2016 m. Europos gyvenimo kokybės tyrimas

2016 m. Europos gyvenimo kokybės tyrimas

Peržiūrėkite 2016 m. Europos gyvenimo kokybės tyrimo pagrindines išvadas ir bendruosius rezultatus Interaktyvioje pateiktyje.

EUROFOUND Europos gyvenimo kokybės tyrime (EGKT) apžvelgiamos gyvenimo sąlygos ir žmonių socialinė padėtis, taip pat nagrinėjami Europos piliečių gyvenimui aktualūs klausimai. Savo ketvirtąjį tyrimą (nuo 2003 m.) EUROFOUND vykdė nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki 2017 m. kovo mėn. Per 2016 m. EGKT apklausta beveik 37 000 žmonių 33 šalyse, įskaitant 28 ES valstybes nares ir 5 šalis kandidates (Albaniją, buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Juodkalniją, Serbiją ir Turkiją). Tyrimo rezultatuose pateikiama išsami informacija įvairiais klausimais trijose pagrindinėse srityse:

 • gyvenimo kokybės: subjektyvi gerovė, optimizmas, sveikata, gyvenimo lygis ir nepritekliaus aspektai, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra;
 • visuomenės kokybės: socialinis nesaugumas, socialinės atskirties ir visuomeninės įtampos suvokimas, pasitikėjimas žmonėmis ir institucijomis, dalyvavimas ir bendruomenių aktyvumas, taip pat dalyvavimas mokymo arba ilgalaikio mokymosi procese;
 • viešųjų paslaugų kokybės: sveikatos priežiūra, ilgalaikė priežiūra, vaikų priežiūra ir kitos viešosios paslaugos.

Pagrindinės išvados

Duomenų analizės priemonė

Vizualizuokite, nagrinėkite ir lyginkite ES ir šalių gyvenimo kokybės, visuomenės kokybės ir viešųjų paslaugų kokybės duomenis pasinaudodami mūsų interaktyvia duomenų analizės priemone.

Apskritai iš 2016 m. EGKT rezultatų matyti bendra pažanga trijose pagrindinėse apžvelgtose srityse: gyvenimo kokybės, visuomenės ir viešųjų paslaugų kokybės. Vis dėlto pažanga matoma ne visose šalyse ir ne visose visuomenės grupėse.

Padaryta bendra pažanga gyvenimo kokybės srityje; kai kuriais aspektais padėtis sugrįžo į tą lygį, kuris buvo iki krizės. Pavyzdžiui, palyginti su ankstesniais tyrimais, išaugo optimizmo lygis, padidėjo pasitenkinimas gyvenimo lygiu, o pasitenkinimas gyvenimu ir laimingumo lygis išliko stabilus. Pasitenkinimas gyvenimo lygiu valstybėse narėse supanašėjo, pagerėjo bendra subjektyvi sveikatos kokybė, o materialinių sunkumų sumažėjo (daugiau žmonių sugeba sudurti galą su galu). Vis dėlto profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra sutriko. Dviejuose trečdaliuose šalių didelį susirūpinimą kelia nepakankamos pajamos senatvėje.

Sprendžiant iš rezultatų, apskritai visuomenės rodiklių kokybė nuo 2011 m. išaugo. Labiau pasitikima nacionalinėmis institucijomis, aktyviau įsitraukiama į visuomeninių organizacijų veiklą ir jose dalyvaujama, išaugo 18–24 amžiaus žmonių pasitikėjimas, sumažėjo socialinės atskirties pojūtis, taip pat rečiau juntama įtampa tarp turtingų ir nepasiturinčių, tarp vadovų ir darbuotojų, tarp senų ir jaunų žmonių, taip pat tarp moterų ir vyrų. Tačiau šiek tiek padidėjo įtampa tarp religinių ir etninių grupių ir kiek mažiau – įtampa dėl seksualinės orientacijos.

