Pokyčių poveikio numatymas ir valdymas

10 Lapkritis 2021

Pokyčių poveikio numatymas ir valdymas – viena iš šešių pagrindinių EUROFOUND darbo programos veiklos sričių 2021–2024 m. laikRead more

Pokyčių poveikio numatymas ir valdymas – viena iš šešių pagrindinių EUROFOUND darbo programos veiklos sričių 2021–2024 m. laikotarpiu. EUROFOUND pateiks ES ekonomiką ir darbo rinkas veikiančių struktūrinių pokyčių, kuriuos daugiausia skatina skaitmeninimas ir perėjimas prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos , bet kartu ir COVID-19 krizė, įrodymų. Tyrimo tikslas – padėti politikos formuotojams numatyti ir paruošti Europos darbo rinkas ir darbo vietas šiems pokyčiams.

Nuo 2021 m. EUROFOUND pateiks savo įžvalgas apie šių didžiųjų tendencijų poveikį gyvenimo ir darbo sąlygoms ES. Skaitmeninimo srityje tyrime daug dėmesio bus skiriama poveikiui užimtumui ir darbo sąlygoms, taip pat darbo rinkai. Kitos sritys apima socialinį dialogą ir jo reikšmę formuojant struktūrinius pokyčius, reguliavimo sistemas, socialinę apsaugą ir dirbtinį intelektą (DI). Remiantis ankstesniais darbo skaitmeninėse platformose tyrimais 2021–2024 m. laikotarpiu suteikiama galimybė daug dėmesio skirti veiklos planavimui ir politikos iniciatyvų veiksmingumo vertinimui sprendžiant nustatytus su darbu skaitmeninėse platformose susijusius sunkumus.

EUROFOUND taip pat sieks remti ES perėjimą prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos, įskaitant žiedinę ekonomiką ir ES ekonomikos gaivinimo priemonę „Next Generation EU“, nagrinėjant socialinius ir ekonominius padarinius. Jie apima pokyčius užimtumo srityje ir keičiamas darbo vietas bei darbo sąlygas, taip pat kovos su klimato kaita politikos paskirstymo poveikį. Dalis šio darbo bus paremta EUROFOUND bandomojo projekto „Gamybos ateitis“ (angl. FOME) rezultatais.

Siekdamas šį darbą tęsti 2021–2024 m. EUROFOUND bendradarbiaus su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis ir ES agentūromis, pavyzdžiui, Europos aplinkos agentūra (EAA), kovos su klimato kaita politikos socialinio poveikio srityje. Be to, bus glaudžiau bendradarbiaujama su kitais mokslinius tyrimus atliekančiais subjektais skaitmeninimo srityje: Jungtiniu tyrimų centru (JRC), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA). Kintančios darbo rinkos klausimu taip pat numatoma toliau stiprinti partnerystę su Tarptautine darbo organizacija (TDO).

„ES ekonomikai ir darbo rinkoms būdingas didžiųjų tendencijų poveikis, visų pirma skaitmeninimas ir perėjimas prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos. Svarbu išnagrinėti, kaip būtent toks perėjimas veikia, kas keičiasi ir kaip tai veikia ne tik įmones, bet ir darbo jėgą ir visuomenę.“

Irene Mandl, Užimtumo skyriaus vadovė

Read less

Naujausi pakeitimai

Exploring the social challenges of low carbon energy policies in Europe

This briefing is co-produced by the European Environment Agency (EEA) and Eurofound. It is based on the results of two...

Darbo vietos skaitmenizacija

Transformatyvių skaitmeninės revoliucijos galimybių tyrimuose linkstama prie kiekybinio požiūrio, siekiant stebėti...

