Inovacijos ir darbo vietų kūrimas įmonėse

13 December 2019

Norint kurti daugiau naujų ir išsaugoti daugiau esamų darbo vietų, būtina atsižvelgti į išorės veiksnius, taip pat užtikrinti įmonių augimą ir inovacijas siekiant didinti konkurencingumą. Inovacijos – produktų, procesų ir kitų verslo procesų aspektų pokyčiai – gali padėti įmonėms prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių, kurti pridėtinę vertę, tapti konkurencingesnėms ir atitinkamai didinti savo darbo vietų kūrimo potencialą. Be to, žmogiškieji ištekliai ir darbo organizavimo praktika padeda kurti inovacijoms tinkamą darbo aplinką, nes joje skatinami įgūdžiai, bendradarbiavimas, kokybė, novatoriškas elgesys, darbuotojų dalyvavimas problemų sprendimo procese ir galimybė naudotis išorės idėjomis.

Politikos formuotojams būtina gauti žinių apie tai, kokios įmonių inovacijos padeda siekti produktyvumo ir įmonių efektyvumo, kokia parama inovacijoms yra veiksminga, kaip skatinti darbo vietų kūrimą, taip pat kokie veiksniai padeda, o kokie trukdo kurti darbo vietas tam tikrose organizacijose.

Atsižvelgiant į lėtą ekonomikos atsigavimą po radikaliausio Europos ekonomikos restruktūrizavimo proceso per keletą dešimtmečių, vienas iš svarbiausių Europos Komisijai kylančių politikos iššūkių yra užtikrinti darbo vietų kūrimu pagrįstą augimą. Poreikis skatinti investicijas, kad būtų kuriamos darbo vietos, yra vienas iš svarbiausių prioritetų, remiamų įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ iniciatyvą „Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkė“ ir Europos semestro procesą. 2014 m. lapkričio mėn. priimtame Europos investicijų plane visų pirma numatyta telkti finansus, remti investicijas į realiąją ekonomiką ir kurti investicijoms palankią aplinką.

Eurofound veikla

Eurofound tyrimai šioje srityje suteikia vertingų įžvalgų svarbiausiais klausimais:

Svarbiausias indėlis

Remdamasis ankstesne savo veikla ir 2013 m. surengto trečiojo Europos įmonių tyrimo  (EĮT) duomenimis, Eurofound išnagrinėjo įmonių vidaus veiksnius ir praktiką, taip pat išorės veiksnius, kurie skatina novatorišką elgesį, didina konkurencingumą, padeda kurti ir išlaikyti darbo vietas.

Tyrime pateikiama išsami informacija apie tokius inovacijų darbo vietoje aspektus, kaip darbo organizavimas, žmogiškųjų išteklių valdymas, tiesioginis dalyvavimas ir socialinis dialogas. Išsamesniuose tyrimuose analizuota:

  • kokie motyvai skatina darbo vietoje diegti inovacijas, kurios darbuotojams suteikia galimybę dalyvauti organizacinės kaitos procese, gerina jų profesinio gyvenimo kokybę ir organizacijos veiklos rezultatus;
  • kokie yra ES įmonių metodai, padedantys skatinti tiesioginį ir netiesioginį darbuotojų dalyvavimą sprendimų priėmimo procese, ir kurie iš šių metodų yra naudingi tiek įmonei, tiek darbuotojams. 

Ongoing work

Highlights (11)

Visi (27)

Publications (14)

Articles (1)

News (8)

Events (4)