Sprendžiant iš gautų duomenų, viešųjų paslaugų kokybė vertinama geriau nei ankstesniame tyrime. Išaugo pasitenkinimas keliomis pagrindinėmis viešosiomis paslaugomis, pvz., sveikatos priežiūra ir viešuoju transportu. Pagerėjo vaikų priežiūros vertinimas keliose šalyse, kuriose anksčiau jis buvo žemas. Kai kuriose šalyse susiduriama su nauja problema – kaip pasinaudoti perdirbimo infrastruktūra, o kai kurių šalių kaimo vietovėse problemų kyla dėl ribotų galimybių naudotis bankų paslaugomis. Tačiau viešųjų paslaugų kokybė valstybėse narėse vis dar labai skiriasi.

Įvadinė informacija

Šiame kas ketverius ar penkerius metus rengiamame išskirtiniame visos Europos tyrime nagrinėjamos tiek objektyvios piliečių gyvenimo aplinkybės, tiek tai, ką jie galvoja apie tas aplinkybes ir apskritai apie savo gyvenimą; taip siekiama sukurti išsamų duomenų apie Europos žmonių gyvenimo kokybę šaltinį. Tyrime pateikiami duomenys tokiais klausimais, kurių nenagrinėja bendroji statistika, kaip antai visuomenės kokybės suvokimas, pasitikėjimas institucijomis ir socialinė įtampa. Jame apžvelgiami įvairūs klausimai, kaip antai, būstas, nepriteklius, šeima, sveikata ir gerovė. Be to, tyrime nagrinėjami subjektyvūs klausimai, kaip antai, žmonių laimingumo lygis, pasitenkinimas gyvenimu ir jų aktyvumas visuomenės gyvenime.

 • 2003 m. EGKT Dalyvavo 28 šalys: 25 ES valstybės narės ir 3 šalys kandidatės (Bulgarija, Rumunija ir Turkija)
 • 2007 m. EGKT Dalyvavo 31 šalis: 27 ES valstybės narės, Norvegija ir šalys kandidatės (Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Turkija)
 • 2011 m. EGKT Dalyvavo 34 šalys: 27 ES valstybės narės ir 7 šalys kandidatės arba šalys, kurios rengėsi narystei (Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Kosovas, Juodkalnija, Serbija ir Turkija)
 • Naujasis 2016 m EGKT Dalyvavo 33 šalys: 28 ES valstybė narės ir 5 šalys kandidatės (Albanija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Turkija).

Metodika

EGKT yra privačiuose būstuose gyvenančių įvairių visuomenės grupių suaugusių gyventojų (18+) apklausa, pagrįsta statistine imtimi. Atsižvelgiant į šalies dydį ir nacionalines procedūras, 2016 m. imtį šalyje sudarė nuo 1 000 iki 2 000 žmonių.

EUROFOUND tyrimo partneris „Kantar Public“ žmonių namuose rengė asmeninius pokalbius, taikydamas kompiuterizuoto asmeninių pokalbių rengimo metodiką, ir uždavė išsamaus klausimų sąrašo klausimus apie žmonių gyvenimo kokybę. (Buvo užtikrintas visiškas visos surinktos informacijos konfidencialumas ir kiekvieno apklausto asmens anonimiškumas). 2016 m. EGKT klausimyne daug dėmesio buvo skirta viešosioms paslaugoms: sveikatos priežiūrai, ilgalaikei priežiūrai, vaikų priežiūrai ir mokykloms; taip pat buvo vertinami skirtingi kokybės aspektai, kaip antai, vienoda prieiga, infrastruktūra, personalas ir piliečiams prieinama informacija. Išsami informacija apie tyrimo metodiką skelbiama internete.

Papildoma informacija

 • Netrukus – bus paskelbtas dokumentas „2016 m. Europos gyvenimo kokybės tyrimas. Apžvalginė ataskaita“
 • 2018 m. vasario mėn. – Briuselyje įvyks diskusija apie Europos gyvenimo kokybės tyrimą
 • Ketvirtojo EGKT mikroduomenys bus paskelbti 2018 m. kovo mėn.

EUROFOUND tyrimo duomenų antrinės analizės temos:

 • pasitikėjimas Europos institucijomis XXI amžiuje;
 • socialinė sanglauda ir gerovė Europoje;
 • kartų skirtumai;
 • viešųjų paslaugų kokybė.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Europos gyvenimo kokybės tyrimą, susisiekite su Tadu Leončiku.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Komentuoti