių įverčiai būtų kuo panašesni į tikrąsias reikšmes; praktiškai šiuo tikslu kiek įmanoma mažinamos tyrimo klaidos;
  • nevėlavimo ir punktualumo – duomenys platinami kuo greičiau susijusio laikotarpio atžvilgiu ir pagal jų skelbimo tvarkaraštį;
  • prieinamumo ir aiškumo – naudotojams suteikiama galimybė lengvai susipažinti su duomenimis ir teikiama papildoma informacija, kurios reikia norint aiškinti išvadas;
  • nuoseklumo ir palyginamumo – duomenys tikrinami lyginant su kitais susijusiais kitų šaltinių duomenimis ir nustatoma, ar skirtumus galima pagrįsti tikrųjų reikšmių skirtumais; užtikrinamas geografinių sričių ir skirtingų laikotarpių duomenų palyginamumas.

Siekiama nuolat gerinti tyrimų kokybę ir sąnaudų veiksmingumą. Kokybės kriterijai ir veiksmai, kurių būtina imtis siekiant juos įvykdyti, nustatyti konkursų specifikacijose ir išsamiame tyrimo proceso plane. Taikomos visų pasirengimo tyrimui, faktinės medžiagos rinkimo, duomenų tvarkymo aspektų patikros ir išsamios šių kokybės kriterijų vykdymo dokumentacijos rinkimo procedūros.

Reguliariai stebimas tyrimų poveikis politikos formavimui ir duomenų naudojimas atliekant mokslinius tyrimus. Renkama informacija, kaip tyrimai atitinka naudotojų poreikius. Be to, užsakomi ir skelbiami išorės duomenų ir tyrimų procesų kokybės vertinimai.