Darbo santykiai ir socialinis dialogas

2 Gruodis 2021

Darbo santykiai ir socialinis dialogas yra viena iš šešių pagrindinių EUROFOUND 2021–2024 m. darbo programoje numatytų veiklų. EUROFOUND tęs veiklą kaip ES lygmens ekspertinis centras darbo santykių sistemų ir socialinio dialogo raidos stebėjimo ir analizės srityje.Read more

Darbo santykiai ir socialinis dialogas yra viena iš šešių pagrindinių EUROFOUND 2021–2024 m. darbo programoje numatytų veiklų. EUROFOUND tęs veiklą kaip ES lygmens ekspertinis centras darbo santykių sistemų ir socialinio dialogo raidos stebėjimo ir analizės srityje. EUROFOUND ir toliau rems administracijos ir darbuotojų dialogą, atsižvelgdamas į COVID-19 poveikį ir remdamasis EUROFOUND nacionalinio lygmens korespondentų tinklo sukauptomis žiniomis.

Per ateinančius ketverius metus EUROFOUND pateiks svarbių įžvalgų, susijusių su iššūkiais ES darbo santykių ir socialinio dialogo srityse bei šių sričių ateities perspektyvomis. Sukaupęs ilgametę praktinę patirtį šioje srityje, EUROFOUND nagrinėja pagrindinius pokyčius, kurie daro poveikį darbo santykių dalyviams, procesams ir pagrindiniams rezultatams. Jis lygina nacionalines darbo santykių sistemas, įskaitant nacionaliniu lygmeniu vykstantį socialinį dialogą ir kolektyvines derybas . Remdamasis savo 2020 m. sukurtos „COVID-19 EU PolicyWatch“ duomenų bazės informacija, EUROFOUND stebės vyriausybių, socialinių partnerių ir kitų dalyvių vykdomas politikos iniciatyvas, kuriomis siekiama sušvelninti socialines ir ekonomines krizės pasekmes bei remti atsigavimo pastangas. Bus toliau rengiamos EUROFOUND reguliariai teikiamos ataskaitos apie pokyčius atlyginimo nustatymo , minimalaus darbo užmokesčio ir darbo laiko ;srityje, taip pat apie profesinio gyvenimo rezultatus.

EUROFOUND praktinė patirtis padeda socialiniams partneriams didinti pajėgumus, siekiant veiksmingo socialinio dialogo, taip pat agentūra skatina Europos socialinio dialogo vystymą, vertindama socialinių partnerių organizacijų atstovavimą skirtinguose sektoriuose, taip siekdama įvertinti jų tinkamumą dalyvauti socialinio dialogo komitetuose.

„Esame čia tam, kad remtume administracijos ir darbuotojų dialogą. Ir manau, kad duomenys, kuriuos kartu surenkame, ir tyrimai, kuriuos vykdome , yra svarbūs, jei jie padeda geriau dirbti patiems darbo santykių dalyviams... Tvirtas socialinis dialogas yra vadinamosios socialinės rinkos ekonomikos, kurios siekia Europos Sąjunga, dalis.“

David Foden, darbo santykių konsultantas

 

Read less

Naujausi pakeitimai

Representativeness of the European social partner organisations: Live performance sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Representativeness of the European social partner organisations: Audiovisual sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Working time in 2019–2020

The most relevant changes in working time regulation in Europe in 2019 and 2020 addressed challenges arising as a...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Darbo santykiai ir socialinis dialogas

Prenumeruoti

Suinteresuotųjų subjektų prioritetų įgyvendinimas

Top

EUROFOUND vykdomais tyrimais siekiama įvairiais lygmenimis padėti Europos institucijoms, nacionalinėms valdžios institucijoms ir socialiniams partneriams spręsti ES ir nacionaliniu lygmeniu kylančius iššūkius politikos kūrimo, socialinio dialogo, kolektyvinių derybų ir darbo santykiųRead more

EUROFOUND vykdomais tyrimais siekiama įvairiais lygmenimis padėti Europos institucijoms, nacionalinėms valdžios institucijoms ir socialiniams partneriams spręsti ES ir nacionaliniu lygmeniu kylančius iššūkius politikos kūrimo, socialinio dialogo, kolektyvinių derybų ir darbo santykių reglamentavimo srityse.