Klimato politikos paskirstymo poveikis Europoje

Įgyvendindama Europos žaliąjį kursą ES imasi politikos ir priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią klimato kaitai ir...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pokyčių poveikio numatymas ir valdymas

Prenumeruoti

Suinteresuotųjų šalių prioritetų įgyvendinimas

Top

EUROFOUND tyrimų tikslas – remti politikos priemones, skirtas pereiti prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos ir skaitmeninio amžiaus po COVID-19 pandemijos, taip pat padėti suprasti šių pokyčių poveikį ES ir nacionaliniu lygRead more

EUROFOUND tyrimų tikslas – remti politikos priemones, skirtas pereiti prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos ir skaitmeninio amžiaus po COVID-19 pandemijos, taip pat padėti suprasti šių pokyčių poveikį ES ir nacionaliniu lygmeniu. Pavyzdžiui, šių pokyčių veiksnių poveikio darbo vietos lygiu tyrimai suteiks įžvalgų apie tai, kaip geriausia remti darbdavius ir darbuotojus, kad jie galėtų pasinaudoti galimybėmis ir sumažinti su šiais pokyčiais susijusius sunkumus. EUROFOUND tyrimais taip pat siekiama remti įmonių pastangas prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios pasaulio ekonomikos. Be to, kovos su klimato kaita politikos paskirstymo poveikio ir priemonių nagrinėjimas siekiant užtikrinti socialinį teisingumą suteiks žinių, kurios padės įgyvendinti Teisingos pertvarkos fondą. Vykdant reformų ir naujausios finansinės paramos stebėseną taip pat atsiras galimybių keistis politikos metodais ir įgyta patirtimi.

Agentūros darbo planas yra suderintas su Europos Komisijos 2021–2024 m. politikos gairėmis – taip tiesiogiai atsižvelgiama į daugelį pagrindinių politikos sričių, skirtų kurti socialiniu požiūriu stiprią Europą. Tiksliau, tyrimais bus remiami šie Komisijos prioritetai:

Read less

Pagrindiniai politikos siekiai

Top

Pagrindiniais EUROFOUND tyrimų rezultatais politikos formuotojai vadovaujasi spręsdami tam tikrus svarbius šios srities klausimus.

Read more

Pagrindiniais EUROFOUND tyrimų rezultatais politikos formuotojai vadovaujasi spręsdami tam tikrus svarbius šios srities klausimus.

  • Labai svarbu remti darbdavius ir darbuotojus dvejopos pertvarkos metu pereinant prie skaitmeninio amžiaus ir anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos. Be šių struktūrinių pokyčių Europos ekonomikai ir darbo rinkai didžiulių sunkumų kelia dabartinė COVID-19 pandemija.
  • Europos darbo rinkose daugėja naujų užimtumo formų, pavyzdžiui, darbas skaitmeninėse platformose ir IRT pagrįstas mobilus darbas. Darbo rinkose naudojamos IRT ir joms būdingi nauji darbdavių ir darbuotojų darbo santykių tipai, kurie keičia darbo organizavimą ir darbo modelius. Tai atvers naujų galimybių ir kels tam tikrų pavojų ES darbo rinkose, kurios pereina prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos ir skaitmeninės transformacijos, atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją.
  • Skaitmeninės technologijos transformuoja darbą ir darbo vietas bei skatina darbo rinkų pokyčius, pavyzdžiui, restruktūrizavimą ir darbo vietų sumažėjimą, bet taip pat naujų profesinių profilių kūrimąsi. Dėl gamybos ir paslaugų teikimo skaitmeninimo pritaikomas darbo užduočių pobūdis. To rezultatas yra įvairių įgūdžių poreikis.
  • Bus svarbu ištirti bendrą skaitmeninimo ir perėjimo prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos poveikį po COVID-19 pandemijos ir tai, kaip jie vienas kitą papildo arba kaip vieno iš jų teikiama nauda gali atsverti neigiamą kito poveikį.
  • Technologijomis grindžiamas potencialas rengti, rinkti ir naudoti didelius kiekius duomenų gali padidinti Europos įmonių ir darbo vietų kokybės konkurencingumą. Tačiau bus itin svarbu užtikrinti, kad būtų išaiškinti, tinkamai reglamentuojami ir įgyvendinami duomenų nuosavybės ir duomenų apsaugos klausimai, siekiant išvengti netinkamo duomenų panaudojimo ir neetiško elgesio.
Read less

Šiuo metu vykdomi tyrimai

Top

2021 m. EUROFOUND tirs, kokio masto laikinus ir, priešingai, tvaresnius pokyčius lėmė COVID-19 krizė, kokia yra socialinio dialogo svarba formuojant struktūrinius ir su krize susijusius pokyčius, taip pat sieks nustatyti, koks jos poveikis, pavyzdžiui, užimtumui, profesiniams profiliams, užduotims ir įgūdžių reikalavimams.

