Pokyčiai darbo rinkoje

11 February 2020

Padėtis užimtumo srityje nuolat kinta dėl struktūrinių pokyčių, kuriuos lemia technologijos ir globalizacija. Tačiau poveikis darbo rinkai ir įvairūs kiti Europos piliečių profesinio gyvenimo aspektai labai priklauso ir nuo kitų veiksnių, kaip antai demografinių pokyčių ir naujų veiklos modelių.

Nuo tada, kai 1997 m. buvo patvirtinta Europos užimtumo strategija, valstybės narės įsipareigojo nustatyti keletą bendrų užimtumo politikos tikslų ir planinių rodiklių. Pagrindinis strategijos siekis – visoje ES sukurti daugiau geresnių darbo vietų. Dabar ji yra augimo strategijos „Europa 2020“ dalis  ir yra įgyvendinama per Europos semestrą – metinį procesą, kuriuo siekiama užtikrinti glaudų ES valstybių narių ir institucijų politikos koordinavimą.

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Pokyčiai darbo rinkoje

Eurofound veikla

Eurofound teikia informaciją apie įvairius darbo rinkos prisitaikymo prie struktūrinių pokyčių aspektus ir apie tai, kaip valstybių narių ir Europos lygmenimis toks prisitaikymas gali padėti kurti kuo geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas. Kintančios darbo rinkos, organizacijų restruktūrizavimo ir darbo vietų kūrimas, taip pat naujų formų užimtumo tyrimas yra esminiai su veikla šioje srityje susiję aspektai. Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kokią įtaką visa tai daro įvairioms grupėms, tokioms kaip jaunimas ir moterys.

Svarbiausias indėlis

Pastaruoju metu veikla šioje srityje yra sutelkta į vyrų ir moterų užimtumo skirtumą ir siekį didinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje. Be to, Eurofound nagrinėja naujų formų užimtumą, kuris skiriasi nuo tradicinio užimtumo.

Apžvalgoje, kurioje nagrinėjama, kokią įtaką užimtumui turi su darbo užmokesčiu nesusijusių darbdavių darbo sąnaudų mažinimas, apžvelgiamos politikos reformos, kurias ES valstybės narės įgyvendina nuo 2008 m. siekdamos skatinti darbo jėgos paklausą. 

Europos restruktūrizavimo stebėjimo centras (ERM) nuo 2002 m. stebi didelio masto restruktūrizavimo procesų poveikį užimtumui Europoje.

Europos darbo vietų stebėjimo centras (EJM) kelerius metus taiko pažangų darbo vietų analize grindžiamą metodą; taip siekiama geriau suprasti kintančią Europos užimtumo struktūrą.

ERM ištekliai

Ongoing work

Highlights (29)

Visi (1597)

Publications (553)

Articles (939)

News (64)

Events (41)