2009 m. Europos įmonių tyrimo (EĮT) metodika

2009 m. EĮT yra antrasis Eurofound atliktas plataus masto organizacijų tyrimas po 2004–2005 m. 21 ES šalyje atlikto Europos darbo laiko bei darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros tyrimo (EDLT).

Tikslai

Šio tyrimo tikslai buvo šie:

  • suderintai nustatyti, įvertinti ir kiekybiškai išreikšti Europos įmonių politikos ir praktikos informaciją;
  • išanalizuoti įmonių praktikos ir jos poveikio ryšius bei praktiką įmonių lygmens struktūros požiūriu ypatingą dėmesį skiriant socialiniam dialogui;
  • stebėti tendencijas;
  • prisidėti prie Lisabonos strategijos įmonių politikos ir praktikos klausimu, atsižvelgiant į šios politikos ir praktikos poveikį darbo vietų kokybei ir įmonių socialinio dialogo raidai; šis tyrimas turėtų padėti šiais klausimais parengti Europos visuomenei skirtus vienodus rodiklius.

Planas ir metodika

2009 m. EĮT atliktas 30 šalių: 27 ES valstybėse narėse, Kroatijoje, Turkijoje ir Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (BJRM). Šį tyrimą pavesta atlikti Miunchene (Vokietija) įsikūrusiam institutui TNS Infratest Sozialforschung bendradarbiaujant su ekspertų grupe ir nacionaliniais faktinės medžiagos rinkimo institutais.

Tyrimas įgyvendintas atliekant pokalbius telefonu pagal kompiuterio programą (angl. computer assisted telephone interviews, CATI). Kiekvienoje šalyje atsitiktine tvarka atrinktos apklaustinos įmonės, kuriose dirba dešimt arba daugiau darbuotojų.

Kiekvienoje įmonėje apklaustas vadovybės atstovas ir, jei įmanoma, darbuotojų atstovai. Pokalbiai su vadovybės atstovais truko maždaug 20 min., o su darbuotojų atstovais – 15 min. Galite peržiūrėti klausimynus.

Tyrimas neapėmė žemės ūkio ir žuvininkystės sektoriaus, privačių namų ūkių ir neteritorinių organizacijų. Į tyrimo imtį įtraukta viešoji administracija.

2009 m. pabaigoje tyrimas buvo ribotą laiką pratęstas siekiant surinkti papildomos informacijos apie privačiojo sektoriaus įmonių finansinės veiklos rezultatus. Jis apėmė penkių šalių – Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės – įmones, kuriose taikomos skirtingos gerovės kūrimo sistemos.

Kokybės užtikrinimas

Per daugelį metų Eurofound įgijo daug praktinės tyrimų patirties ir parengė geriausią kokybės užtikrinimo praktiką. 2009 m. EĮT kokybės užtikrinimo sistemą sudarė keturi pagrindiniai ramsčiai:

  • planavimas – sistemingas viso mokslinio tyrimo proceso planavimas ir geografinis išdėstymas;
  • konsultavimasis – konsultacijos su ekspertais, suinteresuotaisiais subjektais ir tyrimo naudotojais rengiant klausimyną, pagrindines tyrimo koncepcijas ir metodinę strategiją;
  • skaidrumas – skaidrus visas mokslinio tyrimo vidaus ir išorės procesas;
  • dokumentavimas – visų projekto veiksmų, sprendimų arba įvykių dokumentavimas užtikrinant lengvą kiekvieno veiksmo atsekamumą.

Siekiant užtikrinti tyrimo kokybę ir laikantis Eurofound praktikos manoma, kad į trišalį patariamąjį 2009 m. EĮT komitetą labai svarbu nuo pat pradžių įtraukti tyrimo ekspertus ir naudotojus, pvz., suinteresuotuosius Eurofound subjektus, kuriems atstovauja valdybos nariai.

Ataskaitoje 2-ojo Europos įmonių tyrimo kokybės vertinimas vertinama tyrimo kokybė visais etapais: nuo imties plano iki duomenų platinimo.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Camilla Galli da Bino; tel. 00 353 1 2043125, el. paštas gdb@eurofound.europa.eu.