Remiantis ankstesniu EUROFOUND su skaitmeniniu amžiumi susijusiu darbu bus tęsiami tyrimai siekiant išsiaiškinti, koks yra skaitmeninimo poveikis užimtumo lygiui, darbo sąlygoms ir darbo santykiams. Tiksliau, EUROFOUND sukurs savo pavyzdinį šaltinį internete apie skaitmeninimą , kuriame bus nagrinėjamos pagrindinės su skaitmeninimu Europoje susijusios tendencijos ir politikos pokyčiai, taip pat automatizavimo, skaitmeninimo ir platformų ekonomikos plėtojimas ir jų poveikis darbui ir užimtumui.

Be to, EUROFOUND toliau tęs savo tyrimus, susijusius su skaitmeninimo poveikiu profesiniam gyvenimui. Specialus dėmesys bus skiriamas skaitmeninimo naudojimo poveikiui užimtumui ir darbo sąlygoms įmonių lygmeniu (įskaitant socialinę apsaugą). Taip pat bus nagrinėjami su automatizavimu ir skaitmeninimu susiję etikos klausimai (pavyzdžiui, robotizacija, dėvimieji prietaisai, DI ir didieji duomenys darbo vietoje). Kalbant apie darbą skaitmeninėse platformose bus atliktas atrinktų naujų iniciatyvų, kuriomis, pavyzdžiui, sprendžiami skaitmeninių platformų darbuotojų atstovavimo, derybų dėl darbo sąlygų, draudimo teikimo ir socialinės apsaugos ar mokesčių sistemos klausimai, įvertinimas. Be to, pasitelkiant EUROFOUND žiniatinklio platformą bus tęsiama platformų ekonomikos pokyčių stebėsena.

Savo tyrime apie perėjimo prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos poveikį pagal 2020 m. ad hoc prašymą EUROFOUND nagrinėja tokio perėjimo pasiskirstymo poveikį. Be to, dėl šio perėjimo poveikio darbui ir užimtumui EUROFOUND atliks literatūros apžvalgą ir taip surinks turimą informaciją siekiant suprasti dabartinę padėtį. Vertinant perėjimo prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos poveikį visuomenei ir piliečiams bus nagrinėjama, kurioms visuomenės grupėms ir regionams kyla didžiausia neigiamo poveikio rizika. EUROFOUND rinks įrodymus apie tai, kaip šis klausimas sprendžiamas valstybių narių lygmeniu. Remiantis rezultatais, toliau bus vykdomas perėjimo prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos socialinio ir ekonominio poveikio projektas.

Sujungus anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos ir skaitmeninio amžiaus pertvarkas į dvejopą pertvarką Europos restruktūrizavimo stebėsenos įvykių duomenų bazė bus pritaikyta taip, kad bus galima nustatyti su skaitmeninimu ir perėjimu prie anglies dioksido neišskiriančios ekonomikos susijusius didelio masto restruktūrizavimo atvejus, o paramos priemonės ir teisinių duomenų bazės bus plečiamos taip, kad nacionalinio lygmens politinės pagalbos priemonės apimtų šiuos pokyčių veiksnius.

Tolesniuose skirsniuose galima susipažinti su šia tema parengtais leidiniais, duomenimis ir vykdomu darbu.

Read less
  • Publications (150)
  • Data
  • Ongoing work (6)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

  • Coverage of cases of transnational restructuring, relevant to current debates 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Pokyčių poveikio numatymas ir valdymas

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.