Agentūros darbo programa yra suderinta su Europos Komisijos politinėmis gairėmis ateinantiems ketveriems metams – taip tiesiogiai atsižvelgiama į pagrindines politikos sritis, kuriomis siekiama sukurti stipresnę socialinę Europą. Pirmiausia EUROFOUND rems Europos socialinių teisių ramsčiui priskirtas iniciatyvas , susijusias su socialiniu dialogu ir darbuotojų įtraukimu, ypač po COVID-19 pandemijos. Bus pateiktos konkrečios išvados, siekiant informuoti Europos politikos diskusijų dalyvius apie minimalų darbo užmokestį ir darbo užmokesčio skaidrumą bei darbo laiką. Konsultuodamasis su Europos Komisija, EUROFOUND ir toliau tikslingai dirbs Europos socialinio dialogo srityje, vykdydamas tyrimus dėl atstovavimo atrinktuose sektoriuose.

Read less

Pagrindinės politikos gairės

Top

Vadovaudamiesi pagrindinėmis EUROFOUND tyrimų išvadomis politikos formuotojai sprendžia kai kurias esmines problemas šioje srityje.

Read more

Vadovaudamiesi pagrindinėmis EUROFOUND tyrimų išvadomis politikos formuotojai sprendžia kai kurias esmines problemas šioje srityje.

 • Socialiniai partneriai per kolektyvines derybas atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant sąžiningą elgesį su Europos darbuotojais ir stabilią bei patikimą sistemą darbdaviams.
 • Veiksmingomis kolektyvinėmis derybomis užtikrinama, kad įmonių konkurencija skatintų veiklos našumą, o ne dirbančiųjų išnaudojimą įvedant bendras darbo užmokesčio ir darbo sąlygų taisykles.
 • Darbo santykių sistemoms vis didesnę grėsmę kelia visuomenės, darbo rinkų ir darbo organizavimo pokyčiai. Dėl to kilo su valstybių narių darbo santykių sistemų pagrindinių dalyvių pajėgumu susijusių iššūkių.
 • Kalbant apie atlyginimą, tyrimo rezultatai parodė, kad septyni iš dešimties darbuotojų, gaunančių minimalųjį darbo užmokestį, vos suduria galą su galu, palyginti su mažiau nei penkiais iš dešimties kitų darbuotojų; tačiau šie skaičiai įvairiose šalyse labai skiriasi. Esant pandeminei situacijai, minimalusis darbo užmokestis gali būti viena iš politikos priemonių, kuriomis siekiama stabilizuoti pajamas ir atitinkamai paklausą, kad būtų išvengta padėties blogėjimo, galinčio lemti ekonomikos nuosmukį arba kainų smukdymą.
 • Europos socialinio dialogo veiksmingumas turi būti skatinamas stiprinant nacionalinio lygmens ryšius, siekiant, kad ES darbotvarkė išliktų aktuali, o ES autonominiai susitarimai būtų tikslingai įgyvendinami nacionaliniu lygmeniu.
 • Nors buvo pasiūlytos kelios bendros su Europos socialiniu dialogu susijusios iniciatyvos, buvo sudaryta nedaug sutarčių. Kai kuriuose sektoriuose reiškiamas susirūpinimas dėl atmestų socialinių partnerių siūlymų įgyvendinti susitarimus pasitelkiant Europos teisės aktus, taip pat dėl nepakankamų ES ir nacionalinio lygmenų ryšių, kuriuos reikia gerinti.
 • Mažėjantis profesinių sąjungų skaičius kelia nerimą daugelyje valstybių narių. Mažiau nei vienoje iš trijų (29 proc.) ES esančių darboviečių (turinčių 10 ar daugiau darbuotojų) veikia tam tikri darbuotojų atstovavimo organai. Teisiniai reikalavimai yra esminė atstovavimo didinimo priemonė.
 • Kolektyvinės derybos išlieka ES darbo santykių sistemų pagrindas. Politikos formuotojai turėtų pasinaudoti COVID-19 krizės padėtimi, siekdami parengti naujas iniciatyvas, kuriomis būtų skatinamos, stiprinamos ir remiamos kolektyvinės derybos.
 • Be socialinių partnerių pastangų, siekiant veiksmingo socialinio dialogo ir tinkamų darbo santykių, taip pat reikia viešųjų lėšų ir valdžios institucijų paramos. Politikos formuotojai turėtų pasidomėti naujomis žinių perdavimo, išteklių teikimo arba bendradarbiavimo su ES ir nacionalinio lygmenų socialiniais partneriais formomis.
 • Siekiant užtikrinti įtraukų ir tvarų vystymąsi ir socialinę pažangą ES, ypač svarbu apsaugoti ir skatinti sąžiningus, tinkamus ir darnius darbo santykius. COVID-19 pandemijai atslūgus, tai taps svarbia politikos formuotojų kryptimi, siekiant socialinių ir ekonominių ES aspektų integravimo, kaip numatyta Europos socialinių teisių ramstyje.
Read less

Esami ir vykdomi tyrimai

Top

2021 m. EUROFOUND ir toliau teiks nacionalines ataskaitas apie darbo santykių, socialinio dialogo ir profesinio gyvenimo reglamentavimą ir rezultatus, įskaitant reguliarius atstovavimo įvairiuose ekonominės veiklos sektoriuose tyrimuRead more

2021 m. EUROFOUND ir toliau teiks nacionalines ataskaitas apie darbo santykių, socialinio dialogo ir profesinio gyvenimo reglamentavimą ir rezultatus, įskaitant reguliarius atstovavimo įvairiuose ekonominės veiklos sektoriuose tyrimus. Kasmetinės minimalaus atlyginimo ir darbo laiko apžvalgos bus užbaigtos 2021 m. Tyrimuose taip pat bus nagrinėjami pokyčiai kolektyvinėse derybose, įvykę po COVID-19 pandemijos sukeltos sveikatos, socialinės ir ekonomikos krizės. EUROFOUND korespondentų tinklo surinktais duomenimis bus taip pat prisidedama prie naujausios informacijos apie profesinį gyvenimą pavienėse šalyse ir užmokesčių, darbo laiko ir kolektyvinių ginčių duomenų bazės.

Tęsdamas bandomąjį projektą dėl darbuotojų interesų gynimo veiksmų stebėjimo, EUROFOUND surinks duomenis ir pateiks išvadas apie darbo ginčus. Ir toliau bus vykdomas Europos darbo santykių žodyno atnaujinimas. Vykdant tyrimus, taip pat bus skiriamas dėmesys nacionalinių socialinių partnerių vaidmeniui Europos semestro procese.

Į EUROFOUND veiklą, susijusią su pokyčių poveikiu ir socialine sanglauda ir konvergencija, taip pat įtraukta darbo santykių ir socialinio dialogo analizė. Dabar vykdomi duomenų bazės „COVID-19 EU PolicyWatch“ atnaujinimai taip pat bus naudojami kaip šaltinis vykdant tolesnius tyrimus ir kitas veiklas.

Tolesniuose skirsniuose galima susipažinti su šia tema parengtais leidiniais, duomenimis ir vykdoma veikla.

Read less
 • Leidiniai (2348)
 • Duomenys
 • Vykdomas darbas (16)

Eurofound publications come in a variety of formats, including reports, policy briefs, blogs, articles and presentations.

Duomenys

Data related to this topic are linked below.

Vykdomas darbas

Šioje srityje tęsiami tyrimai įvairiomis temomis, kurios nurodytos toliau, pateikiant būsimų antraščių nuorodas.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Darbo santykiai ir socialinis dialogas